IMPEL Logo

Laba prakse, kā novērst izkliedēto nitrātu piesārņojumu no saimniecībām un lauku viensētām

Šajā instrumentā apkopoti labas prakses piemēri, kā risināt izkliedētā nitrātu piesārņojuma problēmu no saimniecībām un lauku saimniecībām. Dokumenta mērķis ir iepazīstināt ar pragmatiskām metodēm, kas var palīdzēt ierobežot nitrātu izskalošanos ūdens vidē un tādējādi veicināt augstāku atbilstības līmeni Nitrātu direktīvas un Ūdens pamatdirektīvas mērķim 

.

Saskaņā ar Nitrātu direktīvu dalībvalstij jāizstrādā labas lauksaimniecības prakses kodeksi, kas jāievieš lauksaimniekiem, kā minēts II un III pielikumā. Labas prakses kodeksi tiek īstenoti kā vairāki konkrēti pienākumi lauksaimniekiem, un katrā dalībvalstī tie var atšķirties. Šajā dokumentā ir iecerēts sīkāk nekā līdz šim aprakstīt, kā šos pienākumus var kontrolēt un galu galā palīdzēt katrai dalībvalstij nodrošināt atbilstību direktīvai.

.

Nitrātu direktīva ir Ūdens pamatdirektīvas neatņemama sastāvdaļa, un tā ir viens no galvenajiem instrumentiem ūdeņu aizsardzībai pret lauksaimniecības radīto slodzi. Tāpēc šis darbs ietvers pasākumus, ar kuriem īsteno abas ES direktīvas.

Dokuments daļēji balstās uz ES komisiju 2011. gada ziņojumu “Nitrātu direktīvas īstenošanas kontrole. Dalībvalstu aptaujas rezultāti. Vadlīnijas par kontrolēm” (1. pielikums) ar mērķi ziņojumā sniegtos ieteikumus padarīt vēl konkrētākus, sniedzot praktiskus labas prakses piemērus dažādu pasākumu kontrolei. Piemēri var būt no vienas dalībvalsts vai arī tie var būt vairāku dalībvalstu prakses apkopojums.

Tags:

Lead country and contact

Dānija

Subscribe to our newsletter