IMPEL Logo

gaistošo organisko savienojumu (GOS) un hlorētu ogļūdeņražu izmantošana

2000 - 2005

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

VOC seminārs (2005)

Projekta mērķis ir apmainīties ar informāciju par GOS direktīvas īstenošanu starp ekspertiem un/vai inspektoriem.  IMPEL semināra laikā dalībniekiem tika sniegta informācija par GOS regulējumu direktīvā un dažiem valsts tiesību aktiem. Galvenā uzmanība tika pievērsta sagatavoto gadījumu izpētei, kas tika apspriesta nelielās darba grupās, kurās katrā bija no 8 līdz 16 dalībniekiem. Galvenie rezultāti bija šādi:

 • ES un MS valstu regulējumos daļēji pastāv lielas atšķirības.
 • .
 • dažu terminu (piemēram, iekārtas, difūzā emisija) interpretācijas joprojām atšķiras.
 • .
 • līdztekus valstu noteikumiem par GOS pastāv arī citas kopīgas prasības emisiju samazināšanai (piemēram, putekļi/daļiņas)
 • .
 • dažas direktīvas prasības ir kritizētas, un būtu nepieciešams pārskatīšanas process.
 • .
.

GOS novērtēšanas pasākumi (2000. gads)

Projekta mērķis bija pārskatīt izkliedēto GOS emisiju novērtēšanas metodes un pasākumus ES un ierosināt pamatnostādnes, lai uzlabotu rūpniecisko darbību monitoringu, licencēšanu un pārbaudes

.

Seminārs par hlorētu ogļūdeņražu izmantošanu rūpniecības uzņēmumos (2000. gads)

Šā semināra galvenais mērķis bija salīdzināt situāciju dalībvalstīs (DV) un kandidātvalstīs (KD) un sniegt pārskatu par spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, kas attiecas uz hlorūdeņražu izmantošanu. Secinājumi, ko varēja izdarīt pēc semināra, bija šādi:

 • LV GOS direktīva ir sākumpunkts pareizajā virzienā, bet tās īstenošana ir jāuzrauga un jāgroza pienākums veikt augsnes gāzu analīzi.
 • .
 • Dalībvalstu un AC atšķirīgie tehniskie standarti ir jāsaskaņo LPTP vai EN dokumentu veidā.
 • .
 • Valstu tiesību aktiem/standartiem jābūt stingrākiem zem GOS – direktīvas
 • .
 • Bieži vien ir steidzami nepieciešama informācija gan DV, gan AC. IMPEL būtu jānodrošina datu bāze par citu valstu praksi un vadlīnijām, LPTP un CHC alternatīvām
 • .
 • N Steidzami ir jāsaskaņo ECO fondi, lai atbalstītu veco piesārņoto vietu sanāciju, CHC alternatīvu un aizstājēju izmantošanu un labāko tehnoloģiju izmantošanu.
 • .

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Pabeigts – Period: 2000 - 2005 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter