IMPEL Logo

Atkritumu glabāšanas vietu rokasgrāmata

Sakarā ar problemātiskajām atkritumu plūsmām visā pasaulē, jo īpaši elektroniskajiem atkritumiem, nolietotiem transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām no Eiropas līdz Āfrikai, atkritumu pārvadāšanas eksperti mūsdienās ir vienisprātis, ka ir nepieciešams efektīvāk vērsties pret nelegālo atkritumu plūsmu avotiem un augšupējām iekārtām, kurās šie atkritumi tiek savākti, uzglabāti un/vai apstrādāti pirms to izvešanas. IMPEL-TFS “Atkritumu apsaimniekošanas vietu” projekta, kas tika uzsākts 2011. gada sākumā, mērķis ir labāk izprast šīs atkritumu plūsmas un iekārtas, apmainīties ar informāciju un paraugpraksi, kā arī izstrādāt vadlīnijas par vietu identificēšanu, pārbaudēm un turpmākajiem pasākumiem, lai veicinātu atbilstību.

Šī Atkritumu apsaimniekošanas vietu rokasgrāmata ir balstīta uz projekta grupas pieredzi, esošo vadlīniju dokumentu analīzi, IMPEL dalībvalstīm nosūtītajām aptaujas anketām un ekspertu semināra rezultātiem Frankfurtē pie Mainas (Vācijā). Tajā sniegts ieskats nelegālās atkritumu tirdzniecības ekonomikā un atkritumu glabāšanas vietu juridiskajā kontekstā, kā arī uzsvērta proaktīvu pasākumu, piemēram, izpratnes veicināšanas kampaņu un sadarbības ar muitas iestādēm, tirdzniecības asociācijām un pārvadājumu līnijām, nozīme. Pēc tam tiek sniegti norādījumi par problemātisko atkritumu glabāšanas vietu identificēšanu un piemēri par veiksmīgām metodēm, kas izmantotas dažās ES valstīs, piemēram, atkritumu plūsmas pieeja. Rokasgrāmatas centrālā daļa ir veltīta vietu pārbaužu sagatavošanai un veikšanai, pievēršot uzmanību pārbaužu metodēm, nepieciešamajai informācijai un kontaktiem, atkritumu un neatkritumu nošķiršanai un drošības aspektiem. Dokumenta pēdējā nodaļā aplūkoti nepieciešamie pēcpārbaudes pasākumi. Rokasgrāmatas tekstu papildina 11 pielikumi, kas ietver lēmumu pieņemšanas kokus, kontrolsarakstus, attiecīgās veidlapas,
procedūras prasību tabulas un noderīgas tīmekļa saites.

Tags:

Lead country and contact

Vācija

Subscribe to our newsletter