IMPEL Logo

Over IMPEL

Het netwerk van de Europese Unie voor de tenuitvoerlegging en handhaving van het milieurecht (IMPEL) is een internationale vereniging zonder winstoogmerk van de milieu-instanties van de lidstaten van de Europese Unie, de toetredende landen en kandidaat-lidstaten van de EU, de EER- en EVA-landen en potentiële kandidaten voor toetreding tot de Europese Gemeenschap. De vereniging is geregistreerd in België en heeft haar wettelijke zetel in Brussel. Momenteel telt IMPEL 56 leden uit 36 landen, waaronder alle EU-lidstaten, Noord-Macedonië, Servië, Turkije, IJsland, Kosovo*, Albanië, Zwitserland en Noorwegen.

(*Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.)

Van informeel naar formeel

IMPEL is in 1992 opgericht als een informeel netwerk van Europese regelgevers en autoriteiten die zich bezighouden met de uitvoering en handhaving van milieuwetgeving. In 2008 werd IMPEL omgevormd tot een internationale vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. Lees meer over de geschiedenis van het IMPEL-netwerk. 

Doelstellingen van het netwerk

Het doel van het netwerk is om in de Europese Unie de nodige impulsen te geven voor een effectievere toepassing van de milieuwetgeving. De kernactiviteiten van IMPEL vinden plaats binnen een projectstructuur en betreffen bewustmaking, capaciteitsopbouw, intercollegiale toetsing, uitwisseling van informatie en ervaringen over de uitvoering, internationale samenwerking op het gebied van handhaving en bevordering en ondersteuning van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Europese milieuwetgeving.

IMPEL heeft zich ontwikkeld tot een alom bekende organisatie op milieugebied en wordt genoemd in een aantal wetgevings- en beleidsdocumenten van de EU, bijv.:

  • Het Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake een algemeen milieuactieprogramma van de Unie tot 2020 "Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet", tot vaststelling van het zevende milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap,
  • De Aanbeveling 2001/331/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (RMCEI),
  • De mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap en,
  • De richtsnoeren voor effectbeoordeling van de Europese Commissie.

Subscribe to our newsletter