IMPEL Logo

Videi nodarītā kaitējuma novērtēšanas kritēriji (CAED)

2019

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Projekta mērķis ir noteikt kritērijus videi nodarītā kaitējuma un tiešo kaitējuma draudu novērtēšanai un izveidot tehniskās un procesuālās spējas lietu izskatīšanā, kā arī noteikt norādes un pierādījumus par videi nodarīto kaitējumu un kaitējuma draudiem saskaņā ar Direktīvu par atbildību vides jomā, ko izraisījuši vides negadījumi, pārkāpumi, ekoloģiski noziedzīgas darbības.

CAED projektā par atspēriena punktu tiek ņemtas vadlīnijas par galvenajiem terminiem un definīcijām attiecībā uz kaitējumu videi, un galvenā uzmanība tiek pievērsta tehniskajām/administratīvajām procedūrām, kas nepieciešamas, lai noteiktu kaitējumu videi.

Tāpēc projekts balstās uz ELD daudzgadu mainīgo darba programmu, un tam ir cieša saikne ar Eiropas Komisijas vēlāk 2020. gadā plānoto vadlīniju par videi nodarīto kaitējumu un tiešajiem vides kaitējuma draudiem publicēšanu.

Projekta galīgais mērķis ir izstrādāt rokasgrāmatu, kas apliecina kritērijus vides kaitējuma un tiešo kaitējuma draudu novērtēšanai saskaņā ar ELD dalībvalstu tiesību aktiem, pamatojoties uz atsauces parametriem, kas attiecas uz ‘pierādījumiem’ un ‘norādi’ par vides kaitējumu vai tiešajiem kaitējuma draudiem.

KAED projekta 2019 mērķis bija gan no regulatīvā, gan praktiskā un tehnoloģiskā viedokļa noteikt, kā var atklāt, identificēt un novērtēt videi nodarītā kaitējuma un kaitējuma draudu norādes un pierādījumus. Tas tika veikts, analizējot 32 ‘ELD gadījumu’ un ‘neELD gadījumu’ konstatēšanas prakses apkopojumu dalībvalstīs, lai noteiktu kritērijus, pēc kuriem novērtēt videi nodarīto kaitējumu un tiešos videi nodarītā kaitējuma draudus. Visbeidzot, turpmākajā ziņojumā sniegts dažu jurisdikciju sniegto norādījumu novērtējums, jo īpaši attiecībā uz daļām, kas saistītas ar videi nodarītā kaitējuma noteikšanu.

KAED 2020 projekta mērķis bija izstrādāt turpmāk minēto praktisko rokasgrāmatu, tostarp praktiskus rīkus un jaunu metodoloģiju, lai noteiktu videi nodarītā kaitējuma pazīmes, kuru esamība sniedz pamatotus pierādījumus turpmākai izmeklēšanai un novērtēšanai par kandidātu vides kaitējuma gadījumiem saskaņā ar ELD.

Projekta 2021 gaidāmie rezultāti ir šādi:

  • indikatoru un indeksu noteikšana un lēmumu pieņemšanas plūsmas diagrammu definēšana, lai noteiktu videi nodarītā kaitējuma cēlonīšus
  • Lielināt ELD īstenošanu dalībvalstīs, nosakot kritērijus un turpmāk izstrādājot praktiskus rīkus, lai novērtētu videi nodarīto kaitējumu un tiešos kaitējuma draudus
  • .

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Notiek – Period: 2019 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter