IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Water en land icon Water en land

  De bewustwording van de bedreiging die uitgaat van de achteruitgang van de kwaliteit en de kwantiteit van de watervoorraden is in de loop der jaren toegenomen. Evenals de problemen in verband met slecht beheer van grond en bodem. De aanwezigheid van een aantal verschillende administratieve en handhavingsstructuren die op eenzelfde thematisch gebied actief zijn, de noodzaak om te werken binnen een bepaalde strategische lijn die door kaderrichtlijnen is vastgesteld en onvoldoende bewijsmateriaal, gegevens en informatie, worden genoemd als belangrijke oorzaken voor een gebrekkige uitvoering. Dit kan het vermogen van de waterbeheerders om adequate maatregelen te plannen in gevaar brengen.

  [Read more]
 • Horizontale instrumenten en benaderingen icon Horizontale instrumenten en benaderingen

  Het X-cutting Expert Team is opgezet ter ondersteuning van regelgevingsdeskundigen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van systemen, processen, procedures en nieuwe werkwijzen. Het team houdt zich vooral bezig met x-cutting-regelgevingssystemen en niet zozeer met sectorspecifieke systemen. De doelstellingen van het team zijn Regelgevers efficiënter en effectiever maken Overkoepelende instrumenten identificeren en ontwikkelen om regelgevers en de uitvoering van nieuwe regelgeving te ondersteunen bijdragen tot de ontwikkeling van capaciteit binnen de aangesloten organisaties en van een gelijk speelveld binnen Europa werken aan de identificatie van en bijdrage aan de oplossing van specifieke problemen.

  [Read more]
 • Bescherming van de natuur icon Bescherming van de natuur

  Het stoppen en omkeren van het verlies aan biodiversiteit tegen 2020 is een prioriteit binnen de Europese Unie. De uitvoering van de EU-natuurwetgeving (de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn) is essentieel om de biodiversiteitsdoelstelling van de EU voor 2020 te halen. De uitvoering en handhaving moeten echter worden verbeterd. Aangezien de EG elk jaar een relatief groot aantal klachten en inbreukprocedures in verband met deze natuurrichtlijnen ontvangt, moeten de inspectie en handhaving op dit punt worden versterkt, en daartoe moeten de krachten worden gebundeld met andere natuurnetwerken in Europa. Volgens de IMPEL-strategie zullen de belangrijkste gebieden die van belang zijn voor de natuurbescherming worden bestreken door de werkzaamheden van het Green Expert Team. Deze aanpak wordt beschouwd als een efficiëntere manier om de nieuwe perspectieven bij de tenuitvoerlegging van de Europese natuurwetgeving aan te pakken: hij maakt een gerichte aanpak van natuurbehoudskwesties en een gestage en gestructureerde dialoog tussen natuurdeskundigen mogelijk tussen autoriteiten, andere belangrijke netwerken zoals het netwerk van openbare aanklagers, het netwerk van rechters, NGO's en wetenschappelijke instellingen. De algemene doelstelling van het Green Expert Team is bij te dragen tot een betere uitvoering van de EU-natuurwetgeving door middel van bewustmaking, uitbreiding van het netwerk van groene deskundigen, uitwisseling van beste praktijken, versterking van de samenwerking met het EU-netwerk van aanklagers en het netwerk van rechters, versterking van de samenwerking en kennisuitwisseling met NGO's, verbetering van de samenwerking tussen (handhavings)deskundigen en het organiseren van gezamenlijke inspecties. IMPEL is bereid de inspanningen van alle netwerken en NGO's te bundelen en haar ervaring met inspectie en handhaving te gebruiken om projecten en activiteiten vast te stellen die een toegevoegde waarde hebben in de keten van regelgeving - vergunning en inspectie - handhaving - vervolging - oordeel - evaluatie van de doeltreffendheid van de wetgeving.

  [Read more]
 • Afval en TFS icon Afval en TFS

  Tags: Waste and TFS

  Het Waste and TFS Expert Team houdt zich bezig met de praktische uitvoering en handhaving van internationale en Europese regels voor afvaloverbrenging en afvalbeheer. Het doel van het netwerk is de naleving van de Europese afvaltransportverordening en de afvalbeheerrichtlijnen door middel van handhaving te bevorderen, gezamenlijke handhavingsprojecten uit te voeren, de uitwisseling van kennis, beste praktijken en ervaringen met de handhaving van de verordeningen en richtlijnen te bevorderen en een uniforme handhavingsregeling te stimuleren. Dit gebeurt door bewustmakings- en capaciteitsopbouwactiviteiten, het vergemakkelijken van samenwerking tussen instanties en grensoverschrijdende samenwerking en operationele handhavingsactiviteiten. De leden van het cluster vertegenwoordigen milieu-instanties, maar ook douane- en politiediensten en andere autoriteiten die een rol spelen bij de handhaving van de grensoverschrijdende overbrenging en het beheer van afvalstoffen.

  [Read more]
 • Industrie en lucht icon Industrie en lucht

  Het deskundigenteam "Industrie en lucht" zal zich voornamelijk bezighouden met de praktische uitvoering en handhaving van wetgeving in verband met de industrie. De belangrijkste richtlijn op dit gebied is Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies, die met ingang van 7 januari 2013 de IPPC-richtlijn en zeven sectorale richtlijnen vervangt. Daarnaast is de richtlijn luchtkwaliteit van bijzonder belang voor het deskundigenteam vanwege het nauwe verband met luchtemissies. Een ander stuk wetgeving betreft de Seveso-richtlijn inzake de beheersing van ernstige industriële ongevallen.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter