IMPEL Logo

Tools

 • Finanšu uzkrājumi vides saistībām - praktisks ceļvedis

  Šī praktiskā rokasgrāmata ir paredzēta kā atsauces dokuments regulatoriem. Tajā nav noteikts, kas regulatoram būtu jādara. Tā vietā tā mērķis ir sniegt informāciju, lai palīdzētu regulatoriem pieņemt labākus lēmumus par finanšu nodrošinājumu vides saistībām un pienākumiem. Tādējādi tai būtu jāveicina labāka vides un valsts budžeta aizsardzība, jāveicina principa "piesārņotājs maksā" ievērošana un jāveicina operatoru ieguldījumi piesārņojuma novēršanā. Rokasgrāmatā norādīti jautājumi, kas jāņem vērā lēmumu pieņemšanas procesā, novērtējot finanšu nodrošinājumu, un tā palīdz regulatoriem un citiem lietotājiem rast veiksmīgus risinājumus. Tajā arī uzsvērts, cik svarīga ir pastāvīga finanšu nodrošinājuma uzturēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu veiksmīgu finanšu nodrošinājuma izpildi, kad tas ir nepieciešams, un sniegti starptautiski izmantošanas piemēri un norādījumi.

  [Read more]
 • Atļauju izsniegšanas metodoloģija - salīdzinājums

  "Pareiza rīcība vides atļauju izsniegšanā" ir nepārtraukts projekts (2016-2018), kura ietvaros tiek padziļināti aplūkota saikne starp atļauju izsniegšanu un pārbaudēm, apzināti interesanti piemēri un labākā prakse Eiropā, kā arī apzināti un aprakstīti pasākumi, kurus varētu izmantot atļauju izsniegšanas procedūrās.

  [Read more]
 • Dabas aizsardzība, izsniedzot atļaujas un pārbaudot rūpnieciskās iekārtas

  Šajā ziņojumā/rīkā īpaša uzmanība pievērsta skrīninga kritēriju precizēšanai, būtiskas ietekmes novērtēšanai, kumulatīvās ietekmes novērtēšanai un, ja iespējams, mehānismiem, kas ieviesti, lai pārbaudītu atbilstību atļaujas nosacījumiem attiecībā uz ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6(3). Saistībā ar Natura 2000 jautājumu risināšanu, izsniedzot atļaujas un pārbaudot rūpnieciskās iekārtas, projektā tika apzināti daži labās prakses piemēri, kas aprakstīti ziņojumā.

  [Read more]
 • Laba prakse energoefektivitātes jomā atļauju izsniegšanā un pārbaudēs

  Šajā dokumentā sniegts pārskats par labo praksi saistībā ar energoefektivitātes jautājumiem atļauju izsniegšanas un pārbaudes procedūrās.

  [Read more]
 • Atkritumu apstrāde pirms apglabāšanas poligonā saskaņā ar regulas 2. pantu. Atkritumu poligonu direktīvas 6. pantu

  Šajā ziņojumā sniegti IMPEL projekta daļas par atkritumu poligoniem rezultāti, kas vērsti uz to, kā ES dalībvalstis īsteno Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem 6. pantu, jo lai izpētītu situāciju dalībvalstīs attiecībā uz neapstrādātu atkritumu apglabāšanu poligonos. Iepriekš tika izplatīta aptauja.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter