IMPEL Logo

Dabas aizsardzība rūpniecisko iekārtu atļauju izsniegšanā un pārbaudēs - Regulas (EK) Nr. Biotopu direktīvas 6. panta 3. punkts (1., 2. un 3. posms)

2014 - 2015

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Šis projekts sastāv no diviem posmiem. Tas sākās 2014. gadā ar projektu “Dabas aizsardzība rūpniecisko iekārtu atļauju izsniegšanā un pārbaudēs “Dabas aizsardzības likuma 55. panta ieviešana““Dabas aizsardzības noteikumu īstenošana". Biotopu direktīvas 6. panta 3. punktu”. Projekta 2014. gada galvenajos secinājumos secināts, ka ir nepieciešams uzlabot zināšanas par ES vadlīnijām un to izmantošanu  un informētības veicināšanas pasākumiem, dalīties ar esošajām valstu vadlīnijām un zinātniskajiem pētījumiem, apmainīties ar zināšanām par skrīninga kritērijiem un novērtēšanas metodoloģijām, piemēram, pieņemto praksi: kritisko slodžu (CL) izmantošana, biotopu zuduma kritēriji (Fachkonventionen DE), jaunas pieejas, piemēram, slāpekļa nosēdumu novērtēšanai. Tā arī ierosināja izstrādāt mērķtiecīgas, lietotājam draudzīgas vadlīnijas.

Attiecībā uz atļauju izsniegšanu komiteja ieteica:

  • Informācijas par skrīningu un atbilstošu novērtējumu (AA) (veikts vai neveikts un rezultāti/iznākumi) iekļaušana atļaujā;
  • atļaujās iekļaut nosacījumus par Natura 2000 teritorijām;
  • .
  • Pieredzes apmaiņa attiecībā uz darbībām bez atļaujām (piemēram, mazām saimniecībām): vai uz šīm darbībām attiecas dabas aizsardzības iestādes;
  • .
  • Vispārējo prasību noteikšana attiecībā uz atļaujām darbībām aizsargājamās teritorijās un to tuvumā, ņemot vērā Natura 2000 teritorijas.

Projekta otrajā posmā turpināsies pieredzes apmaiņa par ES Vadlīniju dokumenta “Vēja enerģijas attīstība un Natura 2000” piemērojamību un tā novērtējumu. Vienlaikus tiks uzlabotas zināšanas par šo dokumentu un apspriestas valstu pieejas. Vajadzības gadījumā novērtējums var sniegt ieguldījumu dalībvalstīm un Komisijai. Citu nozarei specifisku vadlīniju dokumentu attiecībā uz rūpnieciskām iekārtām ES līmenī nav. Lai panāktu vienotu izpratni un kopīgu dalīšanos, kā arī zināšanu izplatīšanu, būtu jāizstrādā nozarei specifiskas vadlīnijas par vairākiem projektu veidiem (kas attiecas uz daudzām vai visām ES valstīm)

.

 

Number: 2014/14 - 2015/14 – Status: Pabeigts – Period: 2014 - 2015 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter