IMPEL Logo

Izpildes darbības I - III

2006 - 2013

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Atkritumu pārvadājumu regula (1013/2006/EK) nosaka, ka dalībvalstīm ir jāpārbauda atkritumu pārvadājumi un savstarpēji jāsadarbojas.

Izpildes pasākumu projektu sērija tika izveidota šādu iemeslu dēļ:

 • dažas dalībvalstis pauda vajadzību pēc formalizētas projektu sistēmas, lai to integrētu ar izpildes pārbaudēm savās valstīs;
 • .
 • starptautiskā sadarbība ir būtiska, lai risinātu starptautiskas vides problēmas; un
 • Būtu jāsaglabā un jāpaplašina izpildītāju tīkls šajā jomā, lai aptvertu visas dalībvalstis
 • .

Šī projekta mērķi ir šādi:

 1. strādāt, lai panāktu atbilstošu pārbaužu līmeni visās dalībvalstīs un konsekventu izpildes līmeni visos ES izceļošanas punktos;
 2. Sekmēt pārbaudes uz vietas iekraušanas punktos un veicināt "no šūpuļa līdz kapam" pieeju pārbaudēm, lai līdz minimumam samazinātu nelegālo sūtījumu skaitu;
 3. .
 4. pārbaudīt atkritumu galamērķi un to apstrādi galamērķī Eiropā vai ārpus tās;
 5. .
 6. nodrošināt visām dalībvalstīm viegli pieejamu Eiropas izpildes projektu un mudināt tās sadarboties;
 7. .
 8. Lai atklātu nelikumīgus sūtījumus un atturētu no turpmākiem sūtījumiem, izmantojot efektīvu saziņu un norādījumus;
 9. .
 10. lai atvieglotu atpakaļņemšanas procedūras pēc nelikumīga sūtījuma veikšanas;
 11. .
 12. uzturēt un pilnveidot pirmās līnijas inspektoru tīklu, pārbaudes metodes, informācijas un zināšanu apmaiņu; un
 13. .
 14. demonstrēt, ka dalībvalstis nopietni izturas pret WSR izpildi.
 15. .
.

Pamatdarbības:

Minētie pasākumi ietvēra dažādu izpildes pasākumu veikšanu, zināšanu apmaiņu un spēju veidošanu, kā arī esošo rīku atjaunināšanu. Īstenošanas pasākumi ietvēra ceļu, ostu un uzņēmumu pārbaudes, Komunikācijas un spēju veidošanas pasākumi ietvēra inspektoru apmaiņu, datu apmaiņu tiešsaistē Basecamp, gadījumu izpēti, tīmekļa seminārus, labākās prakses sanāksmes un tiešsaistes aptauju.

Rezultāti un ieteikumi 2012.-2013. gadam

Pirmajā gadā kopumā tika veiktas 9335 administratīvās un 6964 fiziskās transporta pārbaudes. Atkritumu pārvadājumi veidoja 21,4 % no šīm pārbaudēm, no kurām 28,5 % (424) gadījumu tika konstatēti Atkritumu pārvadāšanas noteikumu (AAL) pārkāpumi. Tajā pašā laikposmā tika veiktas 225 uzņēmumu pārbaudes, no kurām 184 bija saistītas ar atkritumiem, un tajās tika konstatēti 42 pārkāpumi

.

2. gadā kopumā tika veiktas 2555 administratīvās un 3560 fiziskās transporta pārbaudes. Atkritumu pārvadājumu īpatsvars bija 27,4 % (1673), un no šīm ar atkritumiem saistītajām transporta pārbaudēm 587 (35 %) pārbaudēs tika konstatēti WSR pārkāpumi. Tajā pašā laikposmā tika veiktas 210 uzņēmumu pārbaudes, no kurām 170 bija saistītas ar atkritumiem, un 58 gadījumos tika konstatēti pārkāpumi

.

Savienojot transporta un uzņēmumu pārbaudes, atkritumu pārvadāšanas pārkāpumu līmenis ir palielinājies no 28 % 1. gadā līdz 35 % 2. gadā

.

Atkritumu plūsmas, kurās visbiežāk tika konstatēti transporta pārkāpumi, bija ‘jauktie sadzīves atkritumi’ un ‘sausie pārstrādājamie’ atkritumi. Uzņēmumu pārbaudēs 36 % no kopējā pārkāpumu skaita veidoja elektrisko iekārtu atkritumi. Šķiet, ka lielākā daļa nelegālo pārvadājumu ir pārvadājumi ES iekšienē. Tomēr pārvadājumi uz Ķīnu un Honkongu ir visizplatītākais galamērķis ārpus ESAO. Sadarbības līmenis ar citām iestādēm (piemēram, policiju un muitu) joprojām ir augsts. Tas varētu būt viens no galvenajiem faktoriem, kas veicina atkritumu pārbaužu atklāšanas un pārkāpumu līmeņa paaugstināšanos

.

Projekta rezultāti liecina, ka vides regulatori ir panākuši ievērojamu progresu. Tas ir panākts, pateicoties aktīvai līdzdalībai lielākajā daļā Eiropas valstu, izpildes pasākumu koordinācijai, veiksmīgām amatpersonu apmaiņas programmām un labas prakses izplatīšanai.

Fakts, ka ne visas ES dalībvalstis piedalās un apmainās ar informāciju, kā arī augstais pārkāpumu skaits tomēr liecina arī par to, ka joprojām ir jāpieliek ievērojamas pūles, lai uzlabotu tiesību aktu izpildi, lai slēgtu "evakuācijas ceļus" (piemēram, izmantojot ostu pārcelšanos) no Kopienas. Fizisko kontroli varētu attiecināt uz vairāk robežām un ostām, un reģionālo sadarbību varētu vēl vairāk pastiprināt. IMPEL turpinās šo darbu turpmākajā projektā, lai palīdzētu Eiropas valstīm cīnīties ar nelegāliem atkritumu pārvadājumiem

.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Pabeigts – Period: 2006 - 2013 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter