IMPEL Logo

Atkritumu galamērķu verifikācija

2003

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Projekta mērķis bija uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu par atkritumu galamērķu pārbaudi saskaņā ar ES Regulu 259/93 (Atkritumu pārvadājumu regula WSR) par atkritumu pārvadājumu uzraudzību un kontroli, veicot pārbaudes iesaistītajās valstīs un sekojot atkritumu plūsmām līdz to galamērķim.

Projekta rezultāti

 • Tālāk tika uzlabots iesaistīto valstu izpildiestāžu tīkls un precizēti kontakti izpildiestādēm iesaistītajās valstīs, kas atbildīgas par galveno atkritumu apglabāšanas un pārstrādes iekārtu uzraudzību. Tomēr iesaistīto organizāciju uzdevumi, kompetence un jurisdikcija ir ļoti atšķirīga. Atšķiras arī veids, kādā valstu tiesību aktos tiek ieviesta trīs dienu iepriekšēja paziņošana;
 • Izstrādāta atkritumu pārvadājumu pārbaudes metode (rokasgrāmata), pamatojoties uz esošajām metodēm un pieredzi. Metode ietver administratīvās pārbaudes, pārbaudes "uz vietas" un informācijas apmaiņas veidu starp iesaistītajām (izpildes) iestādēm;
 • Atkritumu pārvadājumi ir pārbaudīti. Iesaistītās valstis plānoja pārbaudīt 25 paziņotos atkritumu sūtījumus. Vienpadsmit pārbaudes beidzot ir pārbaudītas "no šūpuļa līdz kapam". Izrādījās, ka vairāki paziņojumi (7 no 25) nav "izmantoti". Trīs gadījumos tika konstatēti pārkāpumi. Rezultāti dod ieguldījumu turpmākai regulas izpildes uzlabošanai nākotnē;
 • dažādu iemeslu dēļ tika konstatēts, ka trīs dienu iepriekšēja paziņošana ir ļoti grūti izpildāma. Iepriekšējais paziņojums tiek iesniegts valsts/reģiona kompetentajai iestādei/iestādēm, kas automātiski nav atbildīgā izpildes iestāde. Arī inspekcijas kapacitātes plānošana pāris dienu laikā, lai pārbaudītu sūtījumus, ir izrādījusies sarežģīta;
 • tika apmainīts ar praktisko pieredzi un informāciju.

Pieteikumi

Pamatojoties uz projekta pieredzi un izpildes rezultātiem, var sniegt šādus ieteikumus:

 • Eiropas Komisijai, pārskatot ES Regulu 295/93, būtu jāpārskata pienākumi attiecībā uz trīs dienu iepriekšēju paziņojumu. Paziņošanas procedūra jāreglamentē tā, lai to varētu pienācīgi īstenot, piemēram, veicinot elektronisku datu apmaiņu par paziņojumiem (piemēram, EUDIN), arī starp iestādēm, kas atbild par šiem paziņojumiem, un iestādēm, kas atbild par izpildi;
 • (pārskatītajā) Regulā 259/93 dalībvalstīm jānosaka pienākums sniegt ikgadēju ziņojumu par izpildes pasākumu gaitu. Šie rezultāti jāanalizē Komisijas norīkotai darba grupai, un tie jāizmanto turpmākai regulas uzlabošanai.
 • Būtu jāstimulē dalībvalstis ziņot par savu pieredzi, kas gūta, īstenojot trīs dienu iepriekšēju paziņojumu. Šis pienākums būtu jāparedz (pārskatītajā) Regulā 259/93.
 • IMPEL/IMPEL-TFS būtu jāizveido plaša interneta vietne ar attiecīgu informāciju par atkritumu sūtījumu regulējumu & amp; izpildi, ar pilnu kontaktinformāciju, atkritumu katalogiem/uzziņu grāmatām utt.
 • Kompetentajām iestādēm un/vai izpildiestādēm valsts līmenī būtu jāizraugās viens centrālais koordinācijas punkts, turklāt gadījumos, kad atbildība par paziņošanas procedūras (izpildi) ir noteikta reģionālā līmenī. Kompetentajām un izpildiestādēm arī jāstrādā pie uzlabotas piekļuves trīs dienu iepriekšējas paziņošanas datu sistēmām, lai varētu veikt precīzas "pārbaudes inspekcijas";
 • Projekta vadība ierosina paplašināt izveidoto sadarbību ar vairāk ES valstīm, paplašināt projekta uzmanības centru ar zaļajā sarakstā iekļautajiem atkritumiem un atkritumiem, par kuriem nav paziņots, un pievērsties pārbaudēm robežšķērsošanas vietās stratēģiskā līmenī (ar vairāk nekā vienas izpildiestādes līdzdalību).

Saistītās datnes/informācija

Pārbaudes projekts - II posms:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Pabeigts – Period: 2003 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter