IMPEL Logo

Ūdens pārmērīgas un nelikumīgas ūdens ieguves atklāšana un novērtēšana (WODA)

2015 - 2016

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Pārmērīga ūdens ieguve notiek ne tikai apūdeņošanai, bet pat rūpnieciskām un civilām vajadzībām, un dažos gadījumos tā var radīt
dramatisku ietekmi uz augsnes noslīdēšanu. Tipiski nelikumīgas ūdens ieguves gadījumi ir tad, ja akas darbojas bez atļaujas vai ja ūdeni bez atļaujas sūknē no upēm vai kanāliem.

Zemes novērošana, jo īpaši satelītnovērošana no attāluma, var nodrošināt labi izstrādātas metodes ūdens ieguves uzraudzībai. Nelikumīgas ūdens ieguves atklāšana ir vēl viens solis uz priekšu, un tā ir iespējama tikai tad, ja atļaujas ir sakārtotas atbilstošā GIS. Vispirms EO metodes ūdens ņemšanas monitoringam varētu apkopot šādi:

  1. Augkopības kultūraugu evapotranspirācijas monitoringa metodes
  2. .
  3. Metodes augsnes nosēšanās monitoringam.
  4. .
.

Darba mērķis ir uzlabot IMPEL dalībnieku iespējas uzraudzīt gan likumīgu, gan nelikumīgu ūdens pārmērīgu ieguvi, izmantojot rentablas EO un GIS metodes. Tas var palielināt IMPEL dalībnieku efektivitāti, izmantojot inspekcijas resursus uz vietas, lai cīnītos ar nelikumīgu ūdens ieguvi; spēju palielināšana ūdens izmantošanas interpretēšanā lauksaimniecībā, civilajā un rūpnieciskajā izmantošanā var būt noderīga, lai veicinātu dalībvalstis Ūdens pamatdirektīvas īstenošanā un resursu efektīvas izmantošanas Eiropā ceļvedī noteikto mērķu sasniegšanā.

Izstrādājot šo projektu, IMPEL dalībnieki iegūs labākas zināšanas par EO metodēm un Copernicus programmas sniegtajām iespējām arī citās jomās, kas nav ūdens izmantošana lauksaimniecībā, piemēram, zemes apsaimniekošanā, nelegālo izgāztuvju apkarošanā u.c. (tiks attīstīts ar turpmākiem projektiem). Šā projekta rezultāti būtu ļoti noderīgi saistībā ar Copernicus Zemes novērošanas dienesta attīstību. Copernicus potenciālā interese par vides inspekciju jau ir minēta Copernicus darba programmā, tāpēc vajadzības varētu tikt ņemtas vērā arī turpmāk, ja tas ir lietderīgi.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Pabeigts – Period: 2015 - 2016 – Topic: Ūdens un zeme - Tags:

Subscribe to our newsletter