IMPEL Logo

Horizontale instrumenten en benaderingen

Het X-cutting Expert Team is opgezet ter ondersteuning van regelgevingsdeskundigen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van systemen, processen, procedures en nieuwe manieren van werken. Het team houdt zich voornamelijk bezig met x-cutting regelgevingssystemen in plaats van sectorspecifieke. De doelstellingen van het team zijn:

 • De regelgevers efficiënter & effectiever maken
 • Het identificeren en ontwikkelen van overkoepelende instrumenten ter ondersteuning van regelgevers en de uitvoering van nieuwe regelgeving
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van capaciteit binnen lidorganisaties en van een gelijk speelveld binnen Europa
 • Werken aan de identificatie van en bijdrage aan de oplossing van specifieke problemen

Tags:

Key areas

 • Juridisch kader voor inspecties
 • Waarborging van de naleving
 • Collegiale toetsingen en capaciteitsopbouw
 • Vergunning
 • Handhaving
 • Gegevensanalyse en steekproeven
 • Alternatieve benaderingen (bv. het kiezen van passende interventies)
 • Milieubeheersystemen
 • Rapportage en indicatoren
 • Informatietechnologie in de regelgeving (bv. apps, handhelds, geïntegreerde databases enz.)
 • Betere/slimmere regelgeving
 • Risicobeoordeling
 • Betere uitvoering en ontwikkeling van horizontale wetgeving zoals de richtlijn milieuaansprakelijkheid, de richtlijn milieucriminaliteit

Related projects

 • Uitvoering uitdaging 2021

  IMPEL heeft de afgelopen jaren enkele soortgelijke onderzoeken uitgevoerd die veel nuttige informatie opleverden. De situatie is echter drastisch veranderd door de afkondiging van een klimaatnoodtoestand door veel landen, een enorme toename van het bewustzijn over kunststoffen en de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit. Deze situatie is aanzienlijk verergerd door de aanhoudende COVID-19-pandemie, die de regelgevingsprogramma's aanzienlijk heeft doen ontsporen en uiteindelijk gevolgen zal hebben voor de begrotingen van de overheidssector en de financiën van degenen die geacht worden de milieuwetgeving na te leven. Deze werkzaamheden zijn nodig om deze opkomende uitdagingen volledig in kaart te brengen en te kwantificeren en om de mogelijkheden en oplossingen ter ondersteuning van de regelgevende gemeenschap te belichten. De werkzaamheden zullen ook rechtstreeks bijdragen tot de opstelling van een strategisch meerjarenplan vanaf 2022.

  [Read more]
 • Overkoepelend programma voor klimaatnoodhulp

  De afkondiging van een klimaatnoodtoestand (evenals een toenemend bewustzijn van de impact van plastic, de achteruitgang van de biodiversiteit en nu de gevolgen van een wereldwijde pandemie en een mogelijk groen herstel) hebben een diepgaande invloed op het beleid, de manier waarop we regelgeving opstellen en op degenen die we reguleren. De druk om bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen, de reductie van koolstof of de ondersteuning van groen herstel neemt toe, maar weinig regelgevers beschikken over de juiste instrumenten om deze problemen aan te pakken. Dit programma hoopt deze problemen aan te pakken door instrumenten en benaderingen te ontwerpen die regelgevers kunnen gebruiken om deze opkomende uitdagingen aan te pakken. Er wordt voorgesteld een werkprogramma op te stellen voor de periode 2021-2024.

  [Read more]
 • IMPEL-miniconferentie over nalevingsgarantie

  De kennis over de succesvolle toepassing van veel instrumenten voor regelgevingshandhaving is vaak beperkt binnen de regelgevende gemeenschap. Het vermogen om deze instrumenten en benaderingen onder de aandacht te brengen is nodig om de toezichthoudende instanties effectiever en efficiënter te maken en uiteindelijk een hoog niveau van milieubescherming te bieden.

  [Read more]
 • Financiële bepalingen

  Wanneer locaties worden geliquideerd, worden er meestal geen voorzieningen getroffen voor milieusanering en blijven er aanzienlijke milieulasten over die later moeten worden aangepakt. In heel Europa zijn verschillende oplossingen gezocht, waaronder het gebruik van verzekeringspolissen, financiële voorzieningen en obligaties. Het probleem van de insolventie blijft bestaan en zelfs als er voorzieningen worden getroffen, worden deze vaak door de curator genegeerd, met als gevolg dat er niets overblijft voor het milieu, aangezien dit als ondergeschikt aan het vennootschapsrecht wordt beschouwd. Uiteindelijk kunnen langdurige rechtszaken er nog steeds toe leiden dat de belastingbetaler voor de kosten opdraait - in directe tegenspraak met het beginsel dat de vervuiler betaalt.

  [Read more]
 • Criteria voor de beoordeling van de milieuschade (CAED)

  Het project beoogt de vaststelling van criteria voor de beoordeling van milieuschade en onmiddellijke dreiging van schade en de opbouw van technische en procedurele capaciteit voor het screenen van gevallen en het bepalen van aanwijzingen en bewijzen van milieuschade en dreigende schade uit hoofde van de richtlijn milieuaansprakelijkheid, veroorzaakt door milieu-incidenten, schendingen en ecocriminele handelingen.

  [Read more]
 • In kaart brengen van de Europese agentschappen die betrokken zijn bij de uitvoering van het milieu-acquis

  Het IMPEL-netwerk is aanzienlijk gegroeid sinds 2008, toen het een onafhankelijke vereniging naar Belgisch recht werd. In 2008 waren er 38 autoriteiten lid, in 2016 waren dat er 51. Er zijn echter nog steeds aanzienlijke hiaten in het ledental van IMPEL en in de actieve betrokkenheid bij projectactiviteiten. Dit is met name duidelijk gezien de recente herstructurering van IMPEL om natuurbescherming en land en water in haar werkprogramma op te nemen. Er is echter ook een duidelijke behoefte aan samenwerking op subnationaal niveau met regionale en lokale autoriteiten die de uitvoerings- en handhavingsactiviteiten beheren en uitvoeren. Dit werd herhaald door de Europese Commissie tijdens een recente bijeenkomst met het bestuur van IMPEL in Brussel op 27 mei 2016, maar ook met het Comité van de Regio's dat in 2014 als gastheer optrad voor de Algemene Vergadering in Brussel. Tot nu toe is het aantal leden van IMPEL uit subnationale overheden vrij beperkt en dat moet veranderen als we de uitvoering in Europa in bredere zin willen verbeteren.

  [Read more]
 • Capaciteitsopbouw en opleiding

  In de afgelopen jaren hebben IMPEL en de Europese Commissie hun standpunten over capaciteitsopbouw bekendgemaakt.

  [Read more]
 • Gebruik van technologie in de regelgeving

  Alle inspectiediensten moeten zo efficiënt en effectief mogelijk zijn en tegelijkertijd bestaande of zelfs uitgebreide diensten blijven aanbieden. Recente IMPEL-herzieningsinitiatieven hebben informatie opgeleverd over verschillende technologische vorderingen die door regelgevende instanties in Europa worden gemaakt. Deze miniconferentie wil niet alleen de kennis delen over wat er is, maar ook over de valkuilen/kosten van de ontwikkeling en de kinderziekten die tot het eindproduct hebben geleid. Het gaat hier niet om het delen van minimumcriteria, maar om de kunst van het mogelijke en hoe dit zo efficiënt mogelijk kan worden bereikt.

  [Read more]
 • Milieu-incidenten en noodhulp

  Er is een verscheidenheid aan nationale wet- en regelgeving die exploitanten verplicht plannen en regelingen in te voeren om milieuschade als gevolg van natuurlijke en technologische incidenten te voorkomen, te bestrijden en te herstellen. Milieubeschermingsagentschappen werken ook met een verscheidenheid aan taken en eisen om exploitanten te helpen incidenten te voorkomen en incidenten en noodmaatregelen te plannen en uit te voeren. Deze verscheidenheid aan taken en eisen heeft waarschijnlijk geleid tot inconsistente regelingen om milieu-incidenten te voorkomen en erop te reageren.

  [Read more]
 • Verbreding van het lidmaatschap van IMPEL

  Het volume van het geproduceerde begeleidingsmateriaal en de uitgevoerde workshops en seminars over beste praktijken maken IMPEL tot het belangrijkste netwerk voor beoefenaars van de openbare sector op het gebied van milieurecht in Europa. Toch zijn er momenteel problemen met betrekking tot billijkheid, vertegenwoordiging en infiltratie binnen het bestaande ledenprofiel van IMPEL.

  [Read more]
 • IMPEL's Netwerkconferentie 2018

  Na 2 opeenvolgende jaren van het organiseren van conferenties over EU-netwerken (2016 Utrecht en 2017 Oxford), erkende IMPEL de noodzaak om een specifieke conferentie te houden over het werk, de vooruitgang en de weg vooruit van het netwerk, de 5 deskundigenteams en hun leden, met name in verband met het initiatief van de Europese Commissie inzake de garantie van de naleving van de milieueisen.

  [Read more]
 • het gebruik van Copernicus-satellietbeelden bij milieu- en natuurinspecties en de bewijskracht ervan beoordelen

  De handhaving van de milieuwetgeving kan worden ondersteund door zeer actuele en waardevolle geografische informatie, die wordt verzameld, opgeslagen, beheerd en ondersteund bij de activiteiten in het veld. De methoden, het institutionele gebruik en de juridische toepassing van deze instrumenten voor de analyse van milieu en grondgebruik zijn echter nog onzeker. Daarom heeft dit project tot doel de potentiële gebruikers van deze teledetectiedata, gebaseerd op Copernicus-diensten, te identificeren en te begrijpen hoe deze informatie de inspectieactiviteiten op het gebied van milieu en natuurbehoud kan ondersteunen binnen de specificiteit van de betrokken IMPEL-leden en hoe zij reeds is toegepast en in de toekomst kan worden toegepast, rekening houdend met de belangrijkste procedures, methoden, (open) toegang tot die procedures en methoden en juridische beperkingen (betreffende geospatiale bewijsvoering in de verschillende landen met een juridische achtergrond).

  [Read more]
 • REMAS - IMPEL Vereisten van Remas Criteria

  Dit verslag is opgesteld om de standpunten van IMPEL binnen het Remas-project te verwerken, en in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkeling van de "Remas-criteria". Het Remas-project wordt medegefinancierd door het LIFE-milieuprogramma van de EU, het UK Environment Agency, het Scottish Environmental Protection Agency, het Institute of Environmental Management and Assessment en het Irish Environmental Protection Agency. Het project wil een consensus bereiken over de waarde van onafhankelijk gecertificeerde milieubeheersystemen (EMS) voor de milieuregelgever, en nagaan welke vrijwillige nalevingsmaatregelen het milieu het best beschermen en waarom. De "Remas-criteria" worden gedefinieerd als de elementen van een milieubeheersysteem die als essentieel worden beschouwd voor de verbetering van de milieuprestaties en de ondersteuning van de regelgeving.

  [Read more]
 • Benchmarking van kwaliteitsparameters voor milieu-inspecties

  Het project was gericht op het identificeren en definiëren van duidelijke, transparante en vergelijkbare kwaliteitsparameters voor milieu-inspecties, waardoor de inspectiediensten de mogelijkheid krijgen om te vergelijken en van elkaar te leren. Voorts werd in het project besproken hoe de geschikt bevonden kwaliteitsparameters kunnen worden gebruikt en benut.

  [Read more]
 • Praktische toepassing van de beginselen van betere regelgeving ter verbetering van de efficiëntie en doeltreffendheid van milieu-inspectiediensten

  Dit IMPEL-project had tot doel praktische oplossingen te bieden en goede praktijken uit te wisselen tussen milieu-inspectiediensten in Europa met betrekking tot initiatieven ter verbetering van de efficiëntie en doeltreffendheid van regelgevingsactiviteiten zoals vergunningen en inspecties. De voordelen van het project waren

  [Read more]
 • Rapportage aan het publiek

  De doelstelling van het project was na te gaan welke kerninformatie over uitgevoerde milieu-inspecties aan het publiek moet worden verstrekt en hoe deze informatie het best kan worden verstrekt, met name via elektronische middelen (internet), en aanbevelingen te doen. Het project is erin geslaagd te achterhalen welke informatie aan het publiek beschikbaar wordt gesteld en in welke vorm dat gebeurt.

  [Read more]
 • Gemeenschappelijke regelgevingskaders in de lidstaten - Vergelijkingsproject

  De milieu-inspectiediensten in de lidstaten maken steeds vaker gebruik van initiatieven voor betere regelgeving om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren en tegelijkertijd het niveau van milieubescherming te handhaven of te verbeteren, vaak als reactie op uitdagingen zoals beperkte middelen en toenemende druk op het milieu.

  [Read more]
 • Onderzoek naar het gebruik en de doeltreffendheid van aanvullende benaderingen van milieu-inspectie om de naleving te waarborgen

  Aanvullende benaderingen leveren een zeer nuttige bijdrage aan de toolkit van regelgevers bij de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving en het bereiken van milieuresultaten. Zij worden gedefinieerd als acties die naast milieu-inspecties worden gebruikt om doelstellingen zoals naleving te helpen bereiken. Enkele voorbeelden van aanvullende benaderingen van milieu-inspecties zijn:

  [Read more]
 • Vergelijking van de methoden voor de berekening van de administratieve milieuboete

  Bijna alle landen die hebben gereageerd, beschikken over administratieve boetes. Aangezien de ontwikkeling en de huidige status van het desbetreffende administratieve wetgevingskader aanzienlijk verschilt tussen de EU-lidstaten, worden administratieve boetes toegepast met uiteenlopende uitgangspunten en methoden.

  [Read more]
 • Conferentie over milieuhandhavingsnetwerken

  Dit mandaat bouwt voort op het elan van de zeer succesvolle netwerkconferentie van 2016, die van 12 tot en met 13 mei in Utrecht plaatsvond, en bevat een plan voor de verdere ontwikkeling van partnerschappen met de netwerken van rechters (EU FJE), openbare aanklagers (ENPE) en politie (ENVI CrimeNet).

  [Read more]
 • Miniconferentie over regelgevingsstrategie

  In verschillende IMPEL Review Initiatives (IRI's) is vastgesteld dat veel organisaties er niet in slagen hun overkoepelende regelgevingsstrategie duidelijk te formuleren, zodat alle regelgevingswerkzaamheden duidelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. De methodologie van Doing the Right Things vereist ook dat context en doelstellingen worden vastgesteld die op de regelgevingsstrategie moeten worden afgestemd. Door te begrijpen welke opties beschikbaar zijn, kunnen regelgevers hun strategie creëren/verfijnen/ontwikkelen.

  [Read more]
 • Big Data mini-conferentie

  In verschillende IMPEL Review Initiatives (IRI's) is vastgesteld dat veel organisaties worstelen met de gegevens die zij bezitten over gereglementeerde locaties en het milieu. Tijdens deze conferentie zal worden getracht beste praktijken en mogelijke oplossingen uit te wisselen om de waarde van de gegevens waarover wij beschikken te maximaliseren.

  [Read more]
 • Ontwikkeling van een eenvoudig en flexibel risicobeoordelingsinstrument als onderdeel van de planning van milieu-inspecties in verband met de Europese milieuwetgeving en het RMCEI (easyTools)

  Een kernpunt van de "Aanbeveling betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties" (RMCEI) en het IMPEL "Stap voor stap handleiding voor de planning van milieu-inspecties" is de prioritering van milieu-inspecties. Een essentieel onderdeel van deze prioritering is de beoordeling van de waarschijnlijkheid van milieuverstoringen door industriële of vergelijkbare activiteiten. Deze risicobeoordelingen spelen ook een belangrijke rol bij de planning van inspecties overeenkomstig de Seveso II-richtlijn en de richtlijn industriële emissies (RIE).

  [Read more]
 • IMPEL-referentieboek voor milieu-inspecties

  Doel van het IMPEL-referentieboek inzake milieu-inspectie is een hulpmiddel te bieden aan milieu-inspecteurs in de Europese Unie. Het is vooral bedoeld voor inspecteurs in het veld, maar kan ook nuttig zijn voor het top- en middenkader.

  [Read more]
 • Minimumcriteria voor inspecties: Planning en rapportage

  IMPEL heeft de reeks richtsnoeren inzake minimumcriteria voor inspecties, die de basis vormden voor de RMCEI-verordening, afgerond en een Reference Book for Environmental Inspection gepubliceerd. De richtsnoeren omvatten de volgende documenten:

  [Read more]
 • Prestatie-indicatoren voor milieu-inspectiesystemen

  Doel van het project was prestatie-indicatoren voor de milieu-inspecties uit te werken. Wat de reikwijdte van het project betreft, werd overeengekomen dat het betrekking moet hebben op indicatoren die verband houden met het RMCEI. De indicatoren moeten input-, output- en resultaatindicatoren omvatten.

  [Read more]
 • Oplossing van milieuconflicten door middel van een buurtdialoog

  Dit project bestaat uit vier fasen, uitgevoerd tussen 2005 en 2010. Buurtdialogen voorkomen, beheren en lossen conflicten effectief en efficiënt op door vertrouwen op te bouwen, door te zoeken naar win-win oplossingen en door duurzame goede buurtrelaties te creëren. Hun doel is informatie openlijk te delen, aanbevelingen te ontwikkelen en soms zelfs samen te werken en te onderhandelen om tot een oplossing te komen.

  [Read more]
 • De juiste dingen doen Methodologie

  Fase I. Vergelijkingsprogramma inzake prioritering van milieu-inspecties De algemene doelstelling van het vergelijkingsprogramma is een volledig beeld te krijgen van de wijze waarop de verschillende lidstaten inspecties uitvoeren en hoe zij onderling ervaringen uitwisselen. Een andere doelstelling is dat EU-inspecteurs informatie uitwisselen en discussies voeren over manieren om inspecties uit te voeren met het oog op de handhaving van de milieuwetgeving. De uitwisseling van informatie zal zowel de grensoverschrijdende samenwerking als het wederzijds begrip tussen de landen bevorderen. Het doel van dit project was het verkennen en analyseren van overeenkomsten en verschillen in de aanpak van milieu-inspecties door de inspecterende instanties in de IMPEL-lidstaten, het verkrijgen van inzicht in de manier waarop de inspecterende instanties in de IMPEL-lidstaten omgaan met "opties" in hun inspectieplannen en -programma's en het bevorderen van de beschikbaarheid van praktische informatie over de milieusituatie en de doeltreffendheid van het beleidsvormingsproces voor de beleidsmakers.

  [Read more]
 • Netwerken milieuconferentie

  Er zijn twee hoofdthema's die de behoefte aan deze conferentie bepalen: Om de samenwerking in de handhavingsketen te versterken en, het stimuleren van verdere innovatie in naleving en handhaving. Het idee van een Netwerkconferentie is essentieel als we willen onderzoeken en bekijken hoe we de handhavingsketen als geheel kunnen verbeteren. Daartoe is verdere afstemming met zusterorganisaties nodig: EU FJE (EU-rechtersnetwerk) en ENPE (EU-netwerk van aanklagers) en ENVI CrimeNet.

  [Read more]
 • Het regelgevingsinstrumentarium in kaart brengen

  Door de snelle veranderingen in de regelgevingspraktijk en de technologische vooruitgang is het regelgevingsinstrumentarium niet algemeen bekend of volledig begrepen. Dit project tracht de praktijken te identificeren die voornamelijk in Europa maar ook in de rest van de wereld worden toegepast (via vragenlijsten en literatuuronderzoek), zodat ze kunnen worden afgezet tegen het nalevingsspectrum. Dit zal het begrip van alle regelgevers vergroten, zodat zij deze nieuwe instrumenten en praktijken op de juiste manier kunnen toepassen om naleving te bevorderen.

  [Read more]
 • Implementatie-uitdaging - Inbedden van de resultaten in het werkprogramma van IMPEL.

  IMPEL heeft onlangs een studie uitgevoerd - "Uitdagingen bij de praktische uitvoering van de EU-milieuwetgeving en hoe IMPEL kan helpen deze te overwinnen" - met een vragenlijstonderzoek en deskresearch om de belangrijkste uitvoeringsproblemen van de milieu-instanties in de lidstaten in kaart te brengen. Dit heeft zeer nuttige informatie opgeleverd om de werkprogramma's van IMPEL voor de toekomst te helpen richten. Er moet nu verder worden gewerkt aan de meer gedetailleerde aard van de geïdentificeerde uitvoeringsproblemen en aan het onderzoeken van transversale kwesties en thema's. Dit zal een waardevolle bijdrage leveren aan de vaststelling van specifieke prioriteiten voor de 5 deskundigenteams van IMPEL en aan de toekomstige meerjarenstrategie van IMPEL.

  [Read more]
 • Databank met risicocriteria

  Het project is ontwikkeld vanwege de sterke vraag naar doeltreffende instrumenten om op een geoptimaliseerde manier te controleren of de EU-wetgeving inzake menselijke activiteiten wordt nageleefd; niet alleen voor grote industrieën maar ook voor andere menselijke activiteiten. De kwaliteit van het milieu hangt ook af van kleinere installaties en van de landbouw, met potentiële en feitelijke effecten op milieucompartimenten zoals lucht, bodem en water.

  [Read more]
 • Implementatie van de iDepend beslissingsondersteunende tool

  Het complexe en onderling afhankelijke karakter van milieu, bedrijfsleven en regelgeving betekent dat conventionele methoden voor het analyseren van milieurisico's en het kiezen van passende "tegenmaatregelen" of "interventies" wellicht niet doeltreffend zijn. Het Choosing Appropriate Interventions-project heeft een praktisch instrument ontwikkeld voor regelgevers, inspecties en inspecteurs om hen te helpen de juiste interventiekeuze te maken en goede praktijken en ervaringen uit te wisselen.

  [Read more]
 • Waarborging van de naleving door middel van systemen voor het beheer van de naleving door het bedrijf

  In veel landen staan industriële bedrijven onder toezicht van autoriteiten die regelmatig inspecties ter plaatse uitvoeren en andere "traditionele" nalevingscontroles uitvoeren, zoals het beoordelen van emissieverslagen. Maar hoe effectief en efficiënt zijn deze outputgerichte toezichtactiviteiten als het gaat om het bereiken van een goede naleving van de milieuwetgeving of zelfs milieuprestaties die verder gaan dan naleving? Uit eerdere IMPEL-projecten is gebleken dat een slim gebruik van het vermogen van bedrijven om hun risico's met behulp van beheersystemen te beheersen, aanzienlijk kan bijdragen tot de doeltreffendheid en de efficiëntie van het overheidstoezicht. Dit lijkt vooral te gelden voor relatief grote en complexe bedrijven waarvan de processen potentieel risicovol zijn voor het milieu. Er zijn vrij sterke aanwijzingen dat, als het toezicht onder de juiste voorwaarden en op een geschikte manier gebruik maakt van EMS'en/CMS'en, de volgende twee doelstellingen kunnen worden bereikt:

  [Read more]
 • Het kiezen van passende interventies, fase 3

  Om de doeltreffendheid van de uitvoering van het milieu-acquis door de milieu-inspecties te verbeteren, beoogt dit project de leden van IMPEL een toolkit te verschaffen voor het kiezen van interventies, afhankelijk van de omstandigheden. Het instrument is ontwikkeld en getest in fase 1 en 2 van het project. In fase 3 zullen verbeteringen worden aangebracht aan het iDEPEND modelleerinstrument, zal een gastlocatie worden aangewezen en zullen de voordelen van de afhankelijkheidsmodellering en de toolkit breder worden gecommuniceerd.

  [Read more]
 • IMPEL voor duurzaamheid

  Het project "IMPEL for sustainability-Heal the world" is bedoeld om inzicht te krijgen in de belangstelling van het IMPEL-netwerk voor het thema Onderwijs voor duurzaamheid. Het primaire doel zou zijn een netwerk van deskundigen te creëren die samenwerken aan de inzet van milieu-educatie voor duurzaamheidsreferentie in Europa voor alle educatieve gemeenschappen en burgerschap in het algemeen, dat levenslang onderwijs gaat heten.

  [Read more]
 • Kennis- en informatieprogramma

  In de afgelopen jaren hebben IMPEL en de Europese Commissie hun standpunten over capaciteitsopbouw bekendgemaakt.

  [Read more]
 • Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment (GIEDA)

  Rapid growing of geospatial techniques, like spatial statistics and earth observation remote sensing technology, as well as recent advances in artificial intelligence, increased the ability in monitoring environmental processes. In the last decades, there has been a growing awareness that geospatial technology has the ability to monitor, inspect and assess the environment, producing the information needed by regulatory practitioners, supporting the investigation of eco-criminal acts and environmental laws infringement. However, competent authorities across EU need to find out how information generated using geospatial intelligence best meets the requirements for the investigation of specific eco-criminal acts in the most efficient manner, in order to be used in court.

  [Read more]
 • 4 Network Conferences

  Working with our key partner, the European Commission, this conference has provided a forum for highlighting common challenges and practical solutions whilst examining case studies that help the less experienced to learn from more experienced practitioners.

  [Read more]
 • 4 Networks Conference, Rome 2023

  The overall goal of the 4 Networks Conferences is to bring all relevant parties together to debate joint efforts to fight environmental crime

  [Read more]
 • 4 Networks Conference, Virtual 2021

  IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE, and EUFJE organised 4 Network Conference as virtual event with the support of LIFE+ SATEC Project, to bring together specialised practitioners involved in fighting environmental crime.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter