IMPEL Logo

Over IMPEL

Betere uitvoering voor de toekomst - hoe kan IMPEL een bijdrage leveren?

Er zijn verschillende manieren waarop IMPEL kan helpen de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa te versterken, zoals:

  • landen helpen sneller tot naleving te komen, bijvoorbeeld door kennis, vaardigheden en goede praktijken uit te wisselen en peer reviews (IRI's) uit te voeren;
  • uitvoerende organisaties helpen hun beperkte middelen doeltreffender te gebruiken, bijvoorbeeld door technische richtsnoeren op te stellen en het gebruik van risicogebaseerde benaderingen voor gerichte inspanningen te bevorderen;
  • het coördineren van acties tussen landen, bijvoorbeeld bij de handhaving van voorschriften om illegale grensoverschrijdende afvaltransporten aan te pakken;
  • het vergemakkelijken van de communicatie tussen verschillende actoren en netwerken, bijvoorbeeld openbare aanklagers, rechters en ombudsmannen;
  • het informeren van het beleid met praktische ervaring en deskundigheid.

Inzicht in en aanpak van hiaten in de uitvoering

We moeten meer inzicht krijgen in de praktische problemen en hiaten bij de uitvoering van EU-wetgeving, zodat we kunnen vaststellen hoe IMPEL kan helpen deze te overbruggen. Dit inzicht zal helpen de prioriteiten van het werkprogramma voor de toekomst te bepalen. Daartoe zijn onder meer de volgende werkzaamheden verricht: regelmatige evaluaties van de uitdagingen bij de tenuitvoerlegging, beoordeling van de prioriteiten in het 7e MAP, overleg met de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap en andere belanghebbenden, waaronder ngo's en bedrijfsgroepen, en een enquête onder onze leden om hun visie op uitvoeringsproblemen en -oplossingen te vernemen.

Deze activiteit houdt ook verband met het beleid van de Europese Commissie inzake slimmere regelgeving en het Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT). Met REFIT onderneemt de Commissie actie om de EU-wetgeving meer 'fit for purpose' te maken: vereenvoudiging en vermindering van de kosten van regelgeving met behoud van de voordelen.

Hoe we werken

IMPEL's belangrijkste activiteit is het uitvoeren van projecten. Voor elk project wordt een projectplan opgesteld, de zogenaamde Terms of Reference (ToR). De taakomschrijving beschrijft het project zowel wat betreft de doelstellingen als de resultaten. Het bevat bepalingen voor de kwaliteitsbeoordeling van het project en een strategie voor de verspreiding van de projectresultaten. Een gezamenlijk beheer van projecten door milieu-instanties uit verschillende IMPEL-lidstaten wordt aangemoedigd, evenals een brede deelname van alle IMPEL-leden aan projectworkshops.

Naast de projecten organiseert IMPEL conferenties over de uitvoering en handhaving van de EU-milieuwetgeving. Gemiddeld nemen meer dan 200 deskundigen op het gebied van vergunningverlening, inspectie, handhaving en beleid en wetgeving uit alle IMPEL-lidstaten en de Europese Commissie aan deze conferenties deel. De conferenties worden gebruikt om de producten van IMPEL onder een breder publiek te verspreiden. Zij bieden ook de mogelijkheid om nieuwe trends in de verschillende landen te bespreken, nieuw ontwikkelde werkmethoden en instrumenten te onderzoeken en de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van toekomstige wetgeving te bespreken. De conferenties bieden een forum waar vertegenwoordigers van de Europese industrie en niet-gouvernementele organisaties met de milieu-instanties van Europa van gedachten kunnen wisselen over mogelijkheden om de tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-milieuwetgeving te verbeteren en ideeën kunnen aandragen voor nieuwe IMPEL-projecten en -activiteiten.

Betrokkenheid bij externe partners

Vanaf het midden van de jaren negentig werkten de Commissie en IMPEL nauw samen. Met de omvorming van het netwerk tot een onafhankelijke internationale vereniging van milieu-instanties werd het noodzakelijk de relatie van IMPEL met de Europese Commissie te herzien. Op 15 september 2009 is een memorandum van overeenstemming ondertekend tussen IMPEL en de Commissie waarin de rol van IMPEL met betrekking tot de verbetering van de uitvoering en handhaving van de EU-milieuwetgeving wordt erkend en de samenwerking tussen IMPEL en de Commissie op dit gebied wordt beschreven. De Europese Commissie is een belangrijke sponsor van IMPEL gebleven. Vanaf 2008 heeft de Commissie IMPEL financieel ondersteund via de LIFE+-verordening.

Op het gebied van internationale afvaltransporten heeft IMPEL een memorandum van overeenstemming ondertekend met het secretariaat van de verdragen van Bazel , Rotterdam en Stockholm en is het lid van het Environmental Network for Optimizing Regulatory Compliance on Illegal Traffic (ENFORCE).

In december 2015 heeft IMPEL ook zijn samenwerking met het THEMIS-netwerk geformaliseerd door de ondertekening van een memorandum van overeenstemming.

Tijdens de tweede bijeenkomst van EU-milieuhandhavingsnetwerken in Oxford (Verenigd Koninkrijk) in september 2017 heeft IMPEL een memorandum van overeenstemming ondertekend met het Europees netwerk van aanklagers voor het milieu (ENPE) en Envicrimenet. Dit memorandum van overeenstemming is een duidelijk signaal van de drie netwerken dat zij willen samenwerken om de doeltreffende uitvoering en handhaving van het Europese milieustrafrecht en aanverwant strafrecht en de nalevingsketen als geheel te versterken.

IMPEL werkt ook actief samen met andere strategische partners zoals het EU-forum van rechters voor het milieu (EUFJE), het netwerk van hoofden van Europese milieuagentschappen (EPA-netwerk) het Europese organisatie van hoge controle-instanties (EUROSAI).

Verder lezen

.

Subscribe to our newsletter