IMPEL Logo

Derīgo izrakteņu apsaimniekošana

2019

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Krūpniecība vienmēr ir bijusi izejvielu avots cilvēkam, bet vienlaikus ir radījusi daudzas vides problēmas. Milzīgi ieguves atkritumu daudzumi, kas bieži vien ir pamesti, ir piesārņojuma avoti un ģeotehniskās un hidroģeoloģiskās nestabilitātes zonas. Mūsdienās pēc daudziem negadījumiem, kas saistīti ar ieguves rūpniecību, Eiropas Komisija ir pieņēmusi Direktīvu 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (pazīstama kā ieguves rūpniecības direktīva), ar kuru grozīta Direktīva 2004/35/EK

.

Izstrādes rūpniecības direktīvā ir paredzēti pasākumi, procedūras un norādījumi, lai novērstu vai pēc iespējas samazinātu jebkādu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, jo īpaši uz ūdeni, gaisu, augsni, faunu un floru un ainavu, kā arī jebkādu no tā izrietošu risku cilvēku veselībai. Pēc tam katra dalībvalsts nodrošina, ka ieguves uzņēmumi izstrādā atkritumu apsaimniekošanas plānu ieguves rūpniecības atkritumu samazināšanai, apstrādei, reģenerācijai un apglabāšanai, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības principu.

Šī projekta mērķis ir salīdzināt direktīvas transponēšanu dažādās dalībvalstīs (DV), lai novērtētu kopīgas pamatnostādnes ieguves rūpniecības atkritumu labākai apsaimniekošanai un iegūtu priekšstatu par katras DV ieguves rūpniecības atkritumu pārveidi/reģenerāciju atbilstoši Eiropas aprites ekonomikas koncepcijai.

Paredzamie rezultāti:

  • Ziņojums par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas novērtējumu, kas balstīts uz projekta partneru dažādo pieredzi un, iespējams, ietvers priekšlikumus par šāda veida atkritumu pārstrādi/atkārtotu izmantošanu.
  • Iedibināt kopienu, lai turpinātu dialogu un nostiprinātu zināšanas par šo pastāvīgi mainīgo tēmu, jo īpaši par būtisko izejvielu jomu.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Notiek – Period: 2019 – Topic: Ūdens un zeme - Tags:

Subscribe to our newsletter