IMPEL Logo

Ūdens un zemes konferences

2017

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Eiropas Komisija ir lūgusiIMPEL paplašināt un izmantot savas regulatīvās spējas Ūdens un zemes ekspertu grupā. Efektīva ūdens un zemes resursu (gan kvalitātes, gan kvantitātes) pārvaldība ir atkarīga no labas tālredzīgas plānošanas un īstenošanas, kas balstīta uz datiem, informāciju un profesionālu vērtējumu. Ir svarīgi, lai ekonomiskā izaugsme katrā dalībvalstī atbalstītu plānotu ilgtspējīgu ūdens un zemes resursu aizsardzību un izmantošanu. Turklāt Eiropas Komisijas atbalstītā Eiropas Revīzijas palātas iniciatīva izvirza jaunus uzdevumus, jo īpaši attiecībā uz 5. punktu (Sagatavot vadlīniju dokumentu(-us) par labu praksi vides atbilstības nodrošināšanā lauku apvidos (saistībā ar zemi un ūdeni)), kas jāizpēta un jāapspriež, lai rastu priekšlikumus, kas ļautu īstenot vērienīgo IMPEL turpmākās attīstības perspektīvu.

ImpEL locekļiem jāapmainās ar veiktajām darbībām un gūto pieredzi ūdens un zemes jomā. Ikgadējā Ūdens un zemes konference ir instruments plašai saziņai un diskusijām. klikšķiniet uz saitēm, lai iegūtu plašāku informāciju un ziņojumus:

Vadens un zemes konference 2022

Vadens un zemes konference 2019

Vadens un zemes konference 2018

Water and Land Conference 2017

Saistītās datnes/informācija

  • Plūdu riska novērtēšana un pārvaldība Direktīva 2007/60/EK
  • Paziņojums (COM(2007) 414 galīgā redakcija) - Ūdens trūkuma un sausuma problēmu risināšana ES
  • Dēļas Tematic Statēģija COM(2006) 231
  • ES priekšlikums Augsnes pamatdirektīvai
  • Ūdens pamatdirektīva (ŪPD) 2000/60/EK un meitas direktīvas
  • Kopējā lauksaimniecības politika
  • Industriālo emisiju direktīva (IED) 2010/75/ES
  • ES programma "Kopernikss" (Regula (ES) Nr. 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Notiek – Period: 2017 – Topic: Ūdens un zeme - Tags:

Subscribe to our newsletter