IMPEL Logo

Īstenošanas uzdevums - rezultātu iekļaušana IMPEL darba programmā.

2015 - 2017

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

IMPEL nesen veica pētījumu "Problēmas ES vides tiesību aktu praktiskajā īstenošanā un kā IMPEL varētu palīdzēt tās pārvarēt", kas ietvēra aptaujas anketu un dokumentu izpēti, lai apzinātu galvenās īstenošanas problēmas, ar kurām saskaras vides iestādes tās dalībvalstīs. Tas sniedza ļoti noderīgu informāciju, kas palīdzēja koncentrēt IMPEL darba programmas nākotnei.

Būs nepieciešams turpmāks darbs, lai detalizētāk izstrādātu konstatēto īstenošanas problēmu raksturu un izpētītu transversālus jautājumus un tēmas. Tas sniegs vērtīgu ieguldījumu, lai palīdzētu noteikt konkrētas prioritātes IMPEL 5 ekspertu grupām un veidot IMPEL daudzgadu stratēģiju nākotnei.

Šis darbs arī palīdz noteikt provizoriskas iespējas apsekojuma metodoloģijas uzlabošanai un kalpos kā svarīgs ieguldījums īpašā projektā par šo jautājumu, kas tiks veikts vēlāk. Metodoloģija palīdzēs valstīm un organizācijām atpazīt tendences un attīstību attiecībā uz šķēršļiem, kas kavē īstenošanu dalībvalstīs.

Šī projekta mērķis bija sasniegt šādus mērķus:
1. Labāku izpratni par saikni starp īstenošanas problēmām un transversālām tēmām un jautājumiem.
2. Lielāku skaidrību par īstenošanas problēmu pamatcēloņiem un to rašanās vietām, kā arī par to, kā IMPEL var tās risināt, izmantojot projektus un pasākumus savā darba programmā.
3. Labāk noteiktu prioritātes un mērķtiecīgāku darba programmu turpmākajiem gadiem ar lielākiem ieguvumiem IMPEL dalībniekiem, kas piedalās programmā.
4. Aptaujas metodoloģijas uzlabošanas provizorisko iespēju apzināšana.

II fāze

Tika veikts turpinājuma pētījums, jo bija nepieciešams turpmāks darbs, lai detalizētāk izstrādātu apzināto īstenošanas problēmu raksturu un izpētītu transversālus jautājumus un tēmas. Tas sniegtu vērtīgu ieguldījumu, lai palīdzētu noteikt konkrētas prioritātes IMPEL 5 ekspertu grupām un veidot IMPEL daudzgadu stratēģiju nākotnei.

Šis darbs arī palīdzēja apzināt provizoriskas iespējas apsekojuma metodoloģijas uzlabošanai un kalpos kā svarīgs ieguldījums īpašā projektā par šo jautājumu, kas tiks veikts vēlāk

Tālākie pasākumi (2017. gadā)

Ir notikušas daudzas diskusijas par īstenošanas problēmām saistībā ar ES vides tiesību aktiem Eiropas un dalībvalstu līmenī. Septītajā VRP tas tika uzsvērts kā viens no galvenajiem jautājumiem, kas jāuzlabo visā Eiropā. Eiropas Komisija tagad ir izstrādājusi individuālus "Vides īstenošanas pārskatus" katrai dalībvalstij, kuros ir iezīmētas stiprās un vājās puses vides īstenošanas jomā valsts un reģionālā līmenī. Apsekojumu, kas plānots kā šā projekta pamatinstruments, var izmantot arī ieinteresētās dalībvalstis, lai pārbaudītu faktus, iemeslus un iespējamos trūkumu novēršanas veidus, kas konstatēti to EIR, un tas var sniegt papildu noderīgu informāciju valsts vai reģionālajiem dialogiem šajā kontekstā.

IMPEL iegūs papildu ieskatu par to, kur un kā vislabāk koncentrēt savus centienus, lai palīdzētu uzlabot īstenošanu. Atkārtojot 2014. gadā veikto apsekojumu par īstenošanas nepilnībām un iespējamiem novēršanas līdzekļiem, šis projekts var arī apkopot informāciju par tendencēm un norisēm, tādējādi veicinot politikas veidotājiem nepieciešamo pierādījumu bāzi.

Pmērķis ir noteikt īstenošanas problēmas, ar kurām IMPEL dalībnieki saskaras 2017. gadā, un salīdzināt tās ar 2014. gadā apkopoto informāciju. Administrācijām un dalībvalstīm, kas piemēro anketu, būtu jāiegūst pārskats par savām individuālajām īstenošanas problēmām un jāapkopo idejas un viedokļi par iespējamiem risinājumiem. IMPEL būtu jāizmanto iegūtie dati un to salīdzinājums ar 2014. gada datiem, lai pielāgotu savas darba programmas uzmanību galvenajiem jautājumiem, noteiktu tendences un attīstību un atbalstītu labāko tiesiskās aizsardzības līdzekļu izplatīšanu pret tām problēmām, kuras tīkls var ietekmēt.

Saistītās datnes/informācija

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Pabeigts – Period: 2015 - 2017 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter