IMPEL Logo

News

 • Bezoek IMPEL-bestuur aan Balkanlanden

  04 Jul, 2023

  Bezoek IMPEL-bestuur aan Balkanlanden

  [Read more]
 • 25e Algemene Vergadering IMPEL

  20 Jun, 2023

  25e Algemene Vergadering IMPEL vindt plaats in Stockholm

  [Read more]
 • 15e seminar over lessen uit industriële ongevallen gehouden op 23-24 mei 2023

  14 Jun, 2023

  Het verzamelen en analyseren van gegevens over bedrijfsongevallen is noodzakelijk om nieuwe ongevallen te voorkomen. Inspecteurs hebben illustraties van ongevalssituaties nodig om te begrijpen wat er werkelijk is gebeurd en welke maatregelen er uiteindelijk in dergelijke situaties zijn genomen. Sinds 1999 is een aantal seminars over geleerde lessen gehouden om de verspreiding en uitwisseling van informatie tussen de inspecterende instanties van de lidstaten te vergemakkelijken. Op 23-24 mei 2023 vond in Marseille, Frankrijk, het 15e seminar over lessen uit industriële ongevallen plaats. Het doel van het seminar was om ervaringen te blijven uitwisselen over ongevallen (explosies, branden, verontreiniging, enz.) met betrekking tot zowel de technische aspecten als de toepasselijke regelgeving, om de uitwisseling van ervaringen tussen de inspecterende instanties van de lidstaten te versterken en om de ontwikkeling van goede praktijken te bevorderen. Tijdens het seminar presenteerden de inspecteurs geselecteerde ongevallen aan de hand van technische beschrijvingen en de resultaten van de uitgevoerde analyse (genomen maatregelen, organisatorische tekortkomingen, systemen of materiaal dat faalde, enz.) Ze gaven ook gedetailleerde informatie over de lessen die ze uit de ongevallen hadden geleerd en over hun eigen ervaringen tijdens of na het ongeval. Het seminarverslag wordt binnenkort gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie over de vorige seminars.

  [Read more]
 • NPRI-project met de Slowaakse milieu-inspectie (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  De Slowaakse milieu-inspectie (SIŽP) neemt actief deel aan het National Peer Review Initiative (NPRI) van IMPEL en voert een NPRI-programma uit dat gericht is op de ontwikkeling van een specifieke nieuwe afdeling voor technologische innovaties ter ondersteuning van het gebruik van innovatieve instrumenten om de efficiëntie en doeltreffendheid van inspecties en andere milieubeschermingsactiviteiten te verhogen. Van 29 tot 31 mei vond in Bratislava in het kader van het NPRI een bijeenkomst plaats met 22 vertegenwoordigers van SIŽP; ook leden van het NPRI-projectteam uit Portugal, Roemenië, Italië en Albanië namen deel aan de bijeenkomst, niet alleen om hun bijdrage te leveren aan de discussie, maar ook om getuige te zijn van het werk dat in Slowakije wordt verricht als voorbeeld en ervaring op het gebied van collegiale toetsing, die zij in hun eigen specifieke NPRI-perspectief kunnen gebruiken. Ján Jenčo, directeur-generaal van SIŽP, merkte op dat het NPRI-project belangrijk is voor zijn organisatie, aangezien de toepassing van de flexibele NPRI-aanpak hen in staat zal stellen het ontwikkelingsproces van de onlangs opgerichte afdeling Technologische Innovaties te versnellen. Hij gaf aan dat de uitvoering van het NPRI-project, met de steun van het internationale NPRI-team, een aanzienlijke toegevoegde waarde heeft voor zijn organisatie. In het bijzonder gaat het om de vertaling van de ambities van SIŽP naar de concrete ontwikkeling van innovatieve tools. In deze fase van het project zijn onder andere de scoping van het Slowaakse NPRI-project, de bespreking en analyse van de resultaten van een stakeholderanalyse belangrijk voor de verdere implementatie van het project. De nationale projectleiders, belast met de ontwikkeling van het schema van de nieuwe afdeling, en verschillende vertegenwoordigers van de regionale diensten van de Slowaakse inspectie, "gebruikers" van de dienst in ontwikkeling, woonden de bijeenkomst ook bij en gaven hun reflecties. De resultaten van de constructieve discussies tussen de Slowaakse deelnemers en de peer reflecties van de leden van het internationale NPRI-projectteam vormden vervolgens een belangrijke basis voor de vervolgstappen die SIŽP zal ondernemen. Het NPRI-projectteam zal ook de nieuwe fase van de activiteiten bevorderen. De bijeenkomst werd ook gebruikt door de internationale NPRI-projectteamleden om de voortgang van de implementatie van hun NPRI-project te delen en te bespreken door middel van peerreflectie. Deze aanpak bleek bijzonder waardevol.

  [Read more]
 • Vergadering van het IMPEL-deskundigenteam voor natuurbescherming op 20 april 2023

  01 Jun, 2023

  De bijeenkomst van het IMPEL Natuurbeschermingsteam vond plaats op 20 april 2023 in Rome. Het Italiaanse Instituut voor Milieubescherming en -onderzoek (ISPRA) was gastheer van het evenement. 30 vertegenwoordigers uit 18 landen woonden de vergadering ter plaatse bij en nog veel meer namen online deel.

  [Read more]
 • Gezamenlijke inspectie door IMPEL Projectteam Overlast

  01 Jun, 2023

  In het kader van het IMPEL-project ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake industriële emissies organiseerde de werkgroep Overlast op 15 en 16 mei 2023 een vergadering van het projectteam en een gezamenlijke inspectie in een pulp- en papierfabriek in Finland. Inspecteurs uit Portugal, Spanje, Duitsland en Finland namen deel.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI-project met Noord-Macedonië en Servië

  26 May, 2023

  Het National Peer Review Initiative (NPRI) van IMPEL legt de basis voor de ontwikkeling van autonome peer review-activiteiten in nationale netwerken van milieu-instanties en -agentschappen. De NPRI-benadering kan worden gebruikt als een flexibel instrument om de eigen prestaties te verbeteren door middel van dialoog, gezamenlijke confrontatie en uitwisseling van goede praktijken tussen peers die deel uitmaken van hetzelfde netwerk of van een groep belanghebbenden die zich met dezelfde kwesties bezighouden. Het is een krachtig instrument dat de implementatie van het EU ECA-initiatief ondersteunt, voornamelijk door zijn potentieel om goede en beste praktijken en homogenisering te implementeren.

  [Read more]
 • Gezamenlijke workshop van het IMPEL-project Mariene Grensoverschrijdende Transecten-MTT en het LIFE-project Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Jarenlang hebben verschillende onderzoeksinstanties gewerkt aan het monitoren van walvisachtigen met behulp van grote schepen en veerboten als observatieplatform. Er is een sterke behoefte bij alle teamleiders van de verschillende onderzoeksinstanties om elkaar te ontmoeten en de samenwerking, de beste praktijken en de verbetering van het gemeenschappelijke onderzoek en monitoringprotocol te versterken, evenals het uitbreiden van de onderzoeksdekking. Het IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) project heeft als doel om de twee netwerken (Middellandse Zee en Atlantische Oceaan) met elkaar te verbinden en de netwerken uit te breiden naar de zuidelijke landen van het Middellandse Zeegebied om de implementatie van milieuwetgeving in Europa te versterken.

  [Read more]
 • Gezamenlijke inspectie door het IMPEL-projectteam voor het industrieel fokken van pluimvee en varkens

  11 May, 2023

  Het subproject voor het industrieel fokken van varkens en pluimvee in het kader van het IMPEL-ondersteuningsproject voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake industriële emissies had een hybride vergadering van het projectteam op 3 mei en een gezamenlijke inspectie op een zeugenhouderij op 4 mei 2023 in Murcia, Spanje. Van de kant van IMPEL namen milieufunctionarissen uit Spanje, Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Polen, België en de Europese Commissie deel aan de vergadering. Ook functionarissen uit Estland, Oostenrijk, Denemarken, Albanië, Italië en Slovenië namen online deel aan de werkgroep.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter