IMPEL Logo

Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika (iepriekšējo poligonu pārbaužu projektu sērija)

2011

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Šis projekts balstās uz iepriekšējo poligonu projektu rezultātiem un produktiem un virzās pa atkritumu hierarhijas pakāpēm, lai veicinātu ekoinovācijas un aprites ekonomiku un radītu vienādus konkurences apstākļus un vienotu izpratni par Atkritumu pamatdirektīvas galvenajiem punktiem atļauju izsniegšanas un pārbaudes procesos.

To panāks, inspektoriem un atļauju izsniedzējiem sanākot kopā, lai mācītos vienam no otra, apzinātu paraugpraksi, izstrādātu vadlīnijas šīs prakses veicināšanai un izplatītu tehniskās zināšanas, izmantojot apmācības un profesionālās pilnveides iniciatīvas. Šādā veidā atbalstot regulatīvās iestādes, būtu jāpanāk stingrāka atbilstības nodrošināšana un līdzvērtīgāki regulējuma noteikumi.

Romā 2019. gada martā uzsāktās vadlīnijas ""Making the Circular Economy work"" ir dzīvs dokuments, kas tiks turpmāk pārskatīts, ņemot vērā 2021.-2024. gadā darbojošos apakšgrupu rezultātus.

Konkrēti projekta rezultāti līdz 2021. gadam būs:

  • Labāka izpratne par vērtības saglabāšanas procesiem (proti, atkārtotu ražošanu, atjaunošanu, remontu un tiešu atkārtotu izmantošanu) kā papildinājumu otrreizējai pārstrādei atkritumu novēršanas hierarhijas pakāpē (primārais mērķis), lai ļautu ātrāk sasniegt aprites ekonomikas mērķus.
  • Pasākumi, kas palīdzētu regulējošo iestāžu speciālistiem piemērot blakusproduktu kritērijus.
  • Izstrādāt IED instrumentus, kas var veicināt vispārējā mērķa sasniegšanu aprites ekonomikas jomā Eiropā, un dalīties ar labo praksi par to, kā tie tiek īstenoti.
  • Praktiska rīka izveide, lai palīdzētu uzņēmējiem un kompetentajām iestādēm pārbaudīt piemērotāko veidu, kā novērtēt EoW/ blakusproduktu atbilstību REACH regulai.
  • Atkritumu beigu datubāzes izveide (katrs gadījums atsevišķi un dalībvalstu noteiktie valsts kritēriji), lai apmainītos ar informāciju par otrreizējo izejvielu tehniskajiem un vides kritērijiem
  • Atkritumu sadedzināšanas apakšgrupas darbības uzsākšana, lai 2022. gadā noteiktu darba programmu saistībā ar praktiskiem risinājumiem LPTP secinājumu īstenošanai atkritumu sadedzināšanas jomā, lai palīdzētu panākt viendabīgākus vienādus darbības nosacījumus visā Eiropā.
  • Īpaša mācību sesija par REACH&aprites ekonomiku vai par atkritumu un blakusproduktu izbeigšanu

Saistīti faili/informācija

.

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Notiek – Period: 2011 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter