IMPEL Logo

Atbalsts IED īstenošanai

2015

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Projekta mērķis ir apmainīties ar zināšanām un paraugpraksi starp regulatīvo iestāžu speciālistiem, kā arī izstrādāt vadlīnijas un mācību materiālus, lai atbalstītu Rūpniecisko emisiju direktīvas (IED) efektīvu īstenošanu. Projekta konkrēti rezultāti nākamajos četros gados (2021-2024) būs:

 • Labāka izpratne par neatrisinātajām problēmām saistībā ar IED īstenošanu, ar kurām saskaras regulatīvie speciālisti, lai projekta darbā varētu noteikt prioritātes un koncentrēties uz palīdzību šo problēmu risināšanā.
 • Rezultatīvu uz risku balstītu pieeju piemērošana regulatīvās iejaukšanās pasākumu plānošanā un veikšanā, lai vides iestāžu ierobežotos resursus varētu efektīvāk izmantot, mērķtiecīgāk pievēršoties iekārtām un darbībām, kas visvairāk ietekmē cilvēkus un vidi, un palīdzot atrisināt visnopietnākos IED neievērošanas gadījumus.
 • Labāka izpratne par kārtējo un ārpuskārtas vides pārbaužu un, ja nepieciešams, izpildes pasākumu efektivitāti un lietderību, veicinot atbilstību IED prasībām un to sasniegšanu.
 • Identificēt IED instrumentus, kas var sekmēt vispārējā mērķa sasniegšanu aprites ekonomikas jomā Eiropā, un dalīties labajā praksē par to, kā tie tiek īstenoti.
 • Eiropas Zaļā darījuma politikas mērķu un pasākumu atbalstīšana, izvērtējot, kā IED īstenošanu varētu efektīvāk piemērot, lai uzlabotu energoefektivitāti, samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicinātu efektīvāku resursu izmantošanu un reaģētu uz klimata pārmaiņu ietekmi.
 • Efektīvāks regulējums attiecībā uz rūpniecības radīto sabiedrisko traucējumu problēmām, tostarp smakām, troksni un atkritumiem, izpētot konfliktu un sūdzību veidus un avotus un to, kā tiek izmantotas dažādas pieejas to risināšanai un atrisināšanai.
 • Labāka LPTP piemērošana vides atļauju izsniegšanā, pievēršoties virknei konkrētu tehnisku jautājumu, apzinot un popularizējot labu praksi, kā arī izstrādājot padomus un vadlīnijas.
 • Rezultatīvāka paškontroles un pienākumu izpildītāju ziņojumu pārbaude, apmainoties ar labu praksi starp regulatīvajām organizācijām un apzinot to, lai uzlabotu paškontroles datu kvalitāti un uzticamību.
 • Lielāka LPTP atsauces dokumentu kvalitāte, nodrošinot, ka regulatīvo iestāžu praktizējošo speciālistu zināšanas un pieredze tiek iekļauta LPTP atsauces dokumentu pārskatīšanas un pārstrādes ciklā.
 • Labāka izpratne par konkrētu piesārņojošo vielu avotiem un devumu no rūpniecības nozarēm un par to, kā varētu uzlabot spēkā esošo vides tiesību aktu, tostarp IED un Gaisa kvalitātes direktīvas, īstenošanu, lai regulētu un samazinātu gaisa piesārņojumu un sasniegtu attiecīgos apkārtējā gaisa kvalitātes standartus.
 • Praktiski risinājumi LPTP secinājumu īstenošanai atkritumu sadedzināšanas nozarē, lai palīdzētu panākt vienlīdzīgākus konkurences apstākļus visā Eiropā.

Saistītie faili/informācija

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Notiek – Period: 2015 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter