IMPEL Logo

LPTP atsauces dokumentu īstenošana un izmantošana

2004

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Šī IMPEL projekta galvenais mērķis bija veikt informācijas apmaiņu par LPTP atsauces dokumentu reālu izmantošanu un LPTP ieviešanu starp IMPEL dalībniekiem un operatīvajām iestādēm, kas dalībvalstīs atbild par LPTP atsauces dokumentu izplatīšanu un LPTP ieviešanu.

Kādi secinājumi

 • Informācijas struktūrai valsts un ES līmenī jābūt skaidrākai un pieejamākai vides aizsardzības iestādēm un nozares uzņēmējiem
 • .
 • Nacionālās vadlīnijas / prakse, kas balstīta uz LPTP atsauces dokumentiem un citu informāciju, varētu daļēji aizstāt nepieciešamību pēc tulkotiem LPTP atsauces dokumentiem.
 • Prūpniecībai aktīvi jāpiedalās valsts pamatnostādņu un emisiju standartu izstrādē un BREF dokumentu sagatavošanā un pārskatīšanā.
 • Tirgus asociācijām arī ir būtiska loma šajā informācijas izplatīšanas procesā.
 • .
 • Galvenie LPTP novērtēšanas paņēmieni ir standartizēta pieeja (juridiski saistoši/vadošie standarti, kas definēti valsts vai reģionālā līmenī) vai individuāla pieeja atļauju piešķiršanai, vai abu šo pieeju apvienojums.
 • .
 • Noteikti var noderēt pieredzes apmaiņa ar labiem piemēriem par atļauju piešķiršanas procedūrām dažādās nozarēs. Tas nozīmē brīvu piekļuvi vadlīnijām, informācijas iniciatīvām utt., lai uzlabotu iestāžu informētības līmeni ne tikai valsts un reģionālā, bet arī vietējā līmenī.
 • .
 • Internets, semināri, sanāksmes, CD-ROM, karstā līnija ir visbiežāk izmantotie rīki, lai apmācītu atļauju izsniedzējus un citas ieinteresētās personas.
 • .
 • BREF izstrādes procesa laikā izveidoto tīklu varētu izmantot kā neformālu informācijas un atbalsta avotu
 • .

 

Number: 2004/12 – Status: Pabeigts – Period: 2004 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter