IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  0 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2024
  Water en land Horizontale instrumenten en benaderingen Bescherming van de natuur Afval en TFS Industrie en lucht
  Ongoing Completed
 • Sanering van water en land

  2021

  Ongoing

  Het beheer van verontreinigde locaties is een proces dat in de lidstaten verschillende snelheden kent. Dit is gedeeltelijk te wijten aan verschillen in wetgeving, waardoor verschillende definities worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld "potentieel verontreinigde locaties", "verontreinigde locaties", "gesaneerde locaties". Om deze reden heeft de Europese Commissie en het GCO samen met het EMA-EIONET-netwerk een initiatief gelanceerd om te komen tot gemeenschappelijke definities en een enquête in de lidstaten in 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), die resulteerde in de definitie van 6 sitestatussen.

  [Read more]
 • Uitdaging voor de uitvoering 2021

  2021

  Ongoing

  IMPEL heeft de afgelopen jaren een paar soortgelijke enquêtes gehouden die veel nuttige informatie opleverden. De situatie is echter drastisch veranderd door de afkondiging van een klimaatnoodtoestand door veel landen, een enorme toename van het bewustzijn over kunststoffen en de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit. Deze situatie is aanzienlijk verergerd door de aanhoudende COVID-19-pandemie, die de regelgevingsprogramma's aanzienlijk heeft doen ontsporen en uiteindelijk gevolgen zal hebben voor de begrotingen van de overheidssector en de financiën van degenen van wie wordt verwacht dat zij de milieuwetgeving naleven. Dit werk is nodig om deze opkomende uitdagingen volledig in kaart te brengen en te kwantificeren en om te trachten de mogelijkheden en oplossingen ter ondersteuning van de regelgevende gemeenschap te belichten. De werkzaamheden zullen ook rechtstreeks van invloed zijn op de opstelling van een strategisch meerjarenplan voor de periode vanaf 2022.

  [Read more]
 • Overkoepelend programma voor klimaatnoodsituaties

  2021 - 2024

  Ongoing

  De afkondiging van een klimaatnoodsituatie (alsook een toenemend bewustzijn van de gevolgen van plastic, de achteruitgang van de biodiversiteit en nu de gevolgen van een wereldwijde pandemie en een mogelijk groen herstel) hebben een diepgaande invloed op het beleid, de manier waarop we reguleren en op degenen die we reguleren. De druk om bij te dragen tot de vermindering van broeikasgassen, de vermindering van de koolstofuitstoot of de ondersteuning van groen herstel neemt toe, maar slechts weinig regelgevers beschikken over de juiste instrumenten om deze problemen aan te pakken. Dit programma hoopt deze problemen aan te pakken door instrumenten en benaderingen te ontwerpen die regelgevers kunnen gebruiken om deze opkomende uitdagingen aan te gaan. Voorgesteld wordt een werkprogramma op te stellen voor de periode 2021-2024.

  [Read more]
 • Virtuele Conferentie Compliance Assurance

  2021

  Ongoing

  De kennis over de succesvolle toepassing van veel van de handhavingsinstrumenten is vaak beperkt binnen de regelgevende gemeenschap. Het vermogen om deze instrumenten en benaderingen onder de aandacht te brengen is nodig om de regelgevingsinstanties effectiever en efficiënter te maken en om uiteindelijk een hoog niveau van milieubescherming te bereiken.

  [Read more]
 • Het grote/kleine TFS project

  2021

  Ongoing

  Gedurende meerdere jaren en meerdere IMPEL-projecten hebben de initiatiefnemers van het project vastgesteld dat meerdere TFS-inspecteurs samen duizenden inspecties op het gebied van TFS hebben uitgevoerd. Al deze inspecties hebben geleid tot een uitgebreide kennis van de wetgeving met betrekking tot fysieke inspecties van grensoverschrijdende overbrengingen van afvalstoffen. Ondanks verschillende wetswijzigingen en herzieningen van de wetgeving, ontbreekt het echter nog steeds aan een verbinding tussen de wetgevers en de inspecteurs in het veld als het gaat om sommige details in de wetgeving. Deze "details" kunnen bepaalde bedoelingen hebben met de wetgeving, maar door de lange communicatielijnen en de vele agentschappen tussen de wetgevers op EU-niveau en de inspecteurs van de TFS, en het niveau waarop dergelijke "details" misschien niet hoger worden aangeslagen in de prioriteiten van elk land ten aanzien van de Commissie, omdat het slechts dat zijn, "details".

  [Read more]
 • Aanpak van illegale grondwaterboringen en -onttrekkingen (TIGDA)

  2021

  Ongoing

  Grondwater is en blijft een waardevolle hulpbron voor het milieu en verschillende menselijke activiteiten. De milieu- en antropogene druk op deze hulpbron omvat onder meer: klimaatverandering (droogte, overstromingen, enz.), (over)onttrekking en verontreiniging (puntbronnen en diffuse verontreiniging). Waterhergebruik, waterbuffering en infiltratie zijn enkele van de mogelijke maatregelen om onze behoefte aan zoet grondwater te verminderen en de opslag ervan aan te vullen. Niettemin zullen grondwaterboringen en -onttrekkingen nodig blijven voor verschillende doeleinden. Grondwatertekort is niet langer een exclusief probleem voor aride of mediterrane landen. Recente langdurige droogteperiodes hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de grondwatervoorraden in alle lidstaten en landen in Europa zorgvuldig moeten worden beheerd (zowel onttrekking als aanvulling).

  [Read more]
 • BIOVAL - Berekening van het herstel van ecosystemen

  2020 - 2021

  Ongoing

  Men is zich nog steeds niet voldoende bewust van de gevolgen van misdrijven tegen in het wild levende dieren en planten voor ecosystemen en beschermde soorten. De manier om deze schade te berekenen, zodat het een nuttig en betrouwbaar instrument wordt bij vervolging en tijdens rechtszaken, is een onderwerp dat verder moet worden onderzocht. Er zijn al enkele goede voorbeelden. In Finland bijvoorbeeld is de openbare aanklager verplicht te werken met een "prijslijst" die de schade aan ecosystemen en beschermde soorten berekent. Dit varieert van kleinere inbreuken tot misdrijven tegen in het wild levende soorten waarbij zwaar bedreigde soorten betrokken zijn.

  [Read more]
 • Europa Marien Grensoverschrijdend Transect

  2020 - 2021

  Ongoing

  Reeds vele jaren werken verschillende onderzoeksinstellingen aan de monitoring van walvisachtigen, waarbij grote vaartuigen en veerboten als waarnemingsplatform worden gebruikt. De twee belangrijkste Europese netwerken zijn het FLT MED NETwork onder leiding van ISPRA en het Atlantic Network onder leiding van ORCA (dat jaarlijks de "state of European cetacean" publiceert). De netwerken breiden zich ook uit voor de zuidelijke landen van het Middellandse-Zeegebied (zoals Tunesië en Marokko). Er bestaat een grote behoefte aan bijeenkomsten van alle teamleiders van de verschillende onderzoeksinstanties om de samenwerking, de beste praktijken en de verbetering van het gemeenschappelijk onderzoeks- en toezichtsprotocol te versterken en het onderzoeksgebied uit te breiden.

  [Read more]
 • Strategische netwerksamenwerking

  2020 - 2024

  Ongoing

  Een groot deel van het werk van het IMPEL Waste & TFS cluster is gericht op de naleving van de voorschriften voor het grensoverschrijdend verkeer van afval. Omdat een groot deel van de afvaltransporten bestemd is voor landen buiten Europa is het belangrijk om goede contacten te hebben met de autoriteiten in deze bestemmingslanden. De meeste IMPEL-leden hebben minimale contacten met deze verafgelegen landen. Milieuschade zoals e-waste dumping in Afrika en plastic dumping in Azië komt helaas veel voor en we zien dat er veel structurele illegale handel plaatsvindt. De markt is dynamisch en als gevolg van recente politieke ontwikkelingen zoals het importverbod in China en de Europese autoriteiten hebben moeite om bij te houden wat de situatie in de praktijk is. In deze gevallen is internationale samenwerking van essentieel belang.

  [Read more]
 • Trendomkering in grondwaterverontreiniging

  2020 - 2021

  Ongoing

  Art. 4 van de kaderrichtlijn water (KRW) verplicht de lidstaten onder meer tot bescherming, verbetering en herstel van alle grondwaterlichamen teneinde uiterlijk in december 2015 een goede grondwatertoestand te bereiken, en tot uitvoering van de maatregelen die nodig zijn om elke significante en aanhoudende stijging van de concentratie van verontreinigende stoffen om te keren. In werkelijkheid bevond 25% van de grondwaterlichamen in de EU (en bv. 36% in Duitsland) zich in 2015 in een slechte chemische toestand, meestal als gevolg van verontreiniging met nitraten en pesticiden uit de landbouw. Bovendien is volgens een EMA-verslag van 2018 het totale grondwaterlichaamareaal met een vastgestelde opwaartse verontreinigingstrend nog steeds bijna dubbel zo groot als het areaal met een trendomkering (9,9 % tegenover 5,9 % van het areaal).

  [Read more]

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.