IMPEL Logo

Afval en TFS

Het werkterrein van het Waste and TFS Expert Team ligt op de praktische uitvoering en handhaving van internationale en Europese regels voor afvaloverbrenging en afvalbeheer. Het doel van het netwerk is het bevorderen van de naleving van de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen en de richtlijnen inzake afvalbeheer door middel van handhaving, het uitvoeren van gezamenlijke handhavingsprojecten, het bevorderen van de uitwisseling van kennis, beste praktijken en ervaringen met de handhaving van de verordeningen en richtlijnen en het stimuleren van een uniforme handhavingsregeling. Dit gebeurt door bewustmaking en capaciteitsopbouw, het faciliteren van inter- en grensoverschrijdende samenwerking en operationele handhavingsactiviteiten.  De leden van het cluster vertegenwoordigen milieuautoriteiten, maar ook douane- en politiediensten en andere autoriteiten die een rol spelen bij de handhaving van de grensoverschrijdende overbrenging en het beheer van afvalstoffen.

Tags:

Key areas

 • Afvaltransporten
 • Handhaving
 • Plastic afvaltransporten
 • Scheepsrecycling
 • Afvalbeheer en circulaire economie
 • WEEE

Related projects

 • Het grote/kleine TFS-project

  Gedurende meerdere jaren en meerdere IMPEL-projecten hebben de initiatiefnemers van het project vastgesteld dat meerdere TFS-inspecteurs samen duizenden inspecties op het gebied van TFS hebben uitgevoerd. Al deze inspecties hebben geleid tot een uitgebreide kennis van de wetgeving in verband met fysieke inspecties van grensoverschrijdende afvaltransporten. Ondanks verscheidene wetswijzigingen en herzieningen van de wetgeving ontbreekt het echter nog steeds aan een verbinding tussen wetgevers en inspecteurs in het veld als het gaat om sommige details in de wetgeving. Deze "details" kunnen bepaalde bedoelingen met de wetgeving bevatten, maar door de lange communicatielijnen en de vele agentschappen tussen de wetgevers op EU-niveau en de inspecteurs van de TFS en het niveau waarop deze "details" wellicht niet hoger op de prioriteitenlijst van elk land bij de Commissie komen te staan, aangezien het slechts om "details" gaat.

  [Read more]
 • Strategische netwerksamenwerking

  Een groot deel van het werk van het IMPEL-cluster Afval & TFS is gericht op de naleving van de voorschriften inzake grensoverschrijdend afvalverkeer. Omdat een groot deel van de afvaltransporten bestemd is voor landen buiten Europa is het belangrijk om goede contacten te hebben met de autoriteiten in deze bestemmingslanden. De meeste IMPEL-leden hebben minimale contacten met deze verre landen. Milieuschade zoals e-waste dumping in Afrika en plastic dumping in Azië is helaas heel gewoon en we zien veel structurele illegale handel plaatsvinden. De markt is dynamisch en als gevolg van recente politieke ontwikkelingen zoals het importverbod in China en de Europese autoriteiten hebben moeite om de praktijk bij te houden. In deze gevallen is internationale samenwerking essentieel.

  [Read more]
 • Overbrenging van kunststofafval (vorig Chinees invoerverbod op kunststofafval)

  De opkomst van plastic afval stijgt wereldwijd in de loop der jaren. Toen China vóór 2018 7 miljoen ton kunststofafval accepteerde voor terugwinning, veroorzaakte dit een schok voor de wereldwijde handel in kunststofafval. Deze schok resulteerde in naburige Aziatische landen die het verplaatste afval ontvingen. De informatie die we hebben over de uiteindelijke eindbestemming van deze afvalstromen is beperkt.

  [Read more]
 • Afvalbeheer en circulaire economie (vorige reeks stortplaatsinspecties)

  Het project Afvalbeheer en circulaire economie wil voortbouwen op de resultaten en producten van eerdere stortprojecten. De stappen van de afvalhiërarchie worden doorlopen om eco-innovatie en de circulaire economie te bevorderen en tegelijkertijd gelijke voorwaarden te scheppen en te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van de belangrijkste punten van de kaderrichtlijn afvalstoffen in het vergunnings- en uitzonderingsproces.

  [Read more]
 • AEEA artikel 17 Free-riders Project

  Volgens de AEEA-richtlijn 2012/19/EU (respectievelijk de omgezette nationale wetgeving: bijv. ElektroG in Duitsland) moet elke producent van elektrische en elektronische apparatuur zich laten registreren in het nationale register (Duitsland: stiftung elektro-altgeräte register) om ervoor te zorgen dat hij zijn verantwoordelijkheden nakomt, wanneer de door hem verkochte producten afval worden (bijv. AEEA).

  [Read more]
 • Afval & TFS Conferenties

  Veel projecten en activiteiten van het Waste and TFS Expert Team zijn gebaseerd op de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EG) nr. 1013/2006 (WSR). Aangezien het om een verordening gaat met een grensoverschrijdend aspect, is het van groot belang dat er een actief en praktisch Europees netwerk van inspecteurs en regelgevers bestaat dat regelmatig bijeenkomt om praktische ervaringen uit te wisselen. Niet alleen milieu-inspecteurs, maar ook douane- en politieambtenaren en justitie. Uit de lopende IMPEL-TFS-projecten blijkt nog steeds dat een goede en praktische samenwerking tussen de lidstaten, derde landen en relevante internationale organisaties tot stand moet worden gebracht en vooral in stand moet worden gehouden.

  [Read more]
 • Scheepsrecycling (vorige afgedankte schepen)

  In 2017 werd 65% van de schepen wereldwijd voor ontmanteling verkocht aan Zuid-Aziatische strandingswerven (bv. India, Pakistan en Bangladesh), wat aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu en de gezondheid, vooral als in aanmerking wordt genomen dat deze schepen 80% brutotonnage van alle in 2017 ontmantelde schepen vertegenwoordigden. De illegale uitvoer van schepen voor stranding in Zuid-Azië gaat nog steeds door, evenals het omzeilen van de regelgeving inzake afvaltransport en scheepsrecycling. Bangladesh, India en Pakistan vertegenwoordigen bijna 90% van de brutotonnage die in 2019 wereldwijd werd ontmanteld, en een deel van deze schepen is ofwel illegaal uit Europa geëxporteerd, ofwel "legaal" door omzeiling van de regelgeving.

  [Read more]
 • Uitvoering van de AEEA-richtlijn

  Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is een van de snelst groeiende afvalstromen in de EU: in 2005 werd ongeveer 9 miljoen ton geproduceerd, en de verwachting is dat dit tegen 2020 tot meer dan 12 miljoen ton zal stijgen. AEEA bevat een complexe mix van materialen en onderdelen, die deels ook gevaarlijk zijn. Niet goed beheerde AEEA kan grote milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Bovendien vereist de productie van elektronica het gebruik van schaarse en dure hulpbronnen.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strategisch project om de opsporing en verstoring van milieucriminaliteit in de Westelijke Balkan te verbeteren

  SPIDER WEB wordt gezamenlijk gefinancierd door de Europese Unie en de Bondsrepubliek Duitsland op basis van een subsidieovereenkomst met de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) in het kader van het IPA/2017-project ter bestrijding van zware criminaliteit in de Westelijke Balkan. Voor uw gemakkelijke referentie, zie de updates van SPIDER WEB hieronder:

  [Read more]
 • TFS Zeehavenproject I-II

  Het doel van deze projecten was de verbetering van de Europese handhaving van de regelgeving inzake de overbrenging van afvalstoffen zoals vastgelegd in EU-Verordening 259/93 en het Verdrag van Bazel, door een betere samenwerking tussen de handhavingsautoriteiten.

  [Read more]
 • Verificatie van afvalbestemmingen

  Het project was gericht op meer samenwerking en informatie-uitwisseling bij de verificatie van afvalbestemmingen in het kader van EU-Verordening 259/93 (Verordening Overbrenging Afvalstoffen) betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen, door in de deelnemende landen inspecties uit te voeren en de afvalstromen tot hun eindbestemming te volgen.

  [Read more]
 • Grensoverschrijdende overbrenging van elektronisch afval

  Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het AEEA-herschikkingsvoorstel (2009) IMPEL heeft eerder een checklist ontwikkeld om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (P&E) van voorgestelde en bestaande milieuwetgeving. In december 2008 heeft de Commissie een herschikkingsvoorstel voor de AEEA-richtlijn aangenomen. Dit verslag beschrijft een beoordeling van de uit het voorstel voortvloeiende P&E-kwesties op basis van de IMPEL-checklist. Het verslag bevat een synthese van de resultaten van de antwoorden op de vragenlijst en de workshopdiscussies en belicht een breed scala aan P&E-kwesties.

  [Read more]
 • Samenwerking EU-Afrika

  In februari 2008 heeft IMPEL een memorandum van overeenstemming ondertekend met het secretariaat van het Verdrag van Bazel (SBC). In het kader van dit memorandum kwamen IMPEL TFS en het SGC overeen samen te werken aan component 4 van het project "E-wastes to Africa" van het SGC. Dit project, dat in 2009 van start is gegaan, heeft tot doel West-Afrika en andere Afrikaanse landen toe te rusten om het groeiende probleem van de invoer van e-afval uit geïndustrialiseerde landen aan te pakken en zo de gezondheid van de burgers te beschermen. Het project bestaat uit 4 onderdelen:

  [Read more]
 • Samenwerking IMPEL - Azië

  De leden van de IMPEL TFS-stuurgroep nemen jaarlijks deel aan workshops van het Asia Network on the Prevention of Illegally Transboundary Movements of Hazardous Wastes en van het Regional Enforcement Network for Chemicals and Waste (REN).

  [Read more]
 • Afvalplaatsen

  Gezien de problematische afvalstromen wereldwijd, met name van elektronisch afval, autowrakken en onderdelen daarvan van Europa tot Afrika, waren de deskundigen het erover eens dat de bronnen van illegale afvalstromen en de "upstream"-faciliteiten waar dergelijk afval wordt ingezameld, opgeslagen en/of verwerkt vóór de uitvoer, doeltreffender moeten worden aangepakt.

  [Read more]
 • De juiste dingen doen voor afvaltransportinspecties

  Dit IMPEL-project onderzoekt het nut van de DTRT-methodologie (Doing the Right Thing) voor inspecties bij de overbrenging van afvalstoffen. Het doel is een praktisch instrument te ontwikkelen, gebaseerd op de DTRT-leidraad, dat de organisatie van afvaltransportinspecties door de bevoegde autoriteiten in de IMPEL-lidstaten kan helpen verbeteren. Drie bevoegde autoriteiten uit verschillende IMPEL-lidstaten zullen elk het DTRT-richtsnoer voor inspecties van afvaltransporten toepassen en testen hoe DTRT de organisatie van die inspecties kan ondersteunen. Onder organisatie wordt verstaan alle verschillende stappen van planning, uitvoering en evaluatie van inspecties zoals beschreven in de DTRT Milieu-inspectiecyclus. De tests zullen worden opgezet met inachtneming van de bevindingen en aanbevelingen van de studie over specifieke inspectie-eisen voor afvaltransporten. De resultaten van de testfase zullen worden besproken en gebruikt om op basis van de DTRT-handleiding een leidraad te ontwikkelen die geschikt is voor het specifieke gebied van de organisatie van inspecties van afvaltransporten.

  [Read more]
 • IMPEL-TFS NCP vergaderingen over beste praktijken

  Internationale samenwerking en afstemming is zeer belangrijk bij de handhaving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EG) nr. 1013/2006, zoals bepaald in artikel 50. Uit eerdere en lopende IMPEL-TFS-projecten (grensoverschrijdende afvaltransporten) is gebleken dat het essentieel is om als bevoegde autoriteiten samen te werken. De handhaving van de EU-verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen blijft ernstig tekortschieten. Om de samenwerking en de afstemming van de handhaving te verbeteren, is frequent contact tussen de Europese handhavingsautoriteiten noodzakelijk. Dit project bevordert de uitwisseling van informatie en ervaringen, casestudies, discussies over interpretaties en inspectiebenaderingen tussen de nationale contactpunten (NCP's) van de TFS.

  [Read more]
 • Handhavingsacties

  Het project Handhavingsacties is opgezet om de volgende redenen: De bevoegde autoriteiten gaven aan behoefte te hebben aan een geformaliseerd projectkader om de handhavingsinspecties in hun eigen land te integreren; Internationale samenwerking is essentieel om internationale milieuproblemen aan te pakken; en Het netwerk van handhavers in het veld moet worden onderhouden en uitgebreid tot alle lidstaten om een doeltreffende inspectieregeling te waarborgen.

  [Read more]
 • Planning van de inspectie van de overbrenging van afvalstoffen

  Het nieuwe artikel 50, lid 2 bis, van Verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen bepaalt dat de EU-lidstaten uiterlijk op 1 januari 2017 een of meer inspectieplannen voor hun gehele geografische grondgebied moeten opstellen. Deze plannen hebben betrekking op inspecties uit hoofde van artikel 50, lid 2, van de BTR, d.w.z. van inrichtingen, ondernemingen, makelaars en handelaren overeenkomstig artikel 34 van Richtlijn 2008/98/EG, en van de inrichtingen, ondernemingen, makelaars en handelaren overeenkomstig artikel 34 van die richtlijn. 34 van Richtlijn 2008/98/EG, en van de overbrenging van afvalstoffen en de daarmee samenhangende nuttige toepassing of verwijdering. Tijdens de IMPEL-TFS-conferentie van 2014 verklaarden de deelnemers dat er een standaardformaat/template of ten minste een richtsnoer voor een inspectieplan overeenkomstig de voorschriften van de WSR moet worden ontwikkeld, waardoor IP's ook beter vergelijkbaar worden. Zij waren ook voorstander van een uitwisseling van bestaande plannen, ervaringen en prioriteiten.

  [Read more]
 • TFS Aanklagers Project

  De gebrekkige naleving van het Verdrag van Bazel en de Europese uitvoering ervan, de Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1013/2006) is zeer ernstig. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 20% van van alle afvaltransporten in overtreding is. De EU-richtlijn 2008/99 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht verplicht de lidstaten de WSR ook strafrechtelijk te handhaven.

  [Read more]
 • Handhavingsacties I - III

  De verplichting voor de lidstaten om afvaltransporten te inspecteren en met elkaar samen te werken maakt deel uit van de afvaltransportverordening. Enkele van de doelstellingen van dit project zijn het verifiëren van de bestemming en de behandeling van afvalstoffen op hun bestemming binnen of buiten Europa; alsmede het werken aan een adequaat inspectieniveau in alle lidstaten en een consistent handhavingsniveau op alle punten van uitgang van de EU. Tot de belangrijkste activiteiten behoorden het uitvoeren van diverse handhavingsacties, kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw en het actualiseren van bestaande instrumenten.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter