IMPEL Logo

Vides pārbaužu sistēmu veiktspējas rādītāji

2008 - 2012

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Projekta mērķis bija izstrādāt vides inspekciju darbības rādītājus. Attiecībā uz projekta darbības jomu tika panākta vienošanās, ka tajā jāietver rādītāji
saistīti ar RMCEI. Rādītājiem būtu jāietver ieguldījuma, iznākuma un rezultāta rādītāji.

Madzeņu vētras posms

Pirmajā posmā, kas notika 2008. gadā. Grupa vienojās par īsu rādītāju sarakstu, kas būtu sīkāk jāanalizē nākamajā IMPEL projektā. Projekta ietvaros brīvprātīgās valstis sniegs nepieciešamos datus par izvēlētajiem rādītājiem, kurus pēc tam analizēs un apspriedīs. Tā kā datu vākšana par visām iekārtām, uz kurām attiecas RMCEI, tika uzskatīta par pārāk apgrūtinošu, tika panākta vienošanās, ka projektā galvenā uzmanība jāpievērš IPPC iekārtām. Varētu apsvērt papildu ierobežojumu līdz atsevišķām nozarēm saskaņā ar IPPC direktīvu, ja tas ļautu iegūt salīdzināmākus un reprezentatīvākus datus. Darbības joma būtu jānovērtē projekta beigās.

Rādītāju definēšana

Šīs uzdevuma mērķis bija definēt 10 darbības rādītājus, kas ierosināti 2008. gada IMPEL projektā "Prāta vētra par IMPEL projektu, lai izstrādātu vides inspekciju darbības rādītājus", novērtēt to stiprās un vājās puses un veikt izmēģinājuma testu īsā IMPEL dalībnieku sarakstā. Pamatojoties uz to, tika ierosināts pārskatīts un pēc iespējas precīzāk definēts rādītāju saraksts, kā arī veikts katra rādītāja kvalitatīvs novērtējums.

Projekta gaitā, ņemot vērā daudzās politiskās un darbības grūtības starp dalībvalstīm, ES mēroga salīdzināmu rādītāju noteikšana izrādījās ārkārtīgi sarežģīta. Pilotprojekts parādīja, ka salīdzināmība bieži vien ir zema, datu pieejamība mainīga un atbilžu diapazons liels. Tika arī panākta vienošanās, ka ierosinātais rādītāju saraksts neapraksta inspekciju efektivitāti. Tas ir daļējs to spējas novērtējums.

Tika sniegti daži ieteikumi par to izmantošanas veidu: jo īpaši labāk izmantot vairākus rādītājus nekā vienu, un rādītāji ir jāapvieno ar uz kvalitāti orientētiem instrumentiem. Tika secināts, ka būtu lietderīgi organizēt padziļinātu diskusiju starp IMPEL un Komisiju un citām attiecīgajām pusēm, piemēram, ESAO, lai turpinātu pētīt, kādus kvalitatīvus un kvantitatīvus novērtēšanas instrumentus, piemēram, revīzijas, salīdzinošās pārskatīšanas (IRI), konkrētus nozarei/direktīvai specifiskus iznākuma un rezultāta rādītājus un to kombinācijas varētu izmantot inspekciju darbības uzraudzībai ES mērogā.

Kvalitatīvo un kvantitatīvo novērtēšanas rīku izpēte, lai novērtētu vides inspekciju darbību visā ES

Šī projekta mērķis bija izpētīt pašreizējo un iespējamo novērtēšanas rīku izmantošanu, lai novērtētu vides inspekcijas visā ES.
Tika pārbaudīti dažādi rādītāji un novērtēšanas rīki un izvērtēta to izmantošana trim novērtēšanas veidiem:

  • individuālai inspekcijai, lai novērtētu tās darbību un noteiktu jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi;
  • ārējai pārbaudei, vai inspekcijā ir ieviesti nepieciešamie "pamatelementi", lai tā varētu efektīvi darboties, un
  • ja iespējams, lai salīdzinātu inspekcijas dalībvalstī un visā ES.

Šis projekts nav spējis noteikt vienotu skaitlisko rādītāju kopumu, ko varētu iekļaut novērtēšanas instrumentos un izmantot taisnīgā un jēgpilnā veidā, lai skaitliski novērtētu inspekciju darbību visā Eiropas Savienībā. Tas ir tāpēc, ka apstākļi, kādos darbojas katra inspekcija, var ievērojami atšķirties. Tomēr šajā projektā ir apzināti principi, kas varētu ļaut veikt ierobežotu salīdzinājumu, pamatojoties uz rezultātu rādītājiem. Šādu salīdzinājumu galvenajam mērķim vajadzētu būt tam, lai ļautu inspekcijām izprast darbības, kas ir visvairāk veicinājušas rezultātus (t. i., cēloņsakarību), labāk izprast alternatīvas pieejas, kas ir efektīvas noteiktos apstākļos, un veicināt paraugprakses apmaiņu. Nav ieteicams izmantot rezultātu rādītājus, lai atvieglotu līgas tabulu vai cita veida ranžēšanu. Atšķirīgas pieejas datu pārbaudei, vienotu definīciju trūkums un vietējā konteksta atšķirības, visticamāk, nenodrošinās taisnīgu vai jēgpilnu salīdzinājumu, un pastāv risks, ka novērtējums drīzāk kļūs par strīdu cēloni, nevis līdzekli uzlabojumu veikšanai.

Saistītās datnes/informācija

 

 

Number: 2008/03 - 2009/03 - 2011/08 – Status: Pabeigts – Period: 2008 - 2012 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter