IMPEL Logo

News

 • Criteria voor de beoordeling van milieuschade (CAED) projectbijeenkomst gehouden op 27-28 oktober 2022

  03 Nov, 2022

  Het IMPEL-projectteam inzake criteria voor de beoordeling van milieuschade (CAED) heeft op 27 en 28 oktober zijn tweede vergadering van 2022 gehouden. De vergadering was "hybride", waarbij de meeste deelnemers ter plaatse waren in Berlijn, bij het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming. Er werden presentaties gegeven over verschillende casestudies van schade aan biodiversiteit, water en land waar de CAED-praktijktabellen met succes werden getest voor verdere verbetering. De projectleden werken momenteel aan de verdere verbetering en vereenvoudiging van de CAED-praktijktabellen en aan de opstelling van een specifieke checklist voor inspecteurs om potentiële gevallen van ELD op te sporen en ELD-procedures in te leiden. Het project voorziet dat dit werk tegen de zomer van 2023 zal zijn voltooid.

  [Read more]
 • Het gebruik van drones bij het toezicht op illegale wateronttrekking

  31 Oct, 2022

  Het IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction projectteam (IMPEL TIGDA) dankt de Algemene Inspectie van Landbouw, Zee, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IGAMAOT) voor het ontvangen van de recente vergadering van het projectteam op 13 en 14 oktober in Lissabon. Het projectteam dankt in het bijzonder Ana Garcia, Mário Gracio en Aline Silva van IGAMAOT.

  [Read more]
 • IMPEL Scheepsrecyclingproject

  26 Oct, 2022

  Het IMPEL-project inzake scheepsrecycling heeft tot doel de samenwerking tussen de op dit gebied actieve milieu- en maritieme autoriteiten te verbeteren. Uiteenlopende EU-wetgeving en daarmee samenhangende bevoegdheden maken uitvoering, toezicht en handhaving een uitdaging. Om illegale overbrengingen te voorkomen wordt begeleidend materiaal voor autoriteiten en andere betrokkenen ontwikkeld en wordt capaciteitsopbouw voor inspecteurs en andere betrokkenen georganiseerd. Ook zal de samenwerking met andere instellingen, agentschappen en netwerken binnen en buiten de EU en met niet-gouvernementele instanties worden onderzocht.

  [Read more]
 • Op 11 oktober is een projectvergadering over de omkering van tendensen in grondwaterverontreiniging gehouden.

  19 Oct, 2022

  In het kader van de IMPEL Water & Land Conference in Lissabon heeft de IMPEL-projectgroep "Trendbreuk bij grondwaterverontreiniging" op 11 oktober zijn laatste vergadering voor 2022 gehouden.

  [Read more]
 • Een gids voor inspecteurs: Handhaving van de nationale wetgeving inzake de overbrenging van kunststofafval

  13 Oct, 2022

  Een gids voor inspecteurs: Enforcing National Legislation on Plastic Waste Shipments biedt richtsnoeren voor de handhaving van de nationale wetgeving inzake de overbrenging van kunststofafval. De gids geeft een overzicht van de wijzigingen in het Verdrag van Bazel inzake kunststofafval die sinds januari 2021 van toepassing zijn en geeft een lijst van de soorten kunststofafval waarmee inspecteurs het meest waarschijnlijk te maken krijgen. Hij helpt ook bij de selectie van de meest geschikte afvalclassificatiecodes en bevat een reeks

  [Read more]
 • IMPEL Water en Land Conferentie 2022

  11 Oct, 2022

  IMPEL Water and Land Conference 2022 in Lissabon, 11-12 oktober 2022

  [Read more]
 • Resultaten van water- en bodemsaneringsproject gepresenteerd op REMEDy-conferentie in Warschau

  05 Oct, 2022

  Marco Falconi, teamleider water en land, presenteerde de verslagen van het water- en landsaneringsproject voor de toepassing van in situ technologieën voor de saneringsactiviteiten op de REMEDy-conferentie in Warschau op 28 september 2022.

  [Read more]
 • Het verslag over de uitdagingen bij de uitvoering 2021 is nu beschikbaar

  04 Oct, 2022

  Het doel van de Implementation Challenge is het identificeren van uitdagingen bij de uitvoering van de EU-milieuwetgeving en belemmeringen voor de handhaving ervan. Het verslag "Implementation Challenge 2021" volgt op een enquête die openstond voor degenen die de milieuwetgeving in Europa uitvoeren.

  [Read more]
 • Nieuw IMPEL-lid!

  13 Jul, 2022

  Het Franse agentschap voor biodiversiteit (OFB) is toegetreden tot het IMPEL-netwerk. Het OFB is een openbare instelling die zich bezighoudt met de bescherming en het herstel van de biodiversiteit in Europees Frankrijk en de overzeese gebieden, onder toezicht van de ministeries van Ecologie en Landbouw en Voeding.

  [Read more]
 • Open raadpleging over de richtlijn milieuaansprakelijkheid

  12 Jul, 2022

  De richtlijn milieuaansprakelijkheid stelt een kader vast op basis van het beginsel "de vervuiler betaalt" om milieuschade te voorkomen en te herstellen.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter