IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Water en land Horizontale instrumenten en benaderingen Bescherming van de natuur Afval en TFS Industrie en lucht
  Lopend Voltooid

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Water- en bodemsanering

  Tags: water

  2021

  Lopend

  Het beheer van verontreinigde locaties is een proces dat niet in alle lidstaten even snel verloopt. Dit is deels te wijten aan verschillen in wetgeving die verschillende definities met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld "mogelijk verontreinigde locaties", "verontreinigde locaties", "gesaneerde locaties". Daarom heeft de Europese Commissie-JRC samen met het EMA-EIONET-netwerk een initiatief gelanceerd om te zoeken naar gemeenschappelijke definities en een enquête in de lidstaten in 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites) die resulteerde in de definitie van 6 locatiestatussen.

  [Read more]
 • Uitvoering uitdaging 2021

  2021

  Voltooid

  IMPEL heeft de afgelopen jaren enkele soortgelijke onderzoeken uitgevoerd die veel nuttige informatie opleverden. De situatie is echter drastisch veranderd door de afkondiging van een klimaatnoodtoestand door veel landen, een enorme toename van het bewustzijn over kunststoffen en de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit. Deze situatie is aanzienlijk verergerd door de aanhoudende COVID-19-pandemie, die de regelgevingsprogramma's aanzienlijk heeft doen ontsporen en uiteindelijk gevolgen zal hebben voor de begrotingen van de overheidssector en de financiën van degenen die geacht worden de milieuwetgeving na te leven. Deze werkzaamheden zijn nodig om deze opkomende uitdagingen volledig in kaart te brengen en te kwantificeren en om de mogelijkheden en oplossingen ter ondersteuning van de regelgevende gemeenschap te belichten. De werkzaamheden zullen ook rechtstreeks bijdragen tot de opstelling van een strategisch meerjarenplan vanaf 2022.

  [Read more]
 • Overkoepelend programma voor klimaatnoodhulp

  2021

  Lopend

  De afkondiging van een klimaatnoodtoestand (evenals een toenemend bewustzijn van de impact van plastic, de achteruitgang van de biodiversiteit en nu de gevolgen van een wereldwijde pandemie en een mogelijk groen herstel) hebben een diepgaande invloed op het beleid, de manier waarop we regelgeving opstellen en op degenen die we reguleren. De druk om bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen, de reductie van koolstof of de ondersteuning van groen herstel neemt toe, maar weinig regelgevers beschikken over de juiste instrumenten om deze problemen aan te pakken. Dit programma hoopt deze problemen aan te pakken door instrumenten en benaderingen te ontwerpen die regelgevers kunnen gebruiken om deze opkomende uitdagingen aan te pakken. Er wordt voorgesteld een werkprogramma op te stellen voor de periode 2021-2024.

  [Read more]
 • IMPEL-miniconferentie over nalevingsgarantie

  2022

  Voltooid

  De kennis over de succesvolle toepassing van veel instrumenten voor regelgevingshandhaving is vaak beperkt binnen de regelgevende gemeenschap. Het vermogen om deze instrumenten en benaderingen onder de aandacht te brengen is nodig om de toezichthoudende instanties effectiever en efficiënter te maken en uiteindelijk een hoog niveau van milieubescherming te bieden.

  [Read more]
 • Het grote/kleine TFS-project

  2021

  Lopend

  Gedurende meerdere jaren en meerdere IMPEL-projecten hebben de initiatiefnemers van het project vastgesteld dat meerdere TFS-inspecteurs samen duizenden inspecties op het gebied van TFS hebben uitgevoerd. Al deze inspecties hebben geleid tot een uitgebreide kennis van de wetgeving in verband met fysieke inspecties van grensoverschrijdende afvaltransporten. Ondanks verscheidene wetswijzigingen en herzieningen van de wetgeving ontbreekt het echter nog steeds aan een verbinding tussen wetgevers en inspecteurs in het veld als het gaat om sommige details in de wetgeving. Deze "details" kunnen bepaalde bedoelingen met de wetgeving bevatten, maar door de lange communicatielijnen en de vele agentschappen tussen de wetgevers op EU-niveau en de inspecteurs van de TFS en het niveau waarop deze "details" wellicht niet hoger op de prioriteitenlijst van elk land bij de Commissie komen te staan, aangezien het slechts om "details" gaat.

  [Read more]
 • Aanpak van illegale grondwaterboringen en -onttrekkingen (TIGDA)

  2021

  Lopend

  Grondwater is en blijft een waardevolle hulpbron voor het milieu en verschillende menselijke activiteiten. De ecologische en antropogene druk op deze hulpbron omvat onder meer: klimaatverandering (droogte, overstromingen, enz.), (over)onttrekking en verontreiniging (puntbron en diffuus). Waterhergebruik, waterbuffering en infiltratie zijn enkele van de mogelijke maatregelen om onze behoefte aan zoet grondwater te verminderen en de opslag ervan aan te vullen. Toch zullen grondwaterboringen en -onttrekkingen voor verschillende doeleinden noodzakelijk blijven. Grondwatertekort is niet langer een exclusief probleem voor droge of mediterrane landen. Recente langdurige droogteperiodes hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de grondwatervoorraden in alle lidstaten en landen van Europa zorgvuldig moeten worden beheerd (zowel onttrekking als aanvulling).

  [Read more]
 • BIOVAL - Berekening van het herstel van ecosystemen

  2020

  Lopend

  Men is zich nog onvoldoende bewust van de gevolgen van misdrijven tegen in het wild levende dieren en planten voor ecosystemen en beschermde soorten. De manier om deze schade te berekenen zodat het een nuttig en betrouwbaar instrument wordt bij vervolging en tijdens rechtszaken is een onderwerp dat verder moet worden onderzocht. Er zijn al enkele goede voorbeelden. In Finland bijvoorbeeld is de openbare aanklager verplicht te werken met een "prijslijst" waarin de schade aan ecosystemen en beschermde soorten wordt berekend. Dit varieert van kleinere inbreuken tot natuurmisdrijven waarbij zware bedreigde soorten betrokken zijn.

  [Read more]
 • Europa Marien Grensoverschrijdend Transect

  2020

  Lopend

  Al vele jaren werken verschillende onderzoeksinstellingen aan het toezicht op walvisachtigen, waarbij grote schepen en veerboten als waarnemingsplatform worden gebruikt. De twee belangrijkste Europese netwerken zijn het FLT MED NETwork onder leiding van ISPRA en het Atlantic Network onder leiding van ORCA (dat jaarlijks de "state of European cetacean" publiceert). De netwerken breiden zich ook uit voor de zuidelijke landen van het Middellandse-Zeegebied (zoals Tunesië en Marokko). Er is een sterke behoefte aan een bijeenkomst van alle teamleiders van de verschillende onderzoeksinstanties om de samenwerking en de beste praktijken te versterken, het gemeenschappelijk onderzoek en het gemeenschappelijk controleprotocol te verbeteren en het onderzoek uit te breiden.

  [Read more]
 • Strategische netwerksamenwerking

  2020

  Lopend

  Een groot deel van het werk van het IMPEL-cluster Afval & TFS is gericht op de naleving van de voorschriften inzake grensoverschrijdend afvalverkeer. Omdat een groot deel van de afvaltransporten bestemd is voor landen buiten Europa is het belangrijk om goede contacten te hebben met de autoriteiten in deze bestemmingslanden. De meeste IMPEL-leden hebben minimale contacten met deze verre landen. Milieuschade zoals e-waste dumping in Afrika en plastic dumping in Azië is helaas heel gewoon en we zien veel structurele illegale handel plaatsvinden. De markt is dynamisch en als gevolg van recente politieke ontwikkelingen zoals het importverbod in China en de Europese autoriteiten hebben moeite om de praktijk bij te houden. In deze gevallen is internationale samenwerking essentieel.

  [Read more]
 • Omkering van de trend in grondwaterverontreiniging

  2020

  Lopend

  Artikel 4 van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten onder meer alle grondwaterlichamen te beschermen, te verbeteren en te herstellen met als doel uiterlijk in december 2015 een goede grondwatertoestand te bereiken, en de nodige maatregelen ten uitvoer te leggen om elke significante en aanhoudende stijgende trend in de concentratie van verontreinigende stoffen om te buigen. In werkelijkheid bevond 25% van de grondwaterlichamen in de EU (en bijv. 36% in Duitsland) zich in 2015 echter in een slechte chemische toestand, meestal als gevolg van verontreiniging met nitraten en pesticiden uit de landbouw. Bovendien is volgens een EMA-rapport van 2018 de totale oppervlakte van grondwaterlichamen met een vastgestelde stijgende verontreinigingstendens nog steeds bijna dubbel zo groot als de oppervlakte met een trendbreuk (9,9 % tegenover 5,9 % van de oppervlakte).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter