IMPEL Logo

Cilvēku veselības apsvērumi, izmantojot IPNK

2003 - 2004

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Šis projekts tika īstenots, lai sagatavotu ziņojumu par to, kā ietekme uz cilvēka veselību tiek ņemta vērā dažādos atļauju izsniegšanas posmos saskaņā ar Piesārņojuma integrētās novēršanas un kontroles (IPPC) direktīvu. Izvērtējot dalībvalstu pašreizējās dažādās pieejas šim jautājumam, tika izstrādāta labas prakses rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata palīdzēs dalībvalstīm, nosakot kopīgus principus un procedūras, ko tās var ņemt vērā, īstenojot IPPC direktīvu. IPNK direktīvā vairāk nekā citos iepriekšējos tiesību aktos uzsvars likts uz cilvēku veselības aizsardzību, izmantojot vides regulējumu. Projektā tika konstatēts, ka lielākajā daļā Eiropas dalībvalstu (DV) atbildība par veselības aizsardzību un vides aizsardzību nav uzticēta vienai un tai pašai iestādei. Tāpēc IPNK īstenošana ir sarežģīta un prasa nozīmīgu sadarbību.

Šā projekta galvenie secinājumi ir šādi:

 • Pieteicējiem jāsniedz norādījumi par veselības novērtējumu, izmantojot IPPC.
 • .
 • Lai nodrošinātu veselības aizsardzību, ir nepieciešama stingra atbilstība vides kvalitātes standartiem (VKS), kas balstīti uz apkārtējās vides veselību
 • .
 • Lokāli jutīgie receptori var attaisnot padziļinātākus novērtējumus pat tad, ja netiek pārsniegti uz veselību balstīti VKS.
 • .
 • Ja tiek pārsniegti vietējie VKS, tad uzlabojumiem, lai nodrošinātu atbilstību, jāatvēl ne vairāk kā 12 mēneši
 • .
 • Būtu jābūt ar likumu noteiktam veselības aizsardzības konsultantam, ar kuru apspriežas par atļaujas projektu, kā arī par pieteikumu
 • .
 • Atļaujas izsniedzējai iestādei būtu skaidri jānorāda, kā pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu
 • .
.

Labās prakses rokasgrāmata kalpos kā noderīgs ietekmes instruments, lai pozitīvi ietekmētu dalībvalstu pieeju IPNK īstenošanai. Šis projekts ir uzsvēris, ka cilvēku veselības aizsardzība ir neatņemama vides aizsardzības sastāvdaļa. Dalībvalstīs pastāv nekonsekvence attiecībā uz tās pārvaldību, un šajā labas prakses rokasgrāmatā šie jautājumi tiek risināti. Projekta ietvaros izveidotais tīkls ir vērtīgs resurss gan IMPEL, gan ES, un tam jāturpina dalīties pieredzē un labajā praksē, kas saistīta ar veselības aizsardzību, izmantojot IPPC.

Number: 2004/10 – Status: Pabeigts – Period: 2003 - 2004 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter