IMPEL Logo

IMPEL 2013 konference

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstrakts

Konferences secinājumi

Izpildes nepilnību apzināšana

Šobrīd Eiropā pastāvošais īstenošanas trūkums kavē vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanu. Sarežģītās situācijas Eiropas valstu ekonomikā ir novedušas pie resursu samazināšanas un pārslogojušas vides pārvaldēs strādājošos, tāpēc vides atļauju izsniegšanas un pārbaužu kvalitāte ir pasliktinājusies. Tas (galu galā) novedīs pie Kopienas vides tiesību aktu neatbilstošas/nepietiekamas īstenošanas un radīs risku cilvēku veselībai un videi. Tāpēc ir jādara vairāk, lai stiprinātu tiesību aktu īstenošanu un nodrošinātu nepieciešamos resursus, lai panāktu labāku vidi Eiropā un izvairītos no pieaugošajām sociālajām un ekonomiskajām izmaksām, ko rada tiesību aktu neizpilde. Sistemātiskāk jānovērtē reālās īstenošanas problēmas, ar kurām saskaras uz vietas, un praktiķi jāiesaista praktisku pieeju un risinājumu noteikšanā un īstenošanā, lai risinātu radušās problēmas.

Saprotamāka un labāk īstenojama politika un tiesību akti

Praktiķiem var būt būtiska loma tiesību aktu izstrādē, lai nodrošinātu to praktisku piemērojamību un izpildāmību. Jāizmanto sistemātiskākas pieejas un instrumenti, lai iesaistītu praktiķus un labāk izmantotu viņu praktiskās zināšanas. Lielākas pūles jāvelta regulatīvo prasību racionalizēšanai un vienkāršošanai, lai samazinātu birokrātiju un atvieglotu uzņēmumiem rīkoties pareizi. Ir iespējams palielināt vides pārvaldības pārredzamību, lai uzlabotu ieinteresēto personu, pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalību. Ir nepieciešams vienkāršot, racionalizēt un padarīt pieejamāku informāciju, kas nepieciešama, lai veicinātu labāku atbilstību vides tiesību aktiem

.

Lielāks atbalsts īstenošanas organizācijām

Noliedzama prioritāte ir koordinācijas uzlabošana starp dažādiem dalībniekiem. Mums jāmeklē iespējas veidot ciešāku un efektīvāku sadarbību starp tīkliem visā Eiropā, starp atsevišķām valstīm, kā arī starp attiecīgajām iestādēm valstu iekšienē. Salīdzinošā pārskatīšana ir izrādījusies ļoti efektīvs mehānisms, lai apzinātu un rastu risinājumus īstenošanas problēmām. Mēs mudinām plašāk un plašāk izmantot salīdzinošās pārskatīšanas pieejas gan valstu, gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Ir nepārprotami nepieciešams vairāk un labāk apmācīt praktizējošos speciālistus. Mums jānosaka prioritārās jomas regulatoru, inspektoru, prokuroru, tiesnešu un ombudu apmācībai, tostarp, ja nepieciešams, kopīgas apmācības programmas. Jāturpina izstrādāt un ieviest metodes un rīkus, lai palīdzētu īstenotājām organizācijām noteikt prioritātes un mērķtiecīgi virzīt savus centienus, lai ar ierobežotajiem resursiem nodrošinātu vislabākos rezultātus cilvēkiem un videi. Mēs aicinām veidot forumus, lai veicinātu inovatīvu domāšanu un pieejas par to, kā visu īstenošanas ciklu varētu padarīt efektīvāku un lietderīgāku, nodrošinot lielākus ieguvumus videi, uzlabojot konkurētspēju un atbalstot videi draudzīgāku ekonomiku Eiropā

.

Nobeigumā IMPEL priekšsēdētājs Džons Sīgers (John Seager) paziņoja, ka IMPEL mudina lēmumu pieņēmējus Eiropas līmenī un atsevišķās valstīs apsvērt šos ieteikumus un rīkoties, lai panāktu lielākus ieguvumus, kas izrietēs no labākas īstenošanas. Tīkliem ir svarīga loma šo pasākumu īstenošanā, un IMPEL aicina valstis tajos aktīvi piedalīties.

Jauns stratēģiskais virziens

Viens no turpmākajiem pasākumiem, ko pašlaik veic IMPEL, ir jauna stratēģiskā virziena izstrāde tīkla nākotnei. Pieņemot stratēģisko dokumentu, IMPEL apraksta savu mērķi, prioritātes un jauno tīkla struktūru turpmākajiem gadiem, kā arī to, kā tas pielāgosies, lai risinātu gaidāmos uzdevumus. Tas ietver, piemēram, piecu jaunu ekspertu grupu izveidi, kas aizstās divas esošās grupas.

KONFERENCES PAZIŅOJUMS

 

Tags:

Subscribe to our newsletter