IMPEL Logo

Aizsargājamo dabas teritoriju apsekošanas plānošanas rīks

2018

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Bioloģiskās daudzveidības satraucošais samazinājums Eiropā ir bijis iemesls tam, ka Eiropas Savienība (ES) ir pieņēmusi divus svarīgus tiesību aktus - Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu, lai saglabātu Eiropas vērtīgākās sugas un dzīvotnes visā to dabiskajā areālā ES teritorijā.

Darbības plānā par dabu, cilvēkiem un ekonomiku COM(2017)198 norādīts, ka galvenie faktori, kas nosaka trūkumus dabas direktīvu īstenošanā, ir, piemēram, “ierobežoti resursi, vāja izpilde, vāja dabas mērķu integrācija citās politikas jomās, nepietiekamas zināšanas un piekļuve datiem.” IT rīka izstrāde kā daļa no dabas aizsargājamo teritoriju pārbaužu plānošanas nodrošinās sistemātisku pieeju, kas ļautu maksimāli izmantot resursus galvenajās problemātiskajās jomās.

Projekta mērķis ir izstrādāt vienkāršu un elastīgu rīku kā daļu no Natura 2000 teritoriju pārbaužu plānošanas, kas saistīts ar Eiropas vides tiesību aktiem un RMCEI. Projekta mērķis ir testēt un uzlabot ierosināto NIRAM rīku dažādās IMPEL dalībvalstīs.

2018. gadā tika izstrādāta instrumenta pirmā versija. Pamatojoties uz informāciju par NIRAM rīku rūpniecisko iekārtu pārbaužu plānošanai, darbs tika veikts trīs posmos:

 • Pieņemamu kritēriju un vērtēšanas sistēmas izstrāde
 • .
 • Piedāvājuma iestrādāšana IRAM rīkā (rezultāts: tā sauktais NIRAM rīks)
 • .
 • Izvēlēto piemēru (esošo objektu dažās dalībvalstīs) pārbaužu biežuma noteikšana
 • .

2019. gadā tika apstiprināta / pamatota ierosināto kritēriju un rīka piemērojamība, veicot testus un praktisko darbu ar tiem Slovēnijā.

20120. 2020. / 2021. gadā tiks veikts turpmāks darbs, lai apkopotu lietotāju atsauksmes un identificētu vajadzības pēc uzlabojumiem un turpmākiem ieteikumiem attiecībā uz rīku, kā arī mācību materiāliem NIRAM administratoriem, koordinatoriem un inspektoriem

.

Saistītās datnes/informācija

 • Direktīva par biotopiem, Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK.
 • Putnu direktīva, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK.
 • .
 • Dabas, cilvēku un ekonomikas rīcības plāns COM(2017)198.
 • .
 • Apkārtējās vides atbilstības nodrošināšana – ES rīcības plāns

Number: 2021/10, 2020/19, 2019/15, 2018/14 – Status: Notiek – Period: 2018 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter