IMPEL Logo

Piemērotu intervences pasākumu izvēle, 3. posms

2014 - 2014

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Lai uzlabotu vides inspekciju efektivitāti vides acquis īstenošanā, šī projekta mērķis ir sniegt IMPEL dalībniekiem instrumentu kopumu, lai atkarībā no apstākļiem varētu izvēlēties intervences pasākumus. Šis rīks ir izstrādāts un pārbaudīts projekta 1. un 2. posmā. Projekta 3. fāzē tiks veikti uzlabojumi iDEPEND modelēšanas rīkā, tiks identificēta uzņēmēja vieta un tiks plašāk informēts par atkarību modelēšanas un rīku kopuma priekšrocībām.

7. vides rīcības programmā (7. VRP) viens no galvenajiem virzieniem ir efektīva vides tiesību aktu īstenošana. EK 2012. gadā nāca klajā ar paziņojumu par vides pasākumu īstenošanas uzlabošanu (COM (2012) 95), kurā uzsvērta papildu pieeju izmantošana pārbaudēs. Šā projekta pirmajā posmā (2012. gadā) tika ieviesta modeļa jeb ceļveža koncepcija, lai palīdzētu izvēlēties papildu pieejas. Šā projekta otrajā posmā (2013. gadā) tika izstrādāts un pārbaudīts rīku kopums, lai ļautu praktiķiem un politikas veidotājiem atkarībā no apstākļiem izvēlēties pareizo pasākumu kombināciju, lai sasniegtu vides rezultātus vai mērķus. Tas ietvēra atkarību modelēšanas rīka iDEPEND izmantošanu. iDEPEND ļauj lietotājiem noteikt mērķus (vai rezultātus) un apkopot, kartēt un pārbaudīt faktorus, no kuriem mērķi (vai rezultāti) ir atkarīgi (atkarības). Projekta ietvaros tika izstrādāti norādījumi par to, kā izmantot atkarību modelēšanu, lai palīdzētu izvēlēties piemērotas intervences.

Šī projekta 3. posma galvenās darbības būs šādas:

  1. Piedāvāt atkarību modelēšanas rīku, kas balstīts uz iDEPEND un atspoguļo 2. posmā veikto lietotāju testēšanu.
  2. Sniegt norādījumus par to, kā izvēlēties intervences, izmantojot 2. posmā izstrādāto iDEPEND.
  3. .
  4. Iizveidot vietni un/vai portālu, kurā būs pieejama: iDEPEND; intervenču bibliotēka; un informācija / pierādījumi par intervenču izmantošanu.
  5. .
  6. Komunicēt un popularizēt rīku kopumu IMPEL dalībniekiem un citiem lietotājiem.

Saistītās datnes/informācija

 

 

Number: 2014/12 – Status: Pabeigts – Period: 2014 - 2014 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter