IMPEL Logo

IKB informācijas apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm un citām ieinteresētajām personām (IMPEL-ESIX)

2013

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

IKB informācijas apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm un citām ieinteresētajām personām (IMPEL-ESIX)

I posms (2013-2014)

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšana un apturēšana līdz 2020. gadam ir Eiropas Savienības prioritāte. ES dabas tiesību aktu (Putnu direktīvas un Biotopu direktīvas) īstenošana ir būtiska, lai sasniegtu ES 2020. gada bioloģiskās daudzveidības mērķi. Tomēr ir jāuzlabo īstenošana un izpilde

.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Putnu direktīvas aizsargājamo putnu nelikumīgas nogalināšanas, ķeršanas ar lamatām un tirdzniecības izskaušanu ES, veicinot informētību, apmainoties ar paraugpraksi un uzlabojot sadarbību starp tiesību aizsardzības ekspertiem. Pamatojoties uz dažiem provizoriskiem apsekojumiem, ir noteiktas četras galvenās jomas:

 1. il>putnu, jo īpaši plēsīgo putnu, nelikumīga indēšana,
 2. nelikumīga vārnveidīgo putnu ķeršana ar lamatām,
 3. medījamo un nemedījamo sugu nelikumīga nogalināšana, un
 4. nelikumīga tirdzniecība ar beigtiem putniem lietošanai pārtikā.

Darbības ietver saiknes stiprināšanu ar ES prokuroru tīklu, dalīšanos pieredzē un informācijas apmaiņas veicināšanu, rīka izstrādi inspektoru atbalstam uz vietas un tā saukto ‘zaļo IMPEL pārskatīšanas iniciatīvu’ (IRI) veikšanu.

II posms (2015. gads)

Noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar nelikumīgu putnu nogalināšanu (IKB), daudzos gadījumos ir pārrobežu problēma. Tiesībaizsardzība ir izkliedēta (pat dalībvalstu iekšienē), un  informācija un izlūkdati ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu pienācīgas tiesību aktu izpildes stratēģijas. Iepriekšējie projekti par šo tematu apstiprināja, ka ir nepieciešams vākt un apmainīties ar informāciju un izlūkdatiem.

Tiecas izveidot veidu (metodi), kā apmainīties ar informāciju un dalīties ar to ar citām ES dalībvalstu tiesībaizsardzības komandām, kas strādā IKB jomā. Šī metode būs  galvenais temats konferencē, kas tiks organizēta projekta ietvaros.

Paredzamais pētījuma un konferences rezultāts ir izveidot līdzekli informācijas un izlūkdatu apmaiņai par IKB. Cits iespējams rezultāts ir izmantot jau esošos rīkus, piemēram, ES TWIX adresātu sarakstu un citus iespējamos rīkus.

Trešais posms (2016. gads)

Šā projekta trešajā posmā tiks strādāts pie šādiem jautājumiem:

 1. Kontrolēta pasta saraksta izveide, pamatojoties uz protokoliem un tikšanos ar iestādēm un
  jumta organizāciju (piemēram, Birdlife Europe), lai apmainītos ar informāciju par noziedzīgām
  darbībām, konfiskācijām utt. saskaņā ar nelikumīgu putnu nogalināšanu un ES koksnes regulējumu;
 2. Protokolu un tikšanos protokolu izstrāde, adresātu saraksta izveide un uzsākšana, saziņas
  stratēģija;
 3. Tālākie pasākumi; finansējuma iespēju izpēte; lēmumu pieņemšana; šī rīka ieviešana IMPEL dalībvalstīs un citās iestādēs.
 4. .

IMPEL-ESIX rīks

IMPEL-ESIX ir reāllaika saziņas rīks informācijas apmaiņai un sadarbībai dabas aizsardzības jautājumu jomā starp tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām, valsts iestādēm un (starp)valsts un reģionālajām ieinteresēto personu organizācijām. Visa informācija, kas attiecas uz putnu aizsardzību, uz ko attiecas ES Putnu direktīva, ir daļa no informācijas apmaiņas sistēmas darbības jomas.

Projekta 2021 mērķis ir turpināt un paplašināt informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm par putnu nelikumīgu nogalināšanu un ķeršanu, kā arī izpētīt iespējas šajā informācijas apmaiņā iekļaut citus jautājumus, piemēram, par nelikumīgu mežizstrādi un ES Dzīvotņu direktīvas sugu nelikumīgu tirdzniecību.

Number: 2021/11, 2019/13, 2018/12, 2017/17, 2016/17, 2015/17, 2014/15, 2013/08 – Status: Notiek – Period: 2013 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter