IMPEL Logo

Rūpniecisko emisiju direktīvas (IED) un REACH regulas I un II posma sasaiste

2013 - 2014

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

I posms

Direktīvā par rūpnieciskajām emisijām (IED) ir daudz atsauču uz bīstamām vielām un no tām izrietošajiem riskiem. Līdz ar to ir lietderīgi izpētīt:

 • vai REACH regulā noteiktās prasības/pienākumi var būt noderīgi atļauju izsniegšanas un pārbaudes darbā;
 • kādas izmaiņas REACH reģistrācijas, licencēšanas pieteikumu formātos būtu iespējamas, lai tie būtu vēl vairāk savietojami un sniegtu pievienoto vērtību IED atļauju izsniegšanas un inspicēšanas darbiem,
  kādas sekas (tostarp pozitīvu ietekmi) REACH prasības rada atļauju izsniegšanas un inspicēšanas darbiem, un
 • .
 • kā uzlabot šo divu tiesību aktu sinerģiju un papildinošo raksturu.
 • .

Šajā projektā tika pētīts šāds jautājums: Kā REACH regulā noteiktie pienākumi mijiedarbojas ar IED ar likumu noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz atļauju izsniegšanu un pārbaudēm?

?

II posms

Projekta pirmajā posmā veiktais REACH regulas un IED savstarpējo saikņu novērtējums parādīja, ka pakārtotie lietotāji/apsaimniekotāji var gūt labumu no REACH un IED ietvaros iegūtās informācijas, lai nodrošinātu atbilstību dažādiem tiesību aktiem daudzās dažādās situācijās. Ir jāpalielina informētība un visiem dalībniekiem, kuriem ir nozīme savstarpēji saistītu tiesību aktu jautājumos, jāsniedz norādījumi un rīki, kā rīkoties un izmantot sinerģijas. Tāpēc tika ieteikts organizēt semināru par šo jautājumu

.

2014. gadā IMPEL projektā par “Rūpniecisko emisiju direktīvas (IED) un REACH regulas sasaisti” (II) galvenā uzmanība tiks pievērsta izpratnes veicināšanai par REACH regulas un IED savstarpējo saistību iestāžu līmenī un netieši arī operatoru līmenī.

Projekta rezultāts ir ziņojums, kas ietver:

 • pārskats par instrumentiem un rīkiem, kas attiecas uz ķīmiskajām vielām un kas pastāv, lai atļaujas procedūrās apstrādātu objektu;
 • datu kopuma par ķīmiskajām vielām definīciju, kas nepieciešama atļauju pieteikumiem;
 • ieteikums procedūrai, kā rīkoties saistībā ar pienākumu izmantot mazāk bīstamas vielas;
 • identificēti vadlīniju materiāli un labākā prakse;
 • ieteikumus.
 • .

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Pabeigts – Period: 2013 - 2014 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter