IMPEL Logo

News

 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • IMPEL seminārs par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku notika 13.-14. decembrī Lisabonā

  02 Jan, 2023

  IMPEL projekts "Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika" (WMCE) virzās pa atkritumu hierarhijas pakāpēm, lai panāktu vienotu izpratni par Atkritumu pamatdirektīvas galvenajiem punktiem un vienādotu rīcību visās dalībvalstīs. Projekta ietvaros jau ir izstrādāti vadlīniju dokumenti, kas saistīti ar atkritumu hierarhijas pakāpēm iepriekšējos projekta posmos.

  [Read more]
 • IMPEL atbalsta IED ieviešanas projekts organizēja kopīgu pārbaudi papīra celulozes rūpnīcā Zviedrijā

  22 Dec, 2022

  IMPEL atbalsta IED ieviešanas projekts organizēja kopīgu pārbaudi papīra celulozes rūpnīcā Zviedrijā Darba grupas pārbaude un profilakse no ET nozares un gaisa telpas organizēja 14. kopīgu pārbaudi celulozes un papīra rūpnīcā Zviedrijā 2022. gada 8.-9. decembrī. Šī bija pirmā kopīgā inspekcija pēc Corona. Inspekcijai pievienojās inspektori no Zviedrijas, Nīderlandes un Somijas, un sagatavošanās darbos piedalījās inspektors no Apvienotās Karalistes.

  [Read more]
 • IMPEL Kuģu pārstrādes projekta pirmais vebinārais notika 2022. gada 28. novembrī.

  21 Dec, 2022

  IMPEL kuģu pārstrādes projekta mērķis ir uzlabot sadarbību starp šajā jomā iesaistītajām vides un jūrniecības iestādēm. Dažādie ES tiesību akti un saistītās kompetences apgrūtina to īstenošanu, uzraudzību un izpildi. Lai novērstu nelegālus pārvadājumus, tiks izstrādāti norādījumi iestādēm un citām iesaistītajām ieinteresētajām personām, kā arī tiks organizēta inspektoru un citu ieinteresēto personu kapacitātes palielināšana. Tiks pētīta arī sadarbība ar citām iestādēm, aģentūrām, tīkliem ES un ārpus tās, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām.

  [Read more]
 • Labas prakses piemēri ES Rīcības plāna pret savvaļas dzīvnieku tirdzniecību īstenošanā Projekts organizēja pirmo kopīgo pārbaudi Portugālē

  19 Dec, 2022

  ES rīcības plāna cīņai pret savvaļas dzīvnieku tirdzniecību īstenošanai ir nepieciešams plašs atbalsts ne tikai no ES iestādēm, bet arī no ES aģentūrām - Eiropola un Eurojust -, dalībvalstīm un to attiecīgajām aģentūrām, ES delegācijām, dalībvalstu vēstniecībām trešās valstīs. IMPEL projekta "Labā prakse ES rīcības plāna cīņai pret savvaļas dzīvnieku tirdzniecību īstenošanā" mērķis ir analizēt dažādo labo praksi, lai īstenotu ES instrumentus cīņai pret savvaļas dzīvnieku tirdzniecību, un izveidot orientējošu rokasgrāmatu, ar kuru varētu dalīties un kuru varētu izmantot visas dalībvalstis. Projekta komanda ir izstrādājusi orientējošu rokasgrāmatu iepriekšējos projekta posmos. Spiediet šeit, lai lejupielādētu dokumentu.

  [Read more]
 • Dabas aizsardzības ekspertu grupas sanāksme notika tiešsaistē 23. novembrī

  09 Dec, 2022

  Dabas aizsardzības ekspertu grupas sanāksme notika tiešsaistē 23. novembrī. Pasākuma mērķis bija sniegt jaunāko informāciju par IMPEL projektiem, kas 2022.-2024. gadā tiek īstenoti Dabas aizsardzības ekspertu grupas ietvaros. Sanāksmi atklāja IMPEL priekšsēdētāja vietnieks Žans Luks Perēns (Jean Luc Perrin) un ekspertu grupas vadītājs Alfrēds Dreijers (Alfred Dreijer), un sanāksmē piedalījās 24 pārstāvji no 11 valstīm un 2 NVO. Darba kārtībā bija iekļautas IMPEL Dabas aizsardzības projektu vadītāju prezentācijas, priekšlikumi turpmākajiem projektiem, īstenošanas problēmu aptaujas rezultāti un kā paplašināt Dabas aizsardzības ekspertu grupas tīklu.

  [Read more]
 • 28.-29. novembrī notika projekta "Derīgo izrakteņu apsaimniekošana" sanāksme.

  06 Dec, 2022

  Kalnrūpniecības atkritumu apsaimniekošanas projekta mērķis ir salīdzināt direktīvas transponēšanu dalībvalstīs, lai novērtētu kopīgas pamatnostādnes labākai ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanai, arī saskaņā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) izpētes atzinumu, kurā dalībvalstīm ieteikts veicināt iniciatīvas izejvielu "jaunu jomu", piemēram, ieguves rūpniecības atkritumu, izmantošanai un izmantošanai.

  [Read more]
 • 24. IMPEL Ģenerālā asambleja

  05 Dec, 2022

  24. IMPEL Ģenerālā asambleja

  [Read more]
 • Paškontroles un ziņošanas par gaisā izplūdes gāzu emisijām verifikācijas stratēģijas tagad ir pieejams semināra ziņojums

  05 Dec, 2022

  IMPEL atbalsta IED ieviešanas projekta 2021-2024 ietvaros seminārā "SELF MONITORINGA UN PĀRSKATU VĒRTĒŠANA PAR IZMIŅĀM NO GAISA" galvenā uzmanība tika pievērsta operatoru paškontrolei attiecībā uz emisijām gaisā (nepārtrauktai un nepārtrauktai), kā arī paškontroles un tās pārskatu sniegšanas uzticamībai, ko veic operatori (pienākumu izpildītāji). IMPEL Ģenerālā asambleja ir apstiprinājusi 2021. gadā notikušā semināra projekta ziņojumu, un tas ir pieejams šeit.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter