IMPEL Logo

Putnu direktīva lidostās

2022

Notiek

ES Biotopu un Putnu direktīvas aizsargā Eiropas bioloģisko daudzveidību. Lidlauki aizņem ievērojamu daļu Eiropas teritorijas, tie ir izkaisīti pa visu kontinentu un tajos mīt visdažādākās Eiropas dzīvotnes, augu un dzīvnieku sugas.

Ja lielākā daļa sīko dzīvnieku sugu lidlaukos nav bīstamas gaisa kuģu drošībai, tad smago un/vai plūstošo dzīvnieku sugas ir viens no galvenajiem apdraudējumiem. Tā saukto gaisa kuģu un savvaļas dzīvnieku sadursmju rezultātā rodas kavēšanās, tiek bojāti gaisa kuģi un pat notiek avārijas, kas aviācijas nozarei ik gadu izmaksā miljardiem eiro. EK Regula 139 / 2014 aizsargā aviācijas drošību, tostarp savvaļas dzīvnieku bīstamības pārvaldību, galveno uzmanību pievēršot biotopu apsaimniekošanai un vajāšanas paņēmieniem.

ES Putnu un Biotopu direktīvas piedāvā atkāpes, lai vajātu vai nogalinātu sugas, kas apdraud gaisa kuģu drošību, paredzot, ka atkāpes var piemērot tikai tad, ja nav citu alternatīvu. 

Lidlauku - savvaļas dzīvnieku sadursmju novēršanas robežās lidlauki varētu veicināt tādu savvaļas dzīvnieku sugu saglabāšanu, kas nav bīstamas. Īpaši tās sugas, uz kurām vērsta ES iniciatīva aizsargāt putnus un citas Eiropas lauksaimniecības zemēs sastopamās sugas, kuru skaits lauksaimniecības intensifikācijas dēļ būtiski samazinās, piemēram, skrejvaboles. 

Lietošanas labās prakses piemēri palīdzēs lidlaukiem piemērot vispiemērotākās gaisa kuģu - savvaļas dzīvnieku sadursmju novēršanas stratēģijas, kā rezultātā 1) samazināsies gaisa kuģu - savvaļas dzīvnieku sadursmju bīstamība un 2) samazināsies to indivīdu skaits, uz kuriem attiecas atkāpes atļaujas, un 3) palielināsies nekaitīgo sugu skaits.

Šī projekta mērķis ir izpētīt:

1. Gaisa kuģu bojā gājušo dzīvnieku skaitu, kas norādīts pa sugām;

2. Bojā gājušo/iznīcināto dzīvnieku/iznīcināto ligzdu skaitu, pamatojoties uz atkāpēm , kas norādītas pa sugām;

3. Lidlauku atbilstības līmeni Putnu un Dzīvotņu direktīvām;

4. Metodes, ko izpilda lidlauki, lai novērstu gaisa kuģu un savvaļas dzīvnieku sadursmes;

5. Metodes, ko varētu piemērot, lai lidojumu drošībai un bioloģiskajai daudzveidībai būtu izdevīga situācija, kurā ieguvējs ir gan lidojuma drošība, gan bioloģiskā daudzveidība.


Fotogrāfe: Andries Pen


Number: – Status: Notiek – Period: 2022 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter