IMPEL Logo

Tools

 • Atļauju izsniegšanas metodoloģija - salīdzinājums

  "Pareiza rīcība vides atļauju izsniegšanā" ir nepārtraukts projekts (2016-2018), kura ietvaros tiek padziļināti aplūkota saikne starp atļauju izsniegšanu un pārbaudēm, apzināti interesanti piemēri un labākā prakse Eiropā, kā arī apzināti un aprakstīti pasākumi, kurus varētu izmantot atļauju izsniegšanas procedūrās.

  [Read more]
 • Dabas aizsardzība, izsniedzot atļaujas un pārbaudot rūpnieciskās iekārtas

  Šajā ziņojumā/rīkā īpaša uzmanība pievērsta skrīninga kritēriju precizēšanai, būtiskas ietekmes novērtēšanai, kumulatīvās ietekmes novērtēšanai un, ja iespējams, mehānismiem, kas ieviesti, lai pārbaudītu atbilstību atļaujas nosacījumiem attiecībā uz ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6(3). Saistībā ar Natura 2000 jautājumu risināšanu, izsniedzot atļaujas un pārbaudot rūpnieciskās iekārtas, projektā tika apzināti daži labās prakses piemēri, kas aprakstīti ziņojumā.

  [Read more]
 • Laba prakse energoefektivitātes jomā atļauju izsniegšanā un pārbaudēs

  Šajā dokumentā sniegts pārskats par labo praksi saistībā ar energoefektivitātes jautājumiem atļauju izsniegšanas un pārbaudes procedūrās.

  [Read more]
 • iDepend modelēšanas rīks

  iDEPEND ir atkarības modelēšanas rīks, kas var palīdzēt regulatoriem noteikt intervences stratēģijas un pieejas, lai uzlabotu operatoru rīcību vides prasību ievērošanas jomā. Vienlaikus rīks analizē izvēlētās pieejas iespējamo sekmīgumu.

  [Read more]
 • Kontrolsaraksts tiesību aktu praktiskās pielietojamības un izpildāmības novērtēšanai

  Lai mudinātu politikas veidotājus, likumdevējus un ieinteresētās personas pievērst lielāku uzmanību iespējamām īstenošanas un izpildāmības problēmām visā likumdošanas procesā, lai ar proaktīvas pieejas palīdzību paredzētu un risinātu praktiskuma un izpildāmības problēmas, IMPEL uzsāka projektu, kura mērķis ir izstrādāt praktisku kontrolsarakstu spēkā esošo un jauno tiesību aktu praktiskuma un izpildāmības novērtēšanai ar mērķi uzlabot ES vides tiesību aktu vispārējo īstenošanu dalībvalstīs.

  [Read more]
 • Kaimiņu dialogs - instrumentu kopums

  Šis dokuments ir paredzēts iestādēm un uzņēmumiem, kas vēlas izmantot vai veicināt tiešo dialogu ar iestādēm un uzņēmumiem. pieeju, lai risinātu vides konfliktus starp iedzīvotājiem un rūpnieciskajiem objektiem. Vairākas dalībvalstis ir iesaistījušās vairākos projektos par kaimiņattiecību dialogu veidošanu, kuros tika apkopoti un izvērtēti piemēri, kā ar dialoga palīdzību var atrisināt vides konfliktus starp uzņēmumiem un to apkaimēm.

  [Read more]
 • Atkritumu apstrāde pirms apglabāšanas poligonā saskaņā ar regulas 2. pantu. Atkritumu poligonu direktīvas 6. pantu

  Šajā ziņojumā sniegti IMPEL projekta daļas par atkritumu poligoniem rezultāti, kas vērsti uz to, kā ES dalībvalstis īsteno Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem 6. pantu, jo lai izpētītu situāciju dalībvalstīs attiecībā uz neapstrādātu atkritumu apglabāšanu poligonos. Iepriekš tika izplatīta aptauja.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter