IMPEL Logo

Atkritumu un TFS konferences

2006

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Vairāki Atkritumu un TFS ekspertu grupas projekti un pasākumi ir balstīti uz Eiropas Atkritumu pārvadājumu regulu (EK) Nº 1013/2006 (WSR). Tā kā šī regula ietver pārrobežu aspektu, ir ļoti svarīgi, lai būtu aktīvs un praktisks Eiropas inspektoru un regulatoru tīkls, kas regulāri tiekas, lai apmainītos ar praktisko pieredzi. Ne tikai vides inspektori, bet arī muitas un policijas darbinieki un tiesu iestādes. Pašlaik īstenotie IMPEL-TFS projekti turpina apliecināt nepieciešamību izveidot un galvenokārt uzturēt labu un praktisku sadarbību starp dalībvalstīm, trešām valstīm un attiecīgajām starptautiskajām organizācijām.
2014. gada jūnijā tika pieņemti vairāki grozījumi VPD, kuru mērķis ir panākt labāku un vienlīdzīgāku VPD pārbaudes režīmu visā ES; piemēram, izveidojot pārbaudes plānus. Grozījumi arī palielina izpildes aģentūru kompetenci un uzlabo informācijas apmaiņu.

.

Tāpēc šo ikgadējo konferenču mērķis ir veicināt:

 • labākās prakses un pieredzes apmaiņu;
 • Popularizēt IMPEL darbu plašākai auditorijai;
 • .
 • vienveidīgāku pieeju un interpretāciju attiecībā uz WSR;
 • Lielāka sadarbība starp iesaistītajām tiesībaizsardzības iestādēm;
 • .
 • Citu attiecīgo (starptautisko) projektu un iniciatīvu rezultātu prezentācija;
 • Izstrādātas idejas atkritumu un TFS eksporta grupas turpmākajam darbam;
 • .
 • Saikņu un kopīgu darbību uzlabošana ar valstīm un reģioniem ārpus Eiropas Savienības.
 • .

Saistītās datnes/informācija

 

 • Eiropas Atkritumu pārvadājumu regula (EK) Nr. 1013/2006.
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 par dažu reģenerācijai paredzētu atkritumu eksportu uz valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis.
 • Izpildes pasākumu pamatā ir EK Regula (EK) Nr. 1013/2006 par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās. Tā ir tieši piemērojama visās ES dalībvalstīs. Regulas 50. pantā noteikts, ka dalībvalstis nodrošina regulas izpildi un pārbauda sūtījumus, kā arī savstarpēji divpusēji vai daudzpusēji sadarbojas, lai atvieglotu nelikumīgu sūtījumu novēršanu un atklāšanu.
 • .
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • .
 • Starptautiskās konvencijas: Bāzeles, Honkongas un Bamako konvencija
 • .

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Notiek – Period: 2006 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter