IMPEL Logo

Тендер за проект за имплементација на ИЕД за поддршка на ИМПЕЛ – Краен рок 7 септември

17 Aug, 2023

Проектот за имплементација на ИМПЕЛ за поддршка на Директивата за индустриски емисии (IED) има за цел да сподели знаење и добри практики меѓу регулаторните професионалци и да развие упатства и материјали за обука за поддршка на ефективната имплементација на ИЕД.

Во овој проект постои и Работната група за свињи и живина, која има за цел да спроведе еколошки контроли на интензивните сточарски фарми.

Во рамките на оваа Работна група, ИМПЕЛ бара давател на услуги за елаборирање на кратко видео за целите на дисеминација на резултатите од Работната група.

Ве молиме погледнете го приложениот оглас за услуги за консултантот во рамката за поддршка на ИМПЕЛ за имплементација на IED.

Крајниот рок за аплицирање е 7 септември 2023 година.

Subscribe to our newsletter