IMPEL Logo

About IMPEL

Betere tenuitvoerlegging voor de toekomst – hoe kan IMPEL een bijdrage leveren?

Er zijn verschillende manieren waarop IMPEL kan helpen de implementatie van milieuwetgeving in Europa te versterken, waaronder:

  • landen helpen sneller aan de eisen te voldoen, bijvoorbeeld door het uitwisselen van kennis, vaardigheden en goede praktijken, en het uitvoeren van intercollegiale toetsingen (IRI's);
  • uitvoerende organisaties helpen hun beperkte middelen doeltreffender te gebruiken, bijvoorbeeld door technische richtsnoeren op te stellen en het gebruik van risicogebaseerde benaderingen voor gerichte inspanningen te bevorderen;
  • coördinatie van acties tussen landen, bijvoorbeeld bij de handhaving van voorschriften om illegale grensoverschrijdende overbrenging van afval aan te pakken;
  • het vergemakkelijken van de communicatie tussen verschillende actoren en netwerken, bijvoorbeeld officieren van justitie, rechters en ombudsmannen;
  • het beleid te onderbouwen met praktische ervaring en expertise.

Inzicht in en aanpak van hiaten in de tenuitvoerlegging

We moeten een beter inzicht krijgen in de praktische problemen en leemten bij de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving, zodat we kunnen nagaan hoe IMPEL kan helpen die te overbruggen. Dit inzicht zal helpen om de prioriteiten van het werkprogramma voor de toekomst vorm te geven.

Daartoe is onder meer het volgende gedaan: regelmatige evaluaties van de uitdagingen bij de tenuitvoerlegging, beoordeling van de prioriteiten in het 7e MAP, overleg met de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap en andere belanghebbenden, waaronder ngo's en bedrijfsgroepen, en het houden van een enquête onder onze leden om hun visie te krijgen op problemen en oplossingen bij de tenuitvoerlegging.

Deze activiteit houdt ook verband met het beleid van de Europese Commissie inzake slimmere regelgeving en het Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT). Met REFIT onderneemt de Commissie actie om de EU-wetgeving meer geschikt te maken voor het beoogde doel: vereenvoudiging en verlaging van de regelgevingskosten met behoud van de voordelen.

Hoe wij werken

IMPEL’s hoofdactiviteit is het uitvoeren van projecten. Voor elk project wordt een projectplan opgesteld, de zogenaamde Terms of Reference (ToR). In de taakomschrijving wordt het project beschreven, zowel wat de doelstellingen als wat de resultaten betreft. Het bevat bepalingen voor de kwaliteitsbeoordeling van het project en een strategie voor de verspreiding van de projectresultaten. Een gezamenlijk projectbeheer door milieu-instanties uit verschillende IMPEL-landen wordt aangemoedigd, evenals een brede deelname van alle IMPEL-leden aan projectworkshops.

Naast de projecten organiseert IMPEL driedaagse conferenties over de tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-milieuwetgeving. Gemiddeld nemen meer dan 200 deskundigen op het gebied van vergunningen, inspectie, handhaving en beleids- en wetgeving uit alle IMPEL-landen en van de Europese Commissie aan deze conferenties deel. De conferenties worden gebruikt om de producten van IMPEL’s onder een breder publiek te verspreiden. Zij bieden ook de mogelijkheid om nieuwe tendensen in de verschillende landen te bespreken, nieuw ontwikkelde werkmethoden en instrumenten te verkennen en de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van toekomstige wetgeving te bespreken. De conferenties bieden een forum voor vertegenwoordigers van de Europese industrie en niet-gouvernementele organisaties om met de milieu-autoriteiten van Europa te discussiëren over mogelijkheden om de tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-milieuwetgeving te verbeteren en ideeën op te doen voor nieuwe IMPEL-projecten en -activiteiten.

Samenwerking met externe partners

Vanaf medio jaren negentig’s hebben de Commissie en IMPEL nauw samengewerkt. Door de omvorming van het netwerk tot een onafhankelijke internationale vereniging van milieu-instanties werd het noodzakelijk de relatie tussen IMPEL’s en de Europese Commissie opnieuw vorm te geven. Op 15 september 2009 werd een Memorandum van overeenstemming getekend tussen IMPEL en de Commissie waarin de rol van IMPEL’s met betrekking tot het verbeteren van de uitvoering en handhaving van de EU-milieuwetgeving wordt erkend en de samenwerking tussen IMPEL en de Commissie op dit gebied wordt beschreven.De Europese Commissie is een belangrijke sponsor van IMPEL gebleven. Vanaf 2008 heeft de Commissie IMPEL financieel gesteund via de LIFE+ -verordening.

Op het gebied van internationale afvaltransporten heeft IMPEL een Memorandum of Understanding getekend met het secretariaat van de verdragen van Bazel , Rotterdam en Stockholm en is het lid van het Environmental Network for Optimizing Regulatory Compliance on Illegal Traffic (ENFORCE).

In december 2015 formaliseerde IMPEL ook zijn samenwerking met het THEMIS Netwerk door een memorandum van overeenstemming te ondertekenen.

Tijdens de tweede bijeenkomst van de EU-netwerken voor milieuhandhaving in Oxford (Verenigd Koninkrijk) in september 2017, ondertekende IMPEL een Memorandum of Understanding met het European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE) en Envicrimenet. Dit MoU is een duidelijk signaal van de intentie van de drie netwerken om samen te werken aan het versterken van de effectieve uitvoering en handhaving van het Europese milieu- en aanverwante strafrecht en de nalevingsketen in zijn geheel.

IMPEL werkt ook actief samen met andere strategische partners zoals het EU-forum van rechters voor het milieu (EUFJE) en de Europese organisatie van hoge controle-instanties (EUROSAI).

Verder lezen

 

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.