IMPEL Logo

Vienkārša un elastīga riska novērtēšanas rīka izstrāde vides pārbaužu plānošanai, kas saistīta ar Eiropas vides tiesību aktiem un RMCEI (easyTools).

2010 - 2011

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

I posms

Pamatproblēma, kas minēta “Ieteikumā par obligātajiem vides pārbaužu kritērijiem” (RMCEI) un IMPEL “Soli pa solim vides pārbaužu plānošanas vadlīniju grāmatā”, ir vides pārbaužu prioritāšu noteikšana. Būtiska šīs prioritāšu noteikšanas daļa ir rūpniecisku vai līdzīgu darbību izraisītu vides traucējumu iespējamības novērtējums. Šādam riska novērtējumam ir būtiska nozīme arī inspekciju plānošanā saskaņā ar Seveso II direktīvu un Rūpniecisko emisiju direktīvu (IED).

Riska kritēriju kvantitatīvai noteikšanai nepieciešamo pamatdatu pieejamība dažādās ES dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Jau tas nozīmē, ka esošie riska novērtēšanas rīki, kas prasa konkrētu fiksētu datu kopumu, neatbilst vairuma dalībvalstu vajadzībām. Rezultātā gandrīz katrai kompetentajai kontroles iestādei ir nepieciešams savs īpašs riska novērtēšanas rīks. Pamatojoties uz šiem secinājumiem, šī projekta mērķis ir izstrādāt elastīgu un lietotājam draudzīgu programmu vides risku novērtēšanai pārbaužu plānošanas ietvaros kā modernu interaktīvu IT rīku no interneta.

II posms

Projekta otrā posma galvenie uzdevumi un mērķi bija izstrādāt:

  • novērtēto riska kritēriju apkopojums, to vērtība un praktiskā pielietojamība pārbaužu plānošanas procesā;
  • Leņķīga un lietotājam draudzīga programma riska novērtēšanai vides pārbaužu plānošanas ietvaros kā uzlabots interaktīvs IT rīks, kas pieejams internetā IMPEL mājaslapā;
  • Galīgais ziņojums un riska novērtēšanas vadlīniju grāmata.

Tā ir izstrādājusi elastīgu un lietotājam draudzīgu programmu riska novērtēšanai vides pārbaužu plānošanas ietvaros kā lietojumprogrammu no interneta. Riska novērtēšanas rīks būs daļa no “plānošanas cikla”, kas aprakstīts “Soli pa solim vides pārbaužu plānošanas vadlīniju grāmatā”, kas izstrādāta “Doing The Right Things” projekta (DTRT) ietvaros. Tajā tiks ņemtas vērā IMPEL dalībvalstu vajadzības, kā arī Eiropas vides tiesību aktu prasības, piemēram, gaidāmā Rūpniecisko emisiju direktīva (IED), un tas būs saistīts ar Ieteikumu par vides pārbaužu minimālajiem kritērijiem (RMCEI). Tā pamatā būs IMPEL dalībvalstīs pašlaik izmantoto riska novērtēšanas rīku novērtējuma rezultāti. Tiks novērtēti arī līdz šim izmantotie riska kritēriji un IED priekšlikumā uzskaitītie kritēriji. Tas tiks veikts, ņemot vērā IMPEL veikto IPNK pārstrādātās redakcijas priekšlikuma novērtējumu un IMPEL ieguldījumu RMCEI turpmākajā izstrādē, lai tos padarītu praktiskāk izmantojamus.

Saistītās datnes/informācija

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Pabeigts – Period: 2010 - 2011 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter