IMPEL Logo

Заедничка мрежа за диви габи (JoNeF)

2023

Ongoing

Опис и цели на проектот

Во последниве години, се зголемува свеста за неопходноста од приклучување на габите (макромицетите) во европските еколошки политики на исто ниво со животните и растенијата, со цел да се заштитат во нивните природни живеалишта.

И покрај тоа, моменталното европско законодавство за животна средина се фокусира на заштита на растенијата и животните, додека габите не се вклучени, а се суштински компоненти на копнените живеалишта. Покрај тоа, макромицетите можат да се користат и како показатели за опишување на еколошките услови на шумите и другите копнени живеалишта.

Со цел да се пополни оваа празнина, габите треба да се вклучат во процесите на донесување закони и одлучување и во иницијативите за зачувување и животна средина, при што ќе се создаде сеопфатна стратегија за нивно зачувување.

Во овој контекст, првиот чекор е да се соберат постоечките податоци за макромицетите во ЕУ и да се воспостават заеднички протоколи и стандарди за изработка на списоци со видови (цензус)/мониторинг, како што се постоечките за растенијата и животните.

Сметаме дека е фундаментално органите за животна средина да ги координираат овие активности, со цел тие да не бидат оставени само во рацете на здруженијата, приватните субјекти и универзитетите.

Општата цел на работата на проектот е да се поддржат:

· Внесување на габите со цел да се прошири опсегот на постојното европско законодавство за животна средина во врска со мониторингот на живеалиштата и биолошката разновидност и заштита/обновување на шумите

· Интеграцијата на видови габи во Директивата за живеалишта

· Развојот на платформа за бази на податоци во ЕУ за мониторинг на макромицети

Очекуваните резултати од првата фаза од проектот (во периодот јули 2023 – декември 2024 година) се темелат на заеднички стандарди и протоколи на ЕУ за изработка на списоци со видови (цензус) и мониторинг на макромицети.

Анкета преку прашалник на JoNeF

Ве молиме да го пополните прашалникот подолу, кој се однесува на проектот IMPEL JoNeF (Заедничка мрежа за диви габи).

Прашалник JoNeF / Дел 1

Прашалник JoNeF / Дел 2

Целта на Анкетата преку прашалникот на JoNeF е да се соберат, споредат и анализираат информации и податоци кои се однесуваат на зачувување и собирање податоци на макромицетите во Европа.

Членовите на проектот JoNeF и експертите-миколози кои не се активни членови можат да одговорат на прашалникот.

Крајниот рок за одговарање на прашалникот е 26 ноември 2023 годин

Поврзани новости 

Крајниот рок на прашалникот е 26 ноември 2023 година.


Number: – Status: Ongoing – Period: 2023 – Topic: Nature protection - Tags:

Subscribe to our newsletter