IMPEL Logo

Nelikumīgas pazemes ūdeņu urbšanas un ieguves apkarošana (TIGDA)

2021

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Zemes ūdeņi ir un paliek vērtīgs resurss videi un dažādām cilvēku darbībām. Vides un antropogēnā slodze uz šo resursu cita starpā ir klimata pārmaiņas (sausums, plūdi u. c.), (pārmērīga) ūdens ieguve un piesārņojums (punktveida un izkliedētais). Ūdens atkārtota izmantošana, ūdens buferēšana un infiltrācija ir daži no iespējamiem pasākumiem, lai samazinātu mūsu pieprasījumu pēc svaigiem pazemes ūdeņiem, kā arī papildinātu to krājumus. Tomēr pazemes ūdeņu urbšana un ieguve joprojām būs nepieciešama dažādiem mērķiem. Gruntsūdeņu trūkums vairs nav tikai sausuma vai Vidusjūras reģiona valstu problēma. Nesenie ilgstošie sausuma periodi ir vairākkārt apliecinājuši, ka gruntsūdeņu krājumi (gan ieguve, gan papildināšana) ir rūpīgi jāpārvalda visās Eiropas dalībvalstīs un valstīs

.

Šī projekta mērķis ir dalīties ar zināšanām un paraugpraksi par to, kā pārvaldīt pazemes ūdeņu urbšanu un ieguvi. Tas ietvertu īpašus atļauju izsniegšanas nosacījumus, akreditācijas, kā arī izpildes instrumentus un metodes, kas dažādās dalībvalstīs ir ieviestas, lai samazinātu nelikumīgu urbšanu un pazemes ūdeņu (pār)ņemšanu, tādējādi palīdzot sasniegt labu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli pazemes ūdensobjektos. Tā kā dalībvalstīs tiek veikti urbumi (cauri) dažādiem ūdens slāņiem un ūdens horizontiem, ir lietderīgi, ja dalībvalstis dalās ar zināšanām vai tām ir norādījumi par:

  • Kādi konkrēti tiesību akti un prasības ir spēkā attiecībā uz pazemes ūdeņu aizsardzību (urbšana, ierīkošana un izmantošana)
  • .
  • Kādas konkrētas metodes tiek izmantotas šo tiesību aktu izpildei (objektu apmeklējumi, kontrolsaraksti, ekspertu izmantošana, labākā prakse).
  • .

Šā projekta mērķis pirmajā posmā ir savākt datus no dalībvalstīm par abiem iepriekš minētajiem tematiem. Turpmākajos posmos tiks izstrādāti vadlīniju dokumenti par pazemes ūdeņu urbšanu & amp; ieguves tiesību aktiem un izpildi.

Saistītās datnes/informācija

  • Ūdens pamatdirektīva (2000/60/EK)
  • Zemes ūdeņu direktīva (2006/118/EK)
  • .
  • Akciju plāns par vides atbilstības un pārvaldības uzlabošanu (COM 2018/10)
  • .

Number: 2021/08-WP4 – Status: Notiek – Period: 2021 – Topic: Ūdens un zeme - Tags:

Subscribe to our newsletter