IMPEL Logo

Nacionālā salīdzinošās pārskatīšanas iniciatīva (NPRI)

2019

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Projekta mērķis ir izveidot pamatu autonomo salīdzinošās vērtēšanas pasākumu izstrādei nacionālajos vides iestāžu un aģentūru tīklos. To var izmantot kā instrumentu, lai uzlabotu savu darbību, izmantojot dialogu, sadarbības konfrontāciju un labas prakses apmaiņu starp viena tīkla kolēģiem.

NPRI ir atzīts par spēcīgu instrumentu, kas var palīdzēt attīstīt ES EKA iniciatīvu, galvenokārt pateicoties tā potenciālam labas un paraugprakses ieviešanā un homogenizācijā,

Projekta I fāzes mērķis bija izstrādāt sistēmu, kurā šāda veida iniciatīvas būtu jārīko: Tika pētīts salīdzinošās vērtēšanas process kā vispārēja un elastīga shēma, pamatojoties uz to nozīmīgu starptautisko organizāciju pieredzi, kas to jau izmanto. Pateicoties NPRI projekta komandas darbam, valstu tīkliem ir pieejama visa informācija un shēmas, lai pēc savas iniciatīvas un ar saviem līdzekļiem sāktu īstenot salīdzinošo pārskatīšanu. IMPEL ir gatavs atbalstīt šīs prakses attīstību, ko var pielāgot atbilstoši paša tīkla īpatnībām un vajadzībām.

Projekta II fāzē tika steidzami pētītas svarīgas tēmas, lai uzlabotu iniciatīvas īstenošanu. Tika uzsvērts, cik svarīga ir struktūra valsts līmenī, kurai vajadzētu būt atbildīgai par salīdzinošās vērtēšanas pasākumu attīstību, un šī tēma tika attiecīgi izpētīta. Tika padziļināta salīdzinošās vērtēšanas sistēmas izstrāde, pamatojoties uz noteikto iniciatīvas darbības jomu. Tika aplūkota arī institucionālā un sociālā vide, kurā darbojas Tīkls. Tika secināts, ka, plānojot salīdzinošo izvērtēšanu, ir būtiski pēc iespējas ātrāk veikt ieinteresēto personu analīzi, lai saprastu, kuri ir tie sarunu partneri, kas būtu jāiesaista salīdzinošās izvērtēšanas rezultātu īstenošanā, ņemot vērā viņu intereses un/vai pilnvaras. Turklāt tika pētīta salīdzinošās pārskatīšanas grupas apmācība, kas ir būtisks solis, lai sasniegtu nepieciešamo kvalitātes standartu

.

NPRI projekta III fāzes mērķis ir atbalstīt valstis, kas vēlas izstrādāt savu salīdzinošās vērtēšanas sistēmu vai vēlas uzlabot jau izmantoto sistēmu. Projekta komanda ir pieejama arī, lai sniegtu atbalstu salīdzinošās pārskatīšanas organizēšanā un veikšanā.

Saistītās datnes/informācija

 

  • Prezentācijas- NPRI 2. posma noslēguma seminārs
  • COM(2018) 10 final (1. pasākums “Uzlabot vides atbilstības nodrošināšanas ekspertīzes izvēršanu visā ES, izmantojot salīdzinošās pārskatīšanas, kopīgas izpildes nodrošināšanas darbības, atbilstības nodrošināšanas apmeklējumus un TAIEX-EIR Peer2Peer rīka izmantošanu”)
  • .

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Notiek – Period: 2019 – Topic: Ūdens un zeme - Tags:

Subscribe to our newsletter