IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
  Ūdens un zeme Starpnozaru instrumenti un pieejas Dabas aizsardzība Atkritumi un TFS Rūpniecība un gaiss
  Pabeigts

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Reaģēšana uz vides negadījumiem un ārkārtas situācijām

  2018

  Pabeigts

  Pastāv dažādi valstu tiesību akti un noteikumi, kas paredz, ka operatoriem ir jāievieš plāni un pasākumi, lai novērstu, reaģētu un novērstu kaitējumu videi, kas radies dabas un tehnoloģisku negadījumu rezultātā. Arī vides aizsardzības aģentūras darbojas saskaņā ar dažādiem pienākumiem un prasībām, lai palīdzētu operatoriem novērst negadījumus, kā arī plānot un veikt negadījumu un avāriju seku likvidēšanu. Šī pienākumu un prasību daudzveidība, iespējams, ir radījusi nekonsekventus pasākumus, lai novērstu un novērstu vides negadījumus.

  [Read more]
 • Kuģu pārstrāde (iepriekšējie nolietotie kuģi)

  2019

  Notiek

  2017. gadā 65 % kuģu/kuģu visā pasaulē tika pārdoti demontāžai Dienvidāzijā (piemēram, Indijā, Pakistānā un Bangladešā), kas rada būtisku ietekmi uz vidi un veselību, jo īpaši, ja ņem vērā, ka šie kuģi veidoja 80 % bruto tonnāžas no visiem 2017. gadā demontētajiem kuģiem. Dienvidāzijā joprojām notiek nelegāla kuģu izvešana pludmales izcelšanai, kā arī atkritumu pārvadāšanas un kuģu pārstrādes noteikumu apiešana. Bangladešā, Indijā un Pakistānā 2019. gadā demontēti gandrīz 90 % no pasaulē demontēto kuģu bruto tonnāžas, un daļa no šiem kuģiem ir vai nu nelegāli eksportēti no Eiropas, vai "legāli", apejot noteikumus.

  [Read more]
 • Semināru cikls "No nelaimes gadījumiem rūpniecībā gūtā pieredze

  1999

  Notiek

  Lai novērstu jaunus nelaimes gadījumus, ir jāvāc un jāanalizē dati par nelaimes gadījumiem darbā. Inspektoru rīcībā jābūt nelaimes gadījumu ilustrācijām, lai saprastu, kas īsti notika un kādi pasākumi tika veikti šādās situācijās.

  [Read more]
 • EEIA direktīvas īstenošana

  2017

  Pabeigts

  Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) ir viena no visstraujāk augošajām atkritumu plūsmām ES - 2005. gadā to radās aptuveni 9 miljoni tonnu, un paredzams, ka līdz 2020. gadam to daudzums pieaugs līdz vairāk nekā 12 miljoniem tonnu. EEIA satur sarežģītu materiālu un sastāvdaļu maisījumu, kas daļēji ir arī bīstami. Nepareizi apsaimniekoti EEIA var radīt nopietnas vides un veselības problēmas. Turklāt elektronikas ražošanā ir jāizmanto ierobežoti un dārgi resursi.

  [Read more]
 • IMPEL dalībnieku loka paplašināšana

  2019

  Notiek

  Sagatavoto vadlīniju materiālu, rīkoto semināru un labākās prakses semināru apjoms padara IMPEL par vadošo publiskā sektora speciālistu tīklu vides tiesību jomā Eiropā. Tomēr pašlaik pastāv problēmas saistībā ar taisnīgumu, pārstāvību un infiltrāciju IMPEL esošajā dalībnieku profilā.

  [Read more]
 • Derīgo izrakteņu apsaimniekošana

  2019

  Notiek

  Ieguves rūpniecība vienmēr ir bijusi izejvielu avots cilvēkam, bet vienlaikus ir radījusi daudzas vides problēmas. Milzīgi ieguves atkritumu daudzumi, kas bieži vien ir pamesti, ir piesārņojuma avoti un ģeotehniskās un hidroģeoloģiskās nestabilitātes zonas. Mūsdienās pēc daudziem negadījumiem, kas saistīti ar ieguves rūpniecību, Eiropas Komisija ir pieņēmusi Direktīvu 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (pazīstama kā ieguves rūpniecības direktīva), ar kuru grozīta Direktīva 2004/35/EK.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Stratēģisks projekts, lai palielinātu vides noziegumu atklāšanu un apkarošanu Rietumbalkānos

  2018 - 2019

  Pabeigts

  Projektu SPIDER WEB kopīgi finansē Eiropas Savienība un Vācijas Federatīvā Republika, pamatojoties uz dotāciju nolīgumu ar Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) IPA/2017 projekta "Cīņa pret smagu noziedzību Rietumbalkānos" ietvaros. Vieglākai uzziņai skatīt turpmāk sniegtos SPIDER WEB atjauninājumus:

  [Read more]
 • IMPEL tīkla konference 2018

  2018 - 2018

  Pabeigts

  Pēc divu gadu pēc kārtas organizētajām ES tīklu konferencēm (2016. gadā Utrehtā un 2017. gadā Oksfordā) IMPEL atzina, ka ir nepieciešams rīkot īpašu konferenci par tīkla, 5 ekspertu grupu un to locekļu darbu, panākumiem un turpmāko virzību, jo īpaši saistībā ar Eiropas Komisijas iniciatīvu "Vides atbilstības nodrošināšana".

  [Read more]
 • Novērtēt Copernicus satelītuzņēmumu izmantošanu vides un dabas aizsardzības pārbaudēs un to pierādījuma vērtību.

  2018 - 2019

  Pabeigts

  Tiesībaizsardzību vides jomā var atbalstīt ar ļoti atjauninātu un vērtīgu ģeogrāfisko informāciju, kas tiek apkopota, uzglabāta, pārvaldīta un palīdz veikt darbības uz vietas. Tomēr joprojām nav skaidrs, kādas ir šo rīku metodes, institucionālā izmantošana un juridiskā piemērošana vides un zemes izmantošanas analīzei. Tāpēc šī projekta mērķis ir apzināt šo attālās izpētes datu potenciālos lietotājus, pamatojoties uz Copernicus pakalpojumiem, un saprast, kā šī informācija var atbalstīt vides un dabas aizsardzības inspekciju pārbaudes darbības, ņemot vērā katras iesaistītās IMPEL dalībvalsts specifiku, un kā tā jau ir izmantota un kā to var izmantot nākotnē, ņemot vērā galvenās procedūras, metodes, (atklātu) piekļuvi šādām procedūrām un metodēm un juridiskos ierobežojumus (attiecībā uz ģeotelpisko pierādījumu izmantošanu dažādu valstu tiesiskajā vidē).

  [Read more]
 • Cilvēku veselības apsvērumi, izmantojot IPNK

  2003 - 2004

  Pabeigts

  Šis projekts tika īstenots, lai sagatavotu ziņojumu par to, kā ietekme uz cilvēka veselību tiek ņemta vērā dažādos atļauju izsniegšanas posmos saskaņā ar Piesārņojuma integrētās novēršanas un kontroles (IPNK) direktīvu. Ņemot vērā dalībvalstu pašreizējās dažādās pieejas šim jautājumam, tika izstrādāta labas prakses rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata palīdzēs dalībvalstīm, nosakot kopīgus principus un procedūras, ko tās var ņemt vērā, īstenojot IPNK direktīvu. IPNK direktīvā vairāk nekā citos iepriekšējos tiesību aktos uzsvars likts uz cilvēku veselības aizsardzību, izmantojot vides regulējumu. Projektā tika konstatēts, ka lielākajā daļā Eiropas dalībvalstu (DV) atbildība par veselības aizsardzību un vides aizsardzību nav uzticēta vienai un tai pašai iestādei. Tāpēc IPNK īstenošana ir sarežģīta un prasa nozīmīgu sadarbību.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter