IMPEL Logo

Par IMPEL

Labāka īstenošana nākotnei - kā IMPEL var dot savu ieguldījumu?

Impel var palīdzēt stiprināt vides tiesību aktu īstenošanu Eiropā vairākos veidos, tostarp:

  • palīdzot valstīm ātrāk panākt atbilstību, piemēram, daloties ar zināšanām, prasmēm un paraugpraksi un veicot salīdzinošos novērtējumus (IRI);
  • palīdzot īstenotājām organizācijām efektīvāk izmantot ierobežotos resursus, piemēram, izstrādājot tehniskos norādījumus un veicinot uz risku balstītas pieejas izmantošanu, lai mērķtiecīgi veiktu pasākumus;
  • koordinējot rīcību starp valstīm, piemēram, noteikumu īstenošanā, lai cīnītos pret nelikumīgu atkritumu pārrobežu pārvietošanu;
  • veicinot saziņu starp dažādiem dalībniekiem un tīkliem, piemēram, prokuroriem, tiesnešiem un ombudiem;
  • informējot politiku, izmantojot praktisko pieredzi un zināšanas.

Izpildes nepilnību izpratne un novēršana

Jums ir jāattīsta labāka izpratne par praktiskajām problēmām un nepilnībām ES tiesību aktu īstenošanā, lai mēs varētu noteikt, kā IMPEL var palīdzēt tās novērst. Šī izpratne palīdzēs veidot darba programmas prioritātes nākotnē. Lai to paveiktu, ir veikts šāds darbs: regulāri veikt īstenošanas problēmu novērtējuma pārskatus, novērtēt 7. VRP prioritātes, apspriesties ar Eiropas Komisiju un Eiropas Vides aģentūru un citām ieinteresētajām personām, tostarp NVO un uzņēmēju grupām, kā arī veikt mūsu biedru aptauju, lai noskaidrotu viņu viedokli par īstenošanas problēmām un risinājumiem.

Šī darbība ir saistīta arī ar Eiropas Komisijas gudrāka regulējuma politiku un Reģlamentēšanas atbilstības un efektivitātes programmu (REFIT). Ar REFIT Komisija veic pasākumus, lai padarītu ES tiesību aktus "piemērotākus mērķim": vienkāršot un samazināt regulējuma izmaksas, vienlaikus saglabājot ieguvumus.

Kā mēs strādājam

IMPEL galvenā darbība ir projektu īstenošana. Katram projektam tiek sastādīts projekta plāns, tā sauktais darba uzdevums. Darba uzdevumā ir aprakstīti projekta mērķi un rezultāti. Tas ietver noteikumus par projekta kvalitātes pārbaudi un projekta rezultātu izplatīšanas stratēģiju. Tiek veicināta dažādu IMPEL dalībvalstu vides iestāžu kopīga projektu vadība, kā arī visu IMPEL dalībnieku plaša dalība projektu semināros.

Papildus projektiem IMPEL organizē konferences par ES vides tiesību aktu īstenošanu un izpildi. Šajās konferencēs piedalās vidēji vairāk nekā 200 eksperti atļauju izsniegšanas, pārbaužu, izpildes, politikas un likumdošanas jomā no visām IMPEL dalībvalstīm un Eiropas Komisijas. Konferences tiek izmantotas, lai IMPEL produktus izplatītu plašākai auditorijai. Tās arī dod iespēju apspriest jaunās tendences dažādās valstīs, izpētīt jaunākās darba metodes un rīkus un apspriest topošo tiesību aktu praktisko pielietojamību un izpildāmību. Konferences ir forums, kurā Eiropas rūpniecības un nevalstisko organizāciju pārstāvji var apspriest ar Eiropas vides aizsardzības iestādēm iespējas uzlabot ES vides tiesību aktu īstenošanu un izpildi un radīt idejas jauniem IMPEL projektiem un pasākumiem.

Sadarbība ar ārējiem partneriem

No 1990. gadu vidus Komisija un IMPEL cieši sadarbojās. Tīkla pārveidošana par neatkarīgu starptautisku vides iestāžu asociāciju radīja nepieciešamību pārveidot IMPEL attiecības ar Eiropas Komisiju. IMPEL un Komisija 2009. gada 15. septembrī parakstīja saprašanās memorandu, kurā atzīta IMPEL loma attiecībā uz ES vides tiesību aktu īstenošanas un izpildes uzlabošanu un aprakstīta IMPEL un Komisijas sadarbība šajā jomā.Eiropas Komisija joprojām ir nozīmīgs IMPEL sponsors. Kopš 2008. gada Komisija ir finansiāli atbalstījusi IMPEL, izmantojot LIFE+ regulu.

Internacionālo atkritumu pārvadājumu jomā IMPEL ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Bāzeles , Roterdamas un Stokholmas konvenciju sekretariātu, un tā piedalās Tīkla nelegālās satiksmes regulējuma atbilstības optimizēšanai (ENFORCE) (ENFORCE).

2015. gada decembrī IMPEL arī oficiāli noformēja savu sadarbību ar THEMIS tīklu, parakstot saprašanās memorandu.

2017. gada septembrī Oksfordā (Apvienotajā Karalistē) notikušajā otrajā ES vides tiesībaizsardzības tīklu sanāksmē IMPEL parakstīja saprašanās memorandu ar Eiropas vides prokuroru tīklu (ENPE) un Envicrimenet. Šis saprašanās memorands ir skaidrs signāls par trīs tīklu nodomu sadarboties, lai stiprinātu Eiropas vides un ar to saistīto krimināltiesību un atbilstības ķēdes efektīvu īstenošanu un izpildi kopumā.

IMPEL aktīvi sadarbojas arī ar citiem stratēģiskajiem partneriem, piemēram, un ES Vides tiesnešu forumu (EUFJE), Eiropas Vides aģentūru vadītāju tīklu (EPA tīkls), Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (EUROSAI).

Darba turpinājums

Subscribe to our newsletter