IMPEL Logo

Atkritumu apstrāde pirms apglabāšanas poligonā saskaņā ar regulas 2. pantu. Atkritumu poligonu direktīvas 6. pantu

Šajā ziņojumā sniegti IMPEL poligonu projekta sadaļas rezultāti, kurā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā ES dalībvalstis īsteno Direktīvas 1999/31/EK 6. pantu par atkritumu poligoniem, lai izpētītu situāciju dalībvalstīs attiecībā uz neapstrādātu atkritumu apglabāšanu poligonos. Tika izplatīta provizoriska aptauja.

Ziņojumā ietverts:

  • dažādu pieeju analīze, lai novērtētu apstrādes nepieciešamību pirms apglabāšanas poligonā
  • .
  • atkritumu apstrādes kritēriju un tehnoloģiju analīzi
  • .
  • atļaujas izsniegšanas instrukcijas atkritumu sajaukšanai
  • .
  • ievērojumi par vienotu metodoloģiju ANC novērtēšanai, apstrādājot stabilus nereaktīvus atkritumus
  • .
  • ieteikumi pareizai pārbaudei, lai novērtētu atbilstību gan cieto sadzīves atkritumu, gan rūpniecisko atkritumu apstrādei
  • .

Tags:

Subscribe to our newsletter