IMPEL Logo

Naftas un gāzes nozares regulējums jūrā

2015 - 2019

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Intensīvās publiskās debates par slānekļa gāzes ieguves nozari ir pievērsušas uzmanību visai sauszemes naftas un gāzes nozarei kopumā, tās regulējumam un tam, kas tiek uzskatīts par nozares labāko praksi.

ES tiesisko regulējumu nesen izvērtēja Eiropas Komisija (EK), kas publicēja ‘Ieteikumu’ par ogļūdeņražu (tostarp slānekļa gāzes) ieguves, izmantojot hidraulisko šķelšanu, obligātajiem principiem’ ar nodomu 2015. gada augustā pārskatīt tā īstenošanu. Tomēr šajā darbā netika aplūkota esošā prakse naftas un gāzes sauszemes naftas un gāzes nozarē.

Tālāk ir uzsākta vispusīga BREF direktīvas par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšana, un tajā pirmo reizi tiks iekļauti ieteikumi, lai iekļautu atkritumus, kas radušies sauszemes naftas un gāzes rūpniecībā – gan tradicionālajā, gan netradicionālajā.

Komisijas ieteikuma publicēšana (un gaidāmā pārskatīšana 2015. gadā), kā arī pašlaik notiekošā BREF pārskatīšana ir svarīgi pavērsieni, nosakot turpmāko virzienu, kā Eiropā tiks regulēta sauszemes naftas un gāzes nozare.

I un II posms

Projekta pirmā posma mērķis bija aplūkot esošo labāko praksi plašākā naftas un gāzes sauszemes naftas un gāzes nozarē Eiropā, lai gūtu pieredzi un noteiktu labāko praksi dalībvalstīs.

Projekta mērķi:

 • Identificēt kopīgas pieejas un tiesību aktu interpretācijas dalībvalstīs attiecībā uz ES direktīvu īstenošanu sauszemes naftas un gāzes nozarē
 • .
 • Identificēt labu praksi (LPTP) nozarē dažādos regulatīvajos režīmos
 • .
 • Identificēt nepilnības regulatīvajā procesā
 • .
 • Dalīties pieredzē par dažādu nozares aspektu (piemēram, atkritumu, sadedzināšanas, gruntsūdeņu, ūdens izmantošanas) ieviešanu, atbilstību, izpildi un uzraudzību
 • .

III posms

Antrās fāzes mērķis ir balstīties uz 2015., 2016. un 2017. gada darbu un daudz detalizētāk pārskatīt dalībnieku’ pieejas vairākos kritiskos jautājumos, lai, ja iespējams, definētu, dalītos un veicinātu labāko praksi. Projekta mērķis ir palīdzēt regulatoriem justies pārliecinātākiem, sniedzot sabiedrībai, nozarei un politikas veidotājiem konsekventu un uzticamu informāciju. Tas var arī novērst centienu dublēšanos un veicināt konsekventu un samērīgu regulējumu visā IMPEL tīklā un ārpus tā. Visbeidzot, tas varētu informēt un atbalstīt dialogu ar regulatoriem valstīs, kas nav IMPEL dalībnieces un kas ir attīstījušas vai attīsta savu nozari.

Paredzamie rezultāti

 1. Viendabīgāka izpratne par sauszemes naftas un gāzes nozares’vides aizsardzības rādītājiem
 2. .
 3. pilnīgāks priekšstats par to, ko regulatori uzskata par labāko praksi galvenajos jautājumos
 4. .
 5. Noteikumu ieviešanas un izpildes konsekvence IMPEL locekļu vidū
 6. .
 7. Reglamentējošo iestāžu kapacitātes palielināšana
 8. Lielāka sabiedrības uzticēšanās regulatoriem un to lēmumiem
 9. .
 10. Noderīga un uzticama informācija politikas veidotājiem un BREF autoriem
 11. .

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Pabeigts – Period: 2015 - 2019 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter