IMPEL Logo

Notekūdeņi dabiskajā vidē (WiNE)

2017

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Šās darba paketes mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm pāriet uz aprites ekonomiku ūdens ciklā. Daloties ar labas prakses piemēriem pilsētu, rūpniecības un pārtikas ražošanas ūdens apsaimniekošanā, attiecībā uz ūdens izmantošanu un atkārtotu izmantošanu (attīrītu notekūdeņu izmantošana kā alternatīvs ūdens avots), ir paredzēts apzināt un uzlabot risinājumus ūdens izmantošanas efektivitātes ziņā (ņemot vērā gan kvalitātes, gan kvantitātes aspektus), kas var sekmēt risinājumus, kas nerada piesārņojumu.

Šā projekta iepriekšējos posmos rūpniecības līmenī bija paredzēts piekļūt ūdens izmantošanai otrreizējās pārstrādes darbību ietvaros, un tika izstrādāts jauns rādītājs (ūdens aprites indekss), kas apvieno kvalitātes un kvantitātes aspektus. Tas tika piemērots konkrētām rūpnieciskām iekārtām, proti, naftas pārstrādes rūpnīcai, celulozes un papīra rūpnīcai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām u. c., un 2020./21. gadā bija paredzēts noskaidrot indeksa piemērotību vietējām/reģionālām darbībām.

Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunus instrumentus un/vai uzlabot iepriekšējos (Ūdens aprites indekss), kas sasaista vairākus vides tiesību aktus, lai veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku, efektīvi izmantojot ūdeni, ņemot vērā gan kvalitātes, gan kvantitātes aspektus. Lai sasniegtu šo mērķi, ir paredzēts apzināt un sasaistīt labāko praksi attiecībā uz ūdens izmantošanu procesa vai darbības ietvaros
un atkārtotu izmantošanu (attīrītu notekūdeņu izmantošana kā alternatīvs ūdens avots), ūdens kvalitātes pārvaldību, dūņu pārvaldību, ūdens resursu izmantošanu un enerģijas bilanci.

Tādējādi, piemērojot The Water Circularity Index, paredzēts rast labākos risinājumus iekārtās, darbībās un galaproduktos, lai veicinātu “atkārtotu izmantošanu/ aprites tirgus”, kas ne tikai radīs efektīvāku ūdens izmantošanu (kvantitātes un kvalitātes ziņā), bet arī veicinās beznosacījumu piesārņojuma risinājumus un, ja iespējams, ūdens-pārtika-enerģija-ekosistēmas saiknē.

Dar viens saistītais darba rezultāts būs profesionālās apmācības uzlabošana, zināšanu izplatīšana un atbilstības nodrošināšana lauku apvidos, kā tas nepieciešams, lai īstenotu Revīzijas palātas 9 punktu rīcības plānu.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Notiek – Period: 2017 – Topic: Ūdens un zeme - Tags:

Subscribe to our newsletter