IMPEL Logo

SPIDER WEB: Stratēģisks projekts, lai palielinātu vides noziegumu atklāšanu un apkarošanu Rietumbalkānos

2018 - 2019

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

SPIDER WEB kopīgi finansē Eiropas Savienība un Vācijas Federatīvā Republika, pamatojoties uz dotāciju nolīgumu ar Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) IPA/2017 projekta "Nopietnu noziegumu apkarošana Rietumbalkānos" ietvaros.

Lai jums būtu viegli uzzināt, lūdzu, aplūkojiet turpmāk sniegtos SPIDER WEB atjauninājumus:

1. Pamatinformācija

Cīņa ar smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību (Noziedzīgu nodarījumu apkarošana, tostarp cīņa ar ES un starptautiskajos tiesību aktos un nolīgumos reglamentētajiem nodarījumiem pret vidi, piemēram, aizsargājamo savvaļas faunas (īpaši putnu) vai floras sugu īpatņu nogalināšanu, iznīcināšanu, glabāšanu vai tirdzniecību, nelikumīgu mežizstrādi / koksnes regulēšanu vai (bīstamo) atkritumu nepareizu savākšanu, pārvadāšanu, reģenerāciju vai apglabāšanu, ir galvenie izaicinājumi ne tikai, bet jo īpaši Dienvidaustrumeiropā (DAE) vājās vides apziņas, datu situācijas un finanšu un cilvēku resursu dēļ. Šobrīd šie pārkāpumi joprojām netiek uzskatīti par pietiekami augstu prioritāti, lai gan to ietekme uz cilvēku veselību, ekosistēmām un vidi ir ievērojama.

Spēju ķēdes (atļauju izsniedzēji, inspektori, policija, prokuratūra un tiesu iestādes) ir tik stipras, cik stiprs ir vājākais posms. Revīzijas iestādes, kā arī muitas aģentūras arī ir galvenie dalībnieki, kas nosaka šīs atbilstības ķēdes stiprumu.

Jaunatnes veicināšana, mērķtiecīgi kapacitātes palielināšanas pasākumi par noziegumiem pret vidi un sadarbība ir nepieciešama, lai atbalstītu dažādus atbilstības ķēdes dalībniekus Dienvidaustrumeiropā, lai palielinātu vides noziegumu nozīmīgumu un prioritāšu līmeni reģionā. Pievienošanās ES process sniedz iespēju savienot Dienvidaustrumeiropas valstu dalībniekus ar saistītajiem ES tīkliem, lai veidotu ilgtspējīgu partnerību un nepārtrauktu apmaiņu individuālā un organizatoriskā līmenī.

2. Mērķis

SPIDER WEB vispārējais mērķis ir uzlabot visu vides tiesību aktu ievērošanas ķēdes dalībnieku informētību un prasmes, lai sekmīgi pārtrauktu nelikumīgu rīcību un sauktu pie atbildības, kā arī ierobežotu šādas rīcības negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

3. Darbības joma

Darba ģeogrāfiskā darbības joma sākotnēji būs vērsta uz 6 mērķa valstīm:

 • Albānija
 • Bosnija un Hercegovina
 • Starptautiskā Maķedonija
 • Kosova*
 • Melnkalne
 • Serbija

Visbeidzot, SPIDER WEB rezultāti un rezultāti būs pieejami visām IMPEL dalīborganizācijām izmantošanai un piemērošanai.

Vispārējais uzsvars tiks likts uz vides jautājumiem, tomēr par prioritāriem tika izvirzīti šādi divi temati:

 1. Dabas aizsardzība; tostarp tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem, uz ko attiecas Dzīvotņu un Putnu direktīva, un mežizstrāde, ko reglamentē ES Kokmateriālu regula.
 2. Atkritumu apsaimniekošana; aptver visus ķēdes aspektus no rašanās vietas līdz transportēšanai un apstrādei, uz ko attiecas ES atkritumu direktīvas un regulas (tostarp Atkritumu pamatdirektīva, Eiropas atkritumu saraksts, Regula par atkritumu sūtījumiem un īpaši atkritumu plūsmu tiesību akti).

4. Metodoloģija

 1. Pieeja būs tāda, ka vispirms 6 mērķa valstīs tiks novērtēta pašreizējā situācija un iespējamie trūkumi iepriekš minēto noteikumu praktiskajā īstenošanā un izpildē, kā arī tiks veikts visu iesaistīto iestāžu mācību vajadzību novērtējums. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, tiks izstrādātas mācību programmas, lai atbalstītu iesaistīto iestāžu operatīvās darbības un spējas visā izpildes ķēdē. Turklāt, lai atvieglotu operatīvo tīklu veidošanu un atbalstītu efektīvāku un saskaņotāku kriminālvajāšanas stratēģiju pieņemšanu.
 2. SPIDER WEB darbību pamatā būs mācību materiālu izstrāde (pēc mācību vajadzību apzināšanas), mācību sniegšana un mācību rokasgrāmatas izstrāde. Mācību rokasgrāmatā būs sadaļas policijai, prokuroriem un tiesnešiem, un, ja iespējams, arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Mācību materiālu izstrāde ietvers prezentāciju, rīku, vingrinājumu, sadalījumu, gadījumu izpētes un vadlīniju sagatavošanu, ko mācību semināros izmantos dažādas dalībnieku grupas (atļauju izsniedzēji, inspektori, policija, prokurori un tiesneši).
 3. Nobeiguma konferencē dažādiem dalībniekiem būs iespēja sanākt kopā, lai apspriestu atbilstības ķēdi kopumā. Ja iespējams, pirms plenārsesijas, kas oficiāli noslēgs SPIDER WEB, tiks sasauktas vairākas sesijas / mini darbsemināri par galvenajām tēmām. Pēc konferences tiks sagatavots un elektroniskā formātā izplatīts galīgais ziņojums ar katrai no sešām valstīm pielāgotiem ieteikumiem.

Pasākumi un rezultāti:

 • Bāzes apsekojums un ziņojums
 • Mācību vajadzību novērtējums (TNA) un ziņojums
 • Mācību izstrāde
 • Mācību sniegšana
 • Mācību rokasgrāmatas izplatīšana
 • Konference
 • Galīgais ziņojums
 • Ierīkojumu, informācijas, labākās prakses izplatīšana

5. Komanda

SPIDER WEB komanda sastāv no šādām personām:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1,23 MB

 

 

 

Number: NA – Status: Pabeigts – Period: 2018 - 2019 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter