IMPEL Logo

Ilgtspējīga zemes izkliedēšana

2015

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Projekta (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, phases I-V) mērķis ir veidot vienotu izpratni par mūsu regulatīvajām pieejām, veidot ekspertu tīklus un attīstīt kopīgus resursus, lai uzlabotu tehnisko noturību ūdens vides jomā (un jo īpaši Ūdens pamatdirektīvas (ŪPD) īstenošanā). SWETE VII posmā un 2021. gada ilgtspējīgas zemes izkliedēšanas projektā galvenā uzmanība tiek pievērsta augsnes spējas uzņemt piesārņotājus no zemes izkliedēšanas darbībām izpētei.

Efektīva ūdens resursu pārvaldība (gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā) ir atkarīga no labas tālredzīgas plānošanas un īstenošanas, pamatojoties uz datiem, informāciju un profesionālu vērtējumu. Ir svarīgi, lai ekonomiskā izaugsme katrā dalībvalstī atbalstītu plānotu ilgtspējīgu ūdens resursu aizsardzību un izmantošanu.

ŪPD īstenošana ir atkarīga no labas regulatīvās prakses, lai izstrādātu labus upju baseinu apsaimniekošanas plānus un savlaicīgi un efektīvi īstenotu saistītās pasākumu programmas. Lielākos ieguvumus varētu gūt, apzinot un daloties visā ES pieejamajā labajā regulatīvajā praksē, izmantojot gan parastās atļaujas (stingrā regulējuma), gan arī neregulatīvos pasākumus atsevišķi vai kopā.

.

Vadus pamatdirektīva paredz, ka dalībvalstīm ir jāpārvalda ūdens resursi sateces baseina un ūdenstilpes līmenī. Tas var prasīt jaunu domāšanu un darba veidus, lai sasniegtu direktīvas prasības’

.

SWETE 1. un 3. daļa

Pirmie projekta semināri veicinās debates nelielā IMPEL dalībnieku grupā:

 • par pašreizējo situāciju,
 • identificēt, kur ir labas vai labākās prakses piemēri, ( jo īpaši pieejas monitoringam un izplūdes atļauju izsniegšanai, statistiski iegūtie kvalitātes mērķi un atļauju robežvērtības, statistikas izmantošana atbilstības novērtēšanā, riska analīze un ‘panākumu’ mērīšana)
 • .
 • izvērtēt, kur ir acīmredzamas nepilnības un kā rīkoties, lai tās novērstu.
 • .

Paredzams, ka semināru un projekta ziņojuma rezultāti nodrošinās pamatu plašākai darba programmai, kas turpmākajos gados tiks izstrādāta IMPEL &ndash ietvaros; lai visās dalībvalstīs attīstītu un popularizētu nepieciešamās labas prakses prasmes un metodes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu efektīvu ūdens regulatīvo ciklu.

Projekta rezultātā:

 • IMPEL būs apzinājis esošo labo ūdens kvalitātes regulēšanas praksi, trūkumus un nepilnības, kas jānovērš.
 • IMPEL izveidos programmu, lai izstrādātu un popularizētu paraugpraksi, sākotnēji ūdens kvalitātes un galu galā ūdens resursu regulēšanas jomā, nodrošinot kopīgu atbildību par regulēšanas iespējām un pieejām Ūdens pamatdirektīvas & amp; IED īstenošanai.
 • IMPEL dalībnieki dalīsies ar zināšanām par WQ regulējumu, efektivitāti un saikni starp ES Ūdens pamatdirektīvas mērķiem, ko dalībvalstis varēs vieglāk sasniegt.
 • .
 • Dalībvalstu’ vides ūdens kvalitātes regulatori būs cieši iesaistīti stratēģiskās un vietējās attīstības plānošanas lēmumu pieņemšanā, kā arī vides ūdens kvalitātes un izplūžu monitoringā un ziņošanā.

SWETE  – 4. daļa

Pēc trīs iepriekšējām projekta daļām, SWETE 4. daļā tiks veikts nākotnes perspektīvu apskats, lai izstrādātu priekšlikumus turpmākajiem projektiem. Pamatojoties uz ziņojumu par īstenošanas problēmām un IMPEL vadības grupas pārstāvju perspektīvām, tiks apsvērtas šādas konkrētas jomas:

 • A “zilais IRI”
 • Saskaņošanas pasākumi
 • Krūpniecības atkritumi (īpaša joma, par kuru Komisija izrāda interesi; tiek meklēta sīkāka informācija)
 • Pesticīdi
 • Pzemes ūdeņu kvalitātes monitorings

Projektā turpmāk tiks apsvērts, kā varētu paplašināt zināšanu apmaiņas portālu basecamp (vai arī ir nepieciešams cits līdzeklis), lai sasniegtu “IMPEL – nākamās paaudzes” dokumentā izklāstītos centienus.

.

SWETE – – 5. daļa

Izpētē tiks aplūkots, kā sabalansēt ieguvumus un ietekmi, ko rada materiālu izkliedēšana uz zemes, īpašu uzmanību pievēršot lauksaimniecības zemēm. Cirkulārās ekonomikas vēlmju dēļ ir nepieciešams atbalstīt materiālu atkārtotu izmantošanu zemē kā mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus un nodrošināt, lai šis atbalsts atkārtotai izmantošanai tiktu veikts tā, lai nepieļautu nepieļaujamu un novēršamu augsnes piesārņojumu.

.

SWETE  – 6. daļa

Tērķis ir salīdzināt un pretstatīt dažādas pieejas dūņu apsaimniekošanai dažādās dalībvalstīs un organizācijās. Tādējādi tiks izceltas kopīgās problēmas, risinājumi un labākās prakses jomas kā piemēri, no kuriem citi varētu mācīties. Projektā tiks izmantota arī iespēja iekļaut mācības, kas gūtas no COVID-19 pandēmijas, un to, kā tā ietekmēja dūņu apsaimniekošanu visās IMPEL dalībvalstīs.

Uzturīga zemes kaisīšana

Pēc SWETE 6 ietvaros iepriekš veiktā darba 2021 projekts balstīsies uz 2020./21. gadā veiktās aptaujas rezultātiem par dūņu ietekmi uz vidi IMPEL locekļos. Šīs darba programmas mērķis ir labāk izprast augsnes spēju uzņemt piesārņojošās vielas, kas rodas, izkliedējot augsni. Sagaidāmie 2021. gada projekta rezultāti ir šādi:

 • Atbalstīt materiālu atkārtotu izmantošanu augsnē kā mēslošanas līdzekļus un augsnes uzlabotājus un nodrošināt, ka šis atkārtotas izmantošanas atbalsts tiek veikts tā, lai nepieļautu nepieļaujamu un novēršamu ietekmi uz augsnes veselību un kvalitāti
 • .
 • Datu padziļināta analīze un īsas mērķtiecīgākas aptaujas un diskusijas, lai izceltu konkrētas problēmas vai labāko praksi
 • .

Saistītās datnes/informācija

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Notiek – Period: 2015 – Topic: Ūdens un zeme - Tags:

Subscribe to our newsletter