IMPEL Logo

ES kokmateriālu regulas īstenošana un izpilde

2015 - 2015

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

ES Koksnes regulas īstenošanas stāvoklis joprojām ir neapmierinošs, par ko liecina jaunākie Komisijas veiktie apsekojumi. Apsekojumu rezultātus apstiprina nevalstisko organizāciju paralēla analīze (piemēram, WWF 2014 barometrs, ClientEarth, Greenpeace). ES Kokmateriālu regulas efektīvas un vienotas īstenošanas un izpildes trūkums rada bažas, jo tas var apdraudēt instrumentu un negatīvi ietekmēt visu FLEGT rīcības plānu kopumā.

Galvenais instruments, lai panāktu regulas efektīvu īstenošanu un izpildi, ir dalībvalstu kompetento iestāžu veiktās uzņēmēju pārbaudes. Pārbaudes jāveic saskaņā ar periodiski pārskatītiem plāniem, ievērojot uz risku balstītu pieeju, kā paredzēts EUTR 10. panta 2. punktā. Pārbaudes var veikt arī tad, ja kompetentās iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, tostarp pamatojoties uz pamatotām bažām, ko sniegušas trešās personas. Pārbaudēs var būt nepieciešama sadarbība ar citām iestādēm, piemēram, muitu un izpildiestādēm, piemēram, prokuratūru un policiju.

Lai nodrošinātu vienotu un efektīvu ES Kokmateriālu regulas īstenošanu visā ES, ir jāapkopo un jāsalīdzina labā prakse, kas attiecas uz uz risku balstītu pārbaužu plānu izstrādi, sadarbību ar citām iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm un trešo personu sniegto pamatoto iebildumu izskatīšanu.

Šī projekta mērķis ir izstrādāt šādus pasākumus:

  • gadījumu izpēte par pārbaužu plāniem, ko kompetentās iestādes katrā dalībvalstī ir izstrādājušas;
  • pētījums par pamatotu bažu izskatīšanu, ko sniegušas trešās personas;
  • Vispārējais viedoklis par pārbaužu kvantitāti un kvalitāti.
  • .

 

Number: 2015/15 – Status: Pabeigts – Period: 2015 - 2015 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter