IMPEL Logo

Pieredze ar atkāpēm no IED BAT-AEL's

2014 - 2016

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Prūpniecisko emisiju direktīvas 2010/75/ES (IED) 15. panta 4. un 5. punkts ļauj IMPEL dalībvalstīm noteikt, ka noteiktos apstākļos atļaujā var noteikt mazāk stingru emisiju robežvērtību (ELV) nekā LPTP-AEL.Dalībvalstis izstrādā savus priekšlikumus īstenošanai, kurus pēc tam pārskatīs Komisija. Komisija nav publicējusi norādījumus par to, kā būtu jāveic noteikšana. Tas varētu izraisīt atšķirīgu interpretāciju dažādās IMPEL dalībvalstīs. Šā projekta mērķis būs apzināt labo praksi un palīdzēt IMPEL regulatīvajām iestādēm izstrādāt konsekventāku pieeju IED atkāpēm.

I posms: priekšlikumu projektu apmaiņa starp dalībvalstīm par atkāpju no LPTP-AEL īstenošanu saskaņā ar IED 15. panta 4. un 5. punktu

2013. gada oktobrī Eiropas Vides aizsardzības aģentūru vadītāju labāka regulējuma interešu grupas Eiropas tīkls tikās ar IMPEL tīkla vecākajiem pārstāvjiem. Viens no apspriestajiem jautājumiem bija neliela aptauja, kas tika veikta visā IMPEL tīklā par to, kā dažādās dalībvalstīs varētu izmantot IED 15. pantā paredzētās atkāpes.
Aptaujas rezultāti liecināja, ka būtu lietderīgi:

  • kopīgi strādāt, lai labāk izprastu, uz kāda pamata atkāpe būtu pamatota, jo īpaši attiecībā uz nesamērīgām izmaksām
  • dalīties un, iespējams, izstrādāt kopīgus rīkus vai pieejas

I. fāze balstījās uz šo darbu un pulcēja IMPEL kompetentās iestādes, lai:

  • apmainīties ar informāciju par to, kā var izmantot 15. panta 4. punkta un 15. panta 5. punkta atkāpes noteikumus;
  • apmainīties ar metodoloģijām, kas tiek izstrādātas 15. panta 4. punkta un 15. panta 5. punkta piemērošanai;
  • veicināt iespējas kompetentajām iestādēm sadarboties un dalīties ar labāko praksi

II posms: Pieredze par atkāpēm no IED LPTP-AEL

Šis projekts:

  • Izorganizēs semināru, lai dalītos ar labāko praksi, nosakot pieprasījumus par IED atkāpēm no LPTP-AEL
  • Atpalīdzēs regulatoriem noteikt atkāpju pieprasījumus citām rūpniecības nozarēm, kurās ir publicēti LPTP secinājumi: Palīdzēt regulatoriem un Komisijai izstrādāt LPTP-AELS pārējām nozarēm, kurās vēl nav publicēti LPTP secinājumi.

Saistītās datnes/informācija

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Pabeigts – Period: 2014 - 2016 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter