IMPEL Logo

Atļauju izsniegšana saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. panta 3. punktu

2016 - 2018

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Putnu un Biotopu direktīvas ir ļoti svarīgas, lai sasniegtu stratēģijas "Eiropa 2020" mērķi apturēt un apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, ko apstiprinājuši valstu un valdību vadītāji. Lai sasniegtu šo mērķi, Komisija ir pieņēmusi vērienīgu stratēģiju, kas ietver sešus mērķus. Šīs stratēģijas 1. mērķis ir vērsts uz "pilnīgu ES dabas tiesību aktu īstenošanu, lai aizsargātu" bioloģisko daudzveidību, un tam ir nepieciešams būtiski uzlabot aizsardzības statusu.

2012.-2014. gadā Komisija veica "Pētījumu par Natura 2000 teritoriju 6.3. panta atļauju piešķiršanas procedūras izvērtēšanu un uzlabošanu". Tajā tika iesaistītas tikai dabas aizsardzības iestādes. Praksē tika piemērotas ļoti dažādas pieejas. Kopumā tika konstatēts, ka 6.3. panta atļauju procedūra darbojas labi. Tomēr dažas valstis/reģioni dažas valstis ziņoja, ka atsevišķās iestādēs un/vai nozarēs joprojām kopumā trūkst izpratnes par 6.3. panta procedūru vai vēlmes to pieņemt. Vairākas valstis ziņoja, ka joprojām pastāv reāla nepieciešamība izveidot sistemātiskāku un konsekventāku novērtēšanas sistēmu, nodrošināt prasmju apmācību un vietēji pielāgotus norādījumus.

Karjeri un atklātā ieguve (2016-2017)

Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt IMPEL spēju nepārtrauktu pilnveidošanu, kā arī apkopot spēkus un dalīties pieredzē starp dalībvalstīm, lai nodrošinātu Dabas direktīvu pareizu īstenošanu un izpildi valsts līmenī, veicinātu dabas
aizsardzību un izpētītu HD direktīvas 6. panta 3. punkta īstenošanu un izpildi neenerģētisko izrakteņu ieguves nozarē, konkrētāk, attiecībā uz karjeriem un atklātu ieguvi, sniedzot šādus rezultātus:

  1. ES Vadlīniju dokumenta "Neenerģētisko izrakteņu ieguve
    un Natura 2000" piemērojamības novērtējumu par karjeriem un karjeru ieguvi (akmeņu, smilts
    (karjeru), krīta, grants un citu produktu ieguvei civilajā būvniecībā, rūpniecībā utt.); un
  2. Izpētīt, analizēt un ziņot par dalībvalstu praksi ar konkrētiem piemēriem par HD
    6. panta 3. punkta piemērošanu attiecībā uz šo nozari.

2017. gadā projekts turpina sniegt ieguldījumu IMPEL kapacitātes attīstīšanā, kā arī spēku apkopošanā un pieredzes apmaiņā starp dalībvalstīm, lai nodrošinātu dabas direktīvu pareizu īstenošanu un izpildi, veicinātu dabas aizsardzību.

Lai sasniegtu šādu mērķi, projekta mērķis 2017. gadā ir izpētīt HD direktīvas 6. panta 3. punkta īstenošanu un izpildi neenerģētisko izrakteņu ieguves sektorā, konkrētāk - karjeros un karjeru atklātā veidā, nodrošinot:
a) Vadlīniju dokumenta izstrādi par karjeru un karjeru atklātā veidā ieguves vietu, kuru teritorijas atrodas Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā, pārbaudi
b) Ceļveža izveidi plānošanas rīka izstrādei attiecībā uz aizsargājamo dabas teritoriju pārbaudi (tostarp iespēju izmantot IRAM-Tool).

 

Saistītās datnes/informācija

 

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Pabeigts – Period: 2016 - 2018 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter