IMPEL Logo

Tools

 • Norādījumi par efektīvu atkritumu sūtījumu pārbaužu plānošanu

  Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 660/2014 ES dalībvalstīm līdz 2017. gada 1. janvārim ir jāizstrādā inspekciju plāni atkritumu sūtījumu pārbaudēm, lai nodrošinātu nepieciešamo inspekciju kapacitāti un efektīvi novērstu nelegālus sūtījumus.

  [Read more]
 • Pamatnostādnes Cirkulārās ekonomikas īstenošana

  Būtisks elements pārejā uz aprites ekonomiku ir inovācijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, kuru mērķis ir resursu efektivitāte, atkritumu rašanās novēršana un ražošanas atlikumu vai no atkritumiem reģenerēto materiālu izmantošana par otrreizējām izejvielām.

  [Read more]
 • Norādījumi par IED īstenošanu pārbaužu plānošanā un veikšanā

  Šīs vadlīnijas tika izstrādātas 2012. gada IMPEL projekta ietvaros: Šā projekta galvenais mērķis bija organizēt informācijas apmaiņu par labāko praksi IED 23. panta īstenošanai, ņemot vērā IMPEL jau izstrādātās vadlīnijas par inspekciju plānošanu un riska novērtēšanu un IED 23. pantā aprakstītās prasības.

  [Read more]
 • Laba prakse, kā novērst izkliedēto nitrātu piesārņojumu no saimniecībām un lauku viensētām

  Šajā rīkā apkopoti labas prakses piemēri, kā risināt difūzā nitrātu piesārņojuma problēmu no saimniecībām un lauku saimniecībām. Dokumenta mērķis ir iepazīstināt ar pragmatiskām metodēm, kas var palīdzēt ierobežot nitrātu izskalošanos ūdens vidē un tādējādi sekmēt augstāku Nitrātu direktīvas un Ūdens pamatdirektīvas mērķa sasniegšanu.

  [Read more]
 • Finanšu uzkrājumi vides saistībām - praktisks ceļvedis

  Šī praktiskā rokasgrāmata ir paredzēta kā atsauces dokuments regulatoriem. Tajā nav noteikts, kas regulatoram būtu jādara. Tā vietā tā mērķis ir sniegt informāciju, lai palīdzētu regulatoriem pieņemt labākus lēmumus par finanšu nodrošinājumu vides saistībām un pienākumiem. Tādējādi tai būtu jāveicina labāka vides un valsts budžeta aizsardzība, jāveicina principa "piesārņotājs maksā" ievērošana un jāveicina operatoru ieguldījumi piesārņojuma novēršanā. Rokasgrāmatā norādīti jautājumi, kas jāņem vērā lēmumu pieņemšanas procesā, novērtējot finanšu nodrošinājumu, un tā palīdz regulatoriem un citiem lietotājiem rast veiksmīgus risinājumus. Tajā arī uzsvērts, cik svarīga ir pastāvīga finanšu nodrošinājuma uzturēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu veiksmīgu finanšu nodrošinājuma izpildi, kad tas ir nepieciešams, un sniegti starptautiski izmantošanas piemēri un norādījumi.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Ar nosaukumu "easyTools" projekta grupa Vācijas vadībā apkopoja informāciju par riska novērtējumiem, kas tiek izmantoti visā Eiropā. Pamatojoties uz šo informāciju, tika izstrādāta un pārbaudīta jauna, uz noteikumiem balstīta metodika, ko nosauca par integrēto riska novērtēšanas metodi (IRAM). T

  [Read more]
 • Atļauju izsniegšanas metodoloģija - salīdzinājums

  "Pareiza rīcība vides atļauju izsniegšanā" ir nepārtraukts projekts (2016-2018), kura ietvaros tiek padziļināti aplūkota saikne starp atļauju izsniegšanu un pārbaudēm, apzināti interesanti piemēri un labākā prakse Eiropā, kā arī apzināti un aprakstīti pasākumi, kurus varētu izmantot atļauju izsniegšanas procedūrās.

  [Read more]
 • Zaļā saraksta atkritumu klasificēšana saskaņā ar "Atkritumu sūtījumu regulu

  Praktisko vadlīniju mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un iestādēm, kas ražo, apstrādā, pārvadā, eksportē un kontrolē atkritumus, lai pareizi novērtētu šos atkritumus. Tādējādi vadlīniju mērķis ir sniegt palīdzību novērtējumos, kas jāveic saistībā ar atkritumu klasifikāciju atbilstoši Atkritumu pārvadājumu regulai.

  [Read more]
 • IMPEL pārskata iniciatīvas rīks (IRI)

  IRI ir IMPEL pārskatīšanas iniciatīva, un tā ir brīvprātīga salīdzinošā pārskatīšana, kurā IMPEL dalībvalstu vides iestādes palīdz cita citai uzlabot ES vides tiesību aktu īstenošanu. Ar IRI palīdzību uzņēmēja iestāde saņem bezmaksas konsultācijas sava darba turpmākai uzlabošanai un notiek paraugprakses apmaiņa visā Eiropas kopienā. Ja jūs interesē IRI uzņemšana, šajā informācijas paketē būs sniegta galvenā informācija.

  [Read more]
 • Vadlīniju atbilstība: Uzņēmuma vadības sistēmas (CMS) palīdzība

  Tradicionālajai uzraudzībai ir vairāki trūkumi. Lai gan atsevišķiem regulējamiem subjektiem ir nepieciešama preventīva pieeja, lielākā daļa regulēto subjektu ir gatavi ievērot valsts noteikumus. Daži no tiem, īpaši lielākās regulētās organizācijas, ir atsaucīgi pret jauniem regulējuma veidiem. Šiem uzņēmumiem tradicionālā komandēšanas un kontroles pieeja nav pārāk efektīva, jo tā neatzīst paša uzņēmuma spējas un var mazināt iekšējo motivāciju.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter